26
Wira wa kutogola Mlungu
Siku iyo wira huno undaimbwa kahi za tsi ya Juda.
Swiswi huna mudzi urio na nguvu,
mudzi urindwao na kutivywa ni Mlungu.
Vugulani maryango
ili taifa ra enye haki na ario aaminifu rimenye.
Mwenyezi Mlungu andamupha amani
hiye ariye muaminifu wakati wosi
kpwa kukala anamkuluphira.
Mkuluphireni Mwenyezi Mlungu siku zosi,
mana Mwenyezi Mlungu ni mwamba wa kare na kare.
Iye nkutsereza ario na ngulu,
nkubananga mudzi wa atu a kudzikarya,
na kuhenda kutaze zivoromoke.
Achiya na agayi,
nkuuvyoga-vyoga.
Njira za mutu wa haki zi sawa-sawa.
Uwe Mwenyezi Mlungu ukuhenda njira za mwenye haki zikagoloka.
Uwe Mwenyezi Mlungu hunakugodza
kahi ya njirazo na uamulio;
hamu ya mioyo yehu ni kuritambukira dzinaro na kuritogola.
Nafsi yangu inakuaza uwe usiku wosi,
moyo wangu unakuendza kpwa chadi
mana hukumuzo zikalapho duniani
atu nkudzifundza haki.
10 Dzagbwe ayi akaonerwa mbazi,
taadzifundza kuishi na haki
hata kahi za tsi ya atu a haki nyo nkpwenderera kuhenda mai,
na taaona nguma ya Mwenyezi Mlungu.
11  26:11 Aeburania 10:27Uwe Mwenyezi Mlungu ukaaunurira mkpwonoo ili uatiye adabu,
ela taauona.
Ariche aone vira unavyoamendza atuo na agbwirwe ni haya.
Moho urioikira maaduigo nauaoche.
12 Mwenyezi Mlungu undahujaliya amani
mana uwe ndiwe uriyehuwezesha kuhenda kazi zehu zosi.
13 Ee Mwenyezi Mlungu, Mlungu wehu,
swiswi hukatawalwa kpweli ni akulu anjina
ela hunatogola dzinaro macheye.
14 Aho afwa na taandafufuka tsona,
mana uwe waangamiza kpwenye uamulio
nao andayalwa tsetsetse.
15 Ela uwe Mwenyezi Mlungu ukarihenda taifa rikale kulu,
nawe ukadziphahira nguma,
kpwa kurienjerezera miphakaye.
16 Mwenyezi Mlungu, atuo ariphokala anagaya
kpwa sababu unaatiya adabu, akuvoya sana.
17 Dza viratu mchetu chiyefisa sikuze za kudzivugula
agbwirwavyo ni utsungu akarira,
ndivyo hurivyokala swiswi mberezo uwe Mwenyezi Mlungu.
18 Hwakala na mimba, huchihenda utsungu,
ela hwakala dza ariyedzivugula phepho.
Tahurehere wokofu kahi ya tsi yehu,
wala kukala na chivyazi cha kukala himo.
19 Atu ariofwa andafufuka tsona.
Lamukani muimbe na raha
mwimwi mkalao vumbini
dza manena gahendavyo tsi kavu ikamera nyasi,
ndivyo Mwenyezi Mlungu ndivyofufula atu ariofwa.
 
20 Phiyani atu angu,
menyani mwenu madzumbani mdzifungire miryango.
Dzifwitseni kpwa muda mchache hadi tsukizi za Mwenyezi Mlungu ndiphodigirika.
21 Kpwa mana, Mwenyezi Mlungu aredza kula phatuphe
ili aatiye adabu asagalao duniani kpwa sababu ya uyi wao.
Tsi nayo indaatuluza atu osi arioolagbwa,
na taindaafwitsa tsona.

26:11 26:11 Aeburania 10:27