29
Mudzi wa Arieli ukazangirwa
Shaka hiro kpwa Arieli,
mudzi ambao Daudi wachita kambiye.
Mwimwi endererani na Sikukuu zenu
mwaka bada ya mwaka,
ela mmanye mudzi uhu ndauzangira na jeshi
na atu andarira na kuomboleza.
Nao undakala avi ni phatu phangu pha kulavira sadaka.
Nami ndauzunguluka pande zosi
niuzangire na minara
na kuudzengera lichigo.
Undatserezwa, na kula pho vumbini
undavoya msada kpwa sauti ya pokopoko
sautiyo indakala avi ni ya pepho.
Ela maaduigo gandakala manji dza vumbi,
hinyo atu jaili andakala dza maphephe gaphepheruswago.
Gafula bila kutarajiya,
Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi andakpwedza
na chiguruguru, msumbo wa dunia na hoyo dzinji
na chikulukulu, phuto na moho uochao.
Na mataifa ganjina gosi gapiganago na mudzi wa Arieli,
gachigouzunguluka phamwenga na ngomeze na kuhenda atue agaye,
gandaangamika dza ndoso, ruwiya ya usiku.
Dza mutu ariye na ndzala alohavyo anarya,
ela achivumbuluka ana ndzala
au mutu mwenye chiru alohavyo ananwa madzi,
ela achivumbuluka ni mnyonje na achere na chiruye.
Hivyo ndivyo ndivyokala unji wa atu anjina ndiopigana na atu a mwango wa Sayuni.
 
Angalalani na mdangane,
zibani matso genu msione.
Kalani avi mkalewa ela si kpwa sababu ya uchi,
dedelekani, ela si kpwa sababu ya uchi.
10  29:10 Arumi 11:8Mana mwimwi manabii, Mwenyezi Mlungu akakutiyani roho ya usingizi.
Akakufungani matso, mwi manabii
na kubwiningiza vitswa vyenu, mwi aonadzi.
11 Maono higa gosi gakakala dza chitabu chiricho fungbwa na muhuri. Uchimupha mutu amanyaye kusoma anaamba, “Siweza kuchisoma mana china muhuri.” 12 Ela achihewa mutu asiyemanya kusoma andaamba, “Siweza mana simanya kusoma.”
13  29:13 Mathayo 15:8–9; Mariko 7:6–7Mwenyezi Mlungu anaamba,
“Atu hano ananisengerera
na kuniishimu kpwa kanwa zao
ela mioyo yao i kure nami.
Ibada zao zinalongozwa ni malagizo arigofundzwa ni anadamu.
14  29:14 1 Akorintho 1:19Kpwa sababu iyo ndahenda tsona kazi ya kuangalaza kahi ya atu aha.
Nindahenda kazi ya kuangalaza na vilinje.
Ikima ya enye ikima indaangamika
na kumanya kpwa atu a kpwao amanyao, kundafwitswa.”
15 Shauri yao hinyo amfwitsao Mwenyezi Mlungu mipango yao.
Hinyo ahendao mambo gao chisiri-siri na kudziamba mwao mioyoni,
“Taphana ahuonaye, tsona taphana mutu ndiyehumanya.”
16  29:16 Isaya 45:9; Arumi 9:20Mwimwi mkuika mambo chitswatsi.
Dze, mfinyangi anaweza kuambwa a sawa na ulongo?
Haya cho chitu chirichofinyangbwa chinaweza kumuamba ariyechifinyanga,
“Uwe kunifinyangire.”
Au chitu chirichofinyangbwa chinaweza kumuamba ariyechifinyanga,
“Uwe kumanya rorosi.”
 
17 Bado muda mchache tu, Lebanoni indagaluzwa kukala munda wenye rutuba
na munda wenye rutuba undakala tsaka.
18 Wakati hinyo masito andaweza kusikira maneno ga hicho chitabu
na matso ga vipofu gandaona
kahi za upofu na jiza.
19 Anyenyekevu andahamirwa tsona ni Mwenyezi Mlungu
na achiya andahamirwa ni Mtakatifu wa Iziraeli.
20 Mana atu majaili andaangamizwa,
enye chibero andasiswa
nao apangao kuhenda mai andaangamizwa.
21 Hinyo ni hara amuhendao mutu kukala mkosa
na kumhehera mkosadzi
hinyo nkumlafya haki mutu asiye makosa kpwa maneno ga handzo.
22 Kpwa hivyo Mwenyezi Mlungu ariyemkombola Burahimu anaamba hivi kuhusu atu a mudzi wa Jakobo:
“Jakobo kandagbwirwa ni haya tsona
wala kandagbwirwa ni waibu.
23 Atu ndipholola na kudziona arivyo anji,
andamanya kukala mimi Ndimi Mtakatifu.
Andamtogola Mtakatifu wa Jakobo,
andamuogopha Mlungu wa Iziraeli.
24 Aho akosao mwao rohoni andangʼarirwa
na aho anungʼunikao andakubali mafundzo.”

29:10 29:10 Arumi 11:8

29:13 29:13 Mathayo 15:8–9; Mariko 7:6–7

29:14 29:14 1 Akorintho 1:19

29:16 29:16 Isaya 45:9; Arumi 9:20