38
Hezekiya analumwa
Wakati uho, Hezekiya walumwa sana hadi achitsungurira kaburi. Nabii Isaya, mwana wa Amozi wakpwendamlola naye achimuamba, “Mwenyezi Mlungu anaamba, ‘Lavya wasiya wa mwisho mana kundaphola, undafwa.’ ” Hezekiya wagaluza usowe ukutani na achimvoya Mwenyezi Mlungu achiamba, “Uwe Mwenyezi Mlungu, nakuvoya utambukire vira nrivyokuhumikira kpwa uaminifu, na kpwa moyo wangu wosi, na kuhenda manono mberezo.” Naye Hezekiya achirira sana kpwa utsungu.
Ndipho neno ra Mwenyezi Mlungu richimwedzera Isaya kuamba, “Phiya ukamuambire Hezekiya kukala, ‘Mwenyezi Mlungu anakuamba hivi, Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa mkareo Daudi, nkasikira voyoro na nkaona matsozigo. Lola ndakuenjerezera miaka kumi na mitsano ya maishago. Nami nindakukombola uwe na mudzi uhu na niurinde kula kpwa mfalume wa Ashuru.’
“Hino ndiyo ishara kula kpwa Mwenyezi Mlungu kpwako kukala dzambo hiri arirogomba andaritimiza: ‘Lola, nindahenda chivurivuri cha dzuwa ra kutswa chiuye nyuma nyago kumi kpwenye ngazi ya Ahazi.’ ” Naro dzuwa richiuya nyuma nyago kumi.
Hezekiya mfalume wa Juda ariphophola, waandika maneno higa:
10 Mimi naamba, “Kpwa utu wani nikatirwe umuri?
Ni turi yani niphiye kuzimu kabila sidzangbwekala mkare?”
11 Nami nchiaza, “Vino sindamuona tsona Mwenyezi Mlungu,
na kumenya nyumba ya Kuvoya Mlungu hipha duniani?
Sindaona tsona ayangu aishio duniani.
12 Nyumba yangu ikangʼolwa na kuhalwa
dza hema ra mrisa.
Uhai wangu nkaukuba dza mfumadzi akubavyo chitambaa,
Mlungu akanikata dza chitambaa chikatwavyo kula kpwenye mbao ya kufumira
naye kala ananimarigiza chila siku.
13 Náririra msada hadi ligundzu,
ela wavundza mifupha yangu yosi dza simba;
naye kala ananimarigiza chila siku.
14 Nárira dza mbayumbayu au korongo,
náula dza njiya ariravyo.
Matso gangu garemwa kpwa kulola dzulu.
Ee Mwenyezi Mlungu,
ndzo uniterye mana nkaonerwa!
 
15 Vivi sina ra kugomba;
Iye wagomba nami,
na iye mwenye akahenda higa.
Siphaha usingizi tsona,
kpwa sababu maisha gangu gakaodzala utsungu.
16 Ee Mwenyezi Mlungu, kpwa manenogo na mahendogo atu nkukala moyo;
nami piya naishi kpwa gago.
Phahi niphoza na uniphe uhai.
17 Kpwa kpweli kala nateseka kpwa fwaida yangu
Ukanitivya na kaburi kpwa mendzwayo
kpwa kukala ukaniswamehe dambi zangu.
18 Mbira taiweza kukushukuru,
chifo tachiweza kukutogola;
Hara aphiyao kaburini
taatarajiya kuona uaminifuo.
19 Ario moyo ndio awezao kukutogola,
dza nkutogolavyo rero;
Ano baba nkumanyisa ana aho uaminifuo.
 
20 Mwenyezi Mlungu andanitivya,
naswi hundaimba na kupiga ngephephe
maisha gehu gosi
kpwenye nyumba ya kuvoya Mlungu.”
21 Kabila ya higa Isaya kala akaamba, “Naahale gande ra tini aribandike pho iphuni, naye andaphola.”
22 Mana Hezekiya kala akauza, “Ni utu wani ndiokala ishara kukala nindaambuka nkainjire nyumba ya Mwenyezi Mlungu?”