34
Mataifa ganjina gandaamulwa
Mataifa gosi nagasengere phephi ganisikize,
atu osi naaniphundze.
Atu osi a dunia naanisikire na vyosi viiodzazavyo
dunia yosi na vyosi vimeravyo himo.
Mwenyezi Mlungu akatsukizwa sana ni mataifa na majeshi gao.
Akaamua kukala ni gaolagbwe tsetsetse.
Nyufu zao zindarichwa bila kuzikpwa.
Zindaola na zinuke lovu.
Myango indalwamiswa ni milatso yao.
34:4 Mathayo 24:29; Mariko 13:25; Luka 21:26; Maono 6:13–14Nyenyezi zosi mlunguni zindaangamika
na mlungu undakundzwa dza jamvi.
Chila chitu mlunguni chindagbwa
dza makodza ga mzabibu chigonyala
au ga mtini chigouma pho muhini.
34:5 Isaya 63:1–6; Jeremia 49:7–22; Ezekieli 25:12–14; 35:1–15; Amosi 1:11–12; Obadiya 1:1–14; Malaki 1:2–5Bada ya upanga wa Mwenyezi Mlungu kuhenda alondavyo hiko dzulu mlunguni,
undatserera hadi Edomu,
taifa ambaro Mwenyezi Mlungu akapanga kuriangamiza tsetsetse.
Upanga wa Mwenyezi Mlungu ukaodzala milatso na marunya.
Milatso ya ana ngʼondzi na mbuzi,
marunya ga figo za maturume.
Mana Mwenyezi Mlungu analavya sadaka hiko Bosira,
akatsindza sana katika tsi yosi ya Edomu.
Nyahi andatsindzwa phamwenga nao,
ana ndewa phamwenga na ndzau a mkpwotse.
Tsi yao indalwama milatso
na mitsanga yao indaodzala mafuha gao.
Mana Mwenyezi Mlungu ana wakatiwe wa kuriphiza chisasi.
Wakati ambapho andaakanira atu a mudzi wa Sayuni
chinyume cha atu a tsi ya Edomu na mataifa ganjina.
Vidzuho vya Edomu vindagaluzwa kukala lami
na mtsangawe kugaluzwa kukala chibiriti,
alafu tsi yosi indakala lami iakayo.
10  34:10 Maono 14:11; 19:3Indaaka usiku na mutsi
wala taindasika kutifuka mosi ta kare na kare.
Edomu indakala jangbwa muda mure,
chivyazi chimwenga hadi chanjina.
Takuna mutu ndiyetsupa tsona kahi za tsi iyo hata kare na kare.
11 Mweko na vimburu vindasagala himo.
Mlungu andairicha ikale gandzo,
ikale tsumbi ya mawe.
12 Edomu indaihwa, “Ufalume usio na chitu.”
Ana osi a afalumee taandakala chitu tsona.
13 Madzumbage ga afalume na ngomeze
zindaodzala miya.
Diya-mbewa na mbuni
ndio ndiosagala himo.
14 Nyama a tsakani andaindza phamwenga na fisi,
mbuzi a weruni andaihana.
Nyama a usiku andakpwedza kuko
nao andaphaha phatu pha kuoya.
15 Vimburu vindadzidzengera nyumba zao vibwage mayayi,
viahire na vikokote na kukusanya vidzana vyao na kuvirinda.
Viphanga piya vindakusanyika kuko
chila chichetu na chiyawe chilume.
16 Endzani kpwenye chitabu cha Mwenyezi Mlungu
mundaona phatu phakaandikpwa hivi,
“Taphana hata mmwenga wa hinya ndiyekosa kukalapho,
chila mmwenga andakala na myawe.
Mana Mwenyezi Mlungu akaamuru ikale hivyo,
na akaakusanya kpwa uwezo wa Rohowe.”
17 Mwenyezi Mlungu ndiye chiyeapha tsi ya Edomu,
akaaganyira mwenye tsi hiyo.
Edomu indakala mali yao hata kare na kare
nao andasagala himo chivyazi bada ya chivyazi.

34:4 34:4 Mathayo 24:29; Mariko 13:25; Luka 21:26; Maono 6:13–14

34:5 34:5 Isaya 63:1–6; Jeremia 49:7–22; Ezekieli 25:12–14; 35:1–15; Amosi 1:11–12; Obadiya 1:1–14; Malaki 1:2–5

34:10 34:10 Maono 14:11; 19:3