25
Wira wa kumtogola
Mwenyezi Mlungu
Ee Mwenyezi Mlungu, uwe u Mlungu wangu.
Nindakutogola na kulika dzinaro
kpwa kukala ukahenda mambo ga ajabu.
Mambo urigogapanga hangu kare
ukagatimiza kpwa uaminifu.
Kpwa sababu mudzi ukauhenda tsumbi ya vifusi,
mudzi wenye ngome ukauhenda ukale gandzo.
Phatu ambapho kala ni ngome ya ajeni, sio mudzi tsona
wala taundadzengbwa tsona.
Kpwa hivyo atu enye mkpwotse andakutogola,
atu a midzi ya mataifa ganjina gatishago andakuogopha.
Mana ukakala ngome ya agayi,
ngome ya hiye anayehitaji wakati wa hajaye.
Phatu pha kuchimbirira wakati wa tabu;
pepho wakati wa dzuwa kali
mana pumuzi ya hinyo atishao
ni dza phuto ripigaro ukuta,
dza ukame kpwenye tsi isiyonya mvula.
Ela uwe Mwenyezi Mlungu undakomesa maadui gehu
dza dzuwa rizibwavyo ni ingu,
ndivyo ambavyo wira wa hinyo atu jaili undakomeswa.
Na kahi za mwango uhu
Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi andagahendera karamu mataifa gosi,
karamu ya vyakurya vinono-vinono,
nyama za kunona na uchi mufu wa zabibu.
Kpwenye mwango uhu andausira atu osi
utu uchioafwinika,
dza shanda ichiyobwiningiza mataifa gosi.
25:8 1 Akorintho 15:54; Maono 7:17; 21:4Iye andausa chifo hata kare na kare.
Andaafuta matsozi atu osi,
na aausire waibu atue duniani kosi,
mana Mwenyezi Mlungu akagomba, naye andahenda vivyo.
Siku iyo atu andaamba,
“Lola, hiyu ndiye Mlungu wehu.
Ndiye huriyemgodza ahuterye.
Yuyu ndiye Mwenyezi Mlungu
nahupige njerejere na kufwahirwa ni wokofuwe.”
 
10  25:10 Isaya 15:1—16:14; Jeremia 48:1–47; Ezekieli 25:8–11; Amosi 2:1–3; Zefania 2:8–11Mana uwezo wa Mwenyezi Mlungu undahurira kpwenye mwango uhu,
naye andavyoga-vyoga atu a Moabu
dza mabuwa gavyogbwavyo kpwenye chitole gakarichwa gaole.
11 Nao andagolosa mikono yao kujeza kutuluka kula mo ndani
dza vira mutu agolosavyo mikonoye ili aojorere.
Mlungu andatsereza kudzikarya kpwao
dzagbwe ana ujuzi.
12 Andabomola ngome zao nyire za madzikuta,
azivoromose zigbwe photsi.

25:8 25:8 1 Akorintho 15:54; Maono 7:17; 21:4

25:10 25:10 Isaya 15:1—16:14; Jeremia 48:1–47; Ezekieli 25:8–11; Amosi 2:1–3; Zefania 2:8–11