24
Mwenyezi Mlungu
andaiamula dunia
Lola, Mwenyezi Mlungu
akaihenda dunia ikale tuphu.
Anaihenda chiya, anaipendula
na kutsamula asagalao mumo.
Na indakala
irivyo hali ya atu ndivyo hali ya mlavyadzi-sadaka ndivyokala,
irivyo hali ya mtumwa ndivyo hali ya tajiriwe ndivyokala,
irivyo hali ya muhendadzi-kazi mchetu ndivyo hali ya tajiriwe mchetu ndivyokala,
irivyo hali ya agulaye ndivyo hali ya aguzaye ndivyokala,
irivyo hali ya aaphasaye ndivyo hali ya aaphaswaye ndivyokala.
Dunia hino indakala tuphu kabisa
na kubanangbwa tsetsetse
mana Mwenyezi Mlungu akagomba hivyo.
Dunia inarira, atu anafwa purungire,
dunia inakosa mkpwotse
na akulu a dunia anafwa purungire.
Tsona dunia ikatiywa najisi
ni atu aisagalao
kpwa kukala akaasi shariya,
akagaluza amuri
na kuvundza chilagane cha hangu kare na kare.
Ndiyo mana dunia ikalaniwa,
na hinyo aisagalao anagaya kpwa makosa gao.
Ndiyo mana atu aisagalao dunia akafwa
achiosala ni achache tu.
Uchi muphya wa zabibu tauphahikana, mizabibu ikanyala
na osi ariokala na raha anarira.
Sauti za tamburini,
mawira ga raha za ngephephe,
na ngoma zikasika.
Takuna tsona mtswano wa kuimba ko mangbweni.
Uchi undakala utsungu kpwa hinyo anwadzi.
10 Mudzi wa machafuko ukabomolwa
chila nyumba ikafungbwa kusimenye mutu yeyesi.
11 Atu anarira kpwenye barabara kulu kpwa sababu ya uchi.
Takuna raha tsona.
12 Mudzi ukakala gandzo,
maryangoge gakavundzwa-vundzwa
na kurichwa ndulu.
13 Mana hivi ndivyo ndivyokala kahi za dunia
na kahi za mataifa gosi.
Indakala dza phara mzaituni ukutiswapho
au dza zabibu za mwisho-mwisho wakati wa kutsembweswa.
14 Anakota kululu na kuimba na raha.
Atu a mtswerero wa dzuwa anatogola ukulu wa Mwenyezi Mlungu.
15 Mwi atu a mlairo wa dzuwa mtogoleni Mwenyezi Mlungu,
murio kanda-kanda ya pwani
togolani nguma ya Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa Iziraeli.
16 Hunasikira mawira kula pande za mwisho wa dunia
ga kumtogola iye Mwenye Haki.
 
Ndipho nchiamba, “Naonda, naonda mimi.
Ndahendadze mino!
Atu a handzo anagomba handzo,
na akusalata anasalata sana!”
17 Wuoga, lwina na muhego inakugodzerani
mwi msagalao duniani!
18 Indakala chila achimbiraye sauti ya kuogofya
andagbwa lwinani,
na chila apandaye ili kutuluka lwinani,
andagbwirwa ni muhego.
 
Mana madirisha ga mlunguni gakavugulwa,
na misingi ya dunia ikasukpwa-sukpwa.
19 Dunia ikavundzwa-vundzwa,
dunia ikaahulwa-ahulwa,
dunia ikasukpwa-sukpwa kpwa nguvu.
20 Dunia inadedeleka dza mlevi,
inasumba-sumba dza chibanda wakati wa phuto.
Inaremererwa ni dambiye,
inagbwa na taindaunuka tsona.
21 Wakati hinyo Mwenyezi Mlungu andatiya adabu
vitu vyosi virivyo na uwezo ko mlunguni
na afalume hipha duniani.
22 Andaikpwa phamwenga dibwani
dza mabusu,
alafu atiywe jela kpwa muda wa kukola,
ndipho atiywe adabu.
23 Dzuwa na mwezi undagbwirwa ni haya
kpwa kukala Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi andatawala
hiko Mwango Sayuni, hiko Jerusalemu
na akulu a atue andaona utukufuwe.