27
27:1 Ayubu 41:1; Zaburi 74:14; 104:26Siku iyo Mwenyezi Mlungu andahumira upangawe uryao, mkpwulu na wa nguvu, kumtiya adabu nyoka aihwaye Leviathani,* 27:1 Leviathani ni nyama wa baharini mfwano wa dzoka kulu. nyoka iye aambalaye upesi. Naye andariolaga rira dzoka rikalaro baharini.
Siku iyo mundaimba kuhusu chunga chinono cha mizabibu wira uambao,
“Mimi Mwenyezi Mlungu ndimi nchimanyiriraye,
ndachimwagira madzi mara kpwa mara.
Ndachirinda usiku na mutsi sedze mutu akachibananga.
Sikatsukirwa.
Nchiona vikpwata na miya
nindaitema,
niyooche yosi phamwenga.
Ela ichikala maadui ga atu angu ganalonda urindzi kpwangu,
ni gaphahane nami,
Kpwa kpweli ni gaphahane nami.”
Siku zedzazo Jakobo andahenda mizi,
Iziraeli kutsephula na indabumula maruwa
na kuiodzaza matunda dunia yosi.
 
Mwenyezi Mlungu kakaitiya Iziraeli adabu kali
dza arivyotiya adabu maadui gao,
wala kakaaolaga anji dza arivyoolaga maadui gao.
Mwenyezi Mlungu waatiya adabu chidide
ariphoatsamiza kpwa lazima,
avi anavyokukuswa ni phuto ra mlairo wa dzuwa.
Kpwa njira ihi, uyi wa chivyazi cha Jakobo undatsuswa,
vivi ndivyo dambize ndivyoswamehewa kabisa,
andabananga-bananga mwatu mwa kulavira vizuka sadaka,
na kusaga-saga mawe gosi ga mwatu himo hadi gakale chokaa,
taphana viguzo vya Ashera
au mwatu mwa kufukizira uvumba ndimosala.
10 Mudzi uriozungulusirwa ngome ukakala gandzo,
undatsamwa na kurichwa dza jangbwa,
hiko ndiko ambako ngʼombe zindarisa na kutindizha.
11 Pandaze ndizouma zindavundzwa,
achetu andazihala azihende kuni.
Kpwa kpweli atu hano taaelewa,
kpwa hivyo muumba wao kandaaonera mbazi
wala kuaswamehe.
12 Siku hiyo, Mwenyezi Mlungu andakusanya atue Iziraeli mmwenga-mmwenga, kula muho wa Yufurati hadi chidzuho cha Misiri, dza viratu mutu awagavyo nganu na kutuluza mtsere. 13 Alafu siku iyo kundapigbwa gunda kulu. Hinyo ambao kala anagaya hiko Ashuru na ariokala akatsamizwa kpwa lazima kuphiya Misiri andakpwedza amuabudu Mwenyezi Mlungu, dzulu ya mwango mtakatifu hiko Jerusalemu.

27:1 27:1 Ayubu 41:1; Zaburi 74:14; 104:26

*27:1 27:1 Leviathani ni nyama wa baharini mfwano wa dzoka kulu.