37
Hezekiya anaendza msada kpwa Isaya
(2 Afalume 19:1–13)
Mfalume Hezekiya ariphosikira mambo gago, wakpwanyula nguwoze, achivwala gunia, achiinjira ndani ya nyumba ya Mwenyezi Mlungu. Naye achimuhuma Eliakimu, yekala muimirizi wa dzumba ra mfalume, muandishi Shebuna na alavyadzi-sadaka avyere aphiye kpwa nabii Isaya mwana wa Amozi, kuno akavwala magunia. Nao ariphofika kpwa Isaya achimuamba, “Hezekiya anaamba hivi, ‘Rero ni siku ya sonono, ya kudemurirwa na ya kuberwa. Swino hukakala dza mchetu alondaye kudzivugula, ela kana mkpwotse wa kupiga mbavu. Chahi Mwenyezi Mlungu, Mlunguo, wasikira maneno ga mkpwulu wa jeshi ambaye wahumwa ni bwanawe mfalume wa Ashuru, kumkufuru Mlungu ariye moyo, naye Mwenyezi Mlungu, Mlunguo andamzemerera kpwa ajili ya maneno achigosikira. Voyera nyo ariosala.’ ”
Hara atumishi a mfalume Hezekiya ariphofika kpwa Isaya, Isaya waambira, “Muambireni bwana wenu, kukala Mwenyezi Mlungu anaamba hivi, ‘Usiogophe kpwa sababu ya maneno chigosikira, ambago atumishi a mfalume wa Ashuru akanilaphiza nago. Nindamtiya roho ya wasiwasi naye andasikira ndziyendziye na auye kpwao. Chisha ndamuhenda akaolagbwe kuko kpwa upanga.’ ”
Aashuru analavya tsona vitisho
Phahi yuya mkpwulu wa jeshi ra Ashuru ariphosikira kukala mfalumewe akauka Lakishi, wauya achendakuta majeshi gao ganapigana na atu a mudzi wa Libuna, achimlunga kuko.
Alafu mfalume Senakeribu achisikira kukala mfalume Tirihaka wa Kushi aredza apigane naye. Phahi ariphosikira vivyo, achihuma ajumbe kpwa Hezekiya achiamba, 10 “Kamuambire Hezekiya mfalume wa Juda, ‘Usichengbwe ni ye Mlunguo unayemkuluphira akuambaye kukala mudzi wa Jerusalemu taundatiywa mikononi mwa mfalume wa Ashuru.’ 11 Lola, we mwenye wasikira kare vira afalume a Ashuru arivyohendera tsi zosi, aho aziangamiza tsetsetse. Dze we undatiya? 12 Dze, yo milungu ya mataifa goangamizwa ni ano baba, yani Gozani, Harani, Resefu na atu a Edeni asagalao mudzi uihwao Telasari yaweza kugaokola? 13 A phaphi ye mfalume wa Hamathi, au wa Aripadi, au mudzi wa Sefarivaimu, au wa Hena au wa Iva?”
Mavoyo ga Hezekiya
(2 Afalume 19:14–19)
14 Hezekiya waphokera hira baruwa kula mikononi mwa hara ajumbe achiisoma. Chisha achiambuka achiphiya nyumbani kpwa Mwenyezi Mlungu achendayiika wazi mbere za Mwenyezi Mlungu. 15 Hezekiya achivoya Mwenyezi Mlungu achiamba, 16  37:16 Kutsama 25:22“Uwe Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi, Mlungu wa Iziraeli, usagalaye chihi cha chifalume dzulu ya makerubi, uwe macheyo ndiwe Mlungu wa falume zosi za dunia. Uwe ndiwe uriyeumba mlunguni na tsi. 17 Hega sikiro uwe Mwenyezi Mlungu usikire, vugula matsogo uwe Mwenyezi Mlungu uone. Sikiza maneno gosi ga Senakeribu, achigolagiza ili kumnyetera Mlungu ariye moyo.
18 “Ni kpweli uwe Mwenyezi Mlungu, kukala nyo afalume a Ashuru abananga tsetsetse mataifa ganjina gosi na tsi zao. 19 Atsupha milungu yao mohoni na kuibananga-bananga kpwa sababu kala siyo milungu ya kpweli, ela kala ni vizuka vya mihi na mawe vyotsongbwa ni anadamu. 20 Sambi, uwe Mwenyezi Mlungu, Mlungu wehu, hutivye kula mwakpwe mikononi, ili falume zosi duniani zimanye kukala uwe macheyo ndiwe Mwenyezi Mlungu.”
Ujumbe wa Isaya kpwa mfalume
21 Ndipho Isaya mwana wa Amozi, achihuma ujumbe kpwa Hezekiya achiamba, “Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa Iziraeli anaamba hivi: Voyo uchironivoya kuhusu Senakeribu mfalume wa Ashuru, 22 riri ndiro neno arirogomba Mwenyezi Mlungu kumuhusu iye:
‘Ye mwanamwali wa Sayuni, anakubera na kukunyetera,
Ye msichana wa Jerusalemu,
anasukasuka chitswache nyumazo wakati unachimbira.
23 Ukamnyetera na kumlaphiza ani?
Ukamdemurira ani?
Ni ani uchiyemlola na matso ga chibero?
Ni iye Mtakatifu wa Iziraeli!
24 Kutsupira atumishio,
ukamʼbera Mwenyezi Mlungu,
uwe ukaamba,
“Kpwa magari gangu manji ga kuvwehwa ni farasi
nikakpwera dzulu ya virere vya myangoni, hadi ndani ya Lebanoni.
Nami nikatema mierezi mire-mire,
na misonobariye minono-minono.
Nikainjira hata seemuze za ndani-ndani,
kpwenye tsakare ririro gigigi mihi.
25 Nátsimba visima kpwenye tsi za chijeni na nchinwa madzige.
Na náumisa vidzuho vya Misiri
kpwa magulu gangu.”
 
26 Dze, we kudzangbwesikira,
kukala mimi ndimi yepanga dzambo hiri hangu kare?
Nágapanga hangu kare na vivi ninagatimiza.
Nápanga kukala ubomole midzi yenye ngome,
ikale tsumbi za mawe na magandzo.
27 Ndiyo mana enyezie a midzi iyo achikala akasira nguvu,
akavundzika mioyo na kunyala,
akala dza mimea ya mundani, dza nyasi tsanga,
dza nyasi zimerazo dzulu ya nyumba,
ziumazo kabila ya kuphera.
28 Ela, mimi namanya vyo uishivyo,
shuulizo zosi nazimanya.
Ninamanya vyo unitsukirirwavyo.
29 Kpwa vira ukanitsukirirwa
na nkasikira kudzikaryako,
ndatiya chiloo changu mwako pulani
na nkutiye lijamu mwako kanwani.
Ndakuuyiza na yo njira uriyokpwedzera.’ ”
30 “Na hino ndiyo ndiyokala ishara kpwako uwe Hezekiya.
Mwaka uhu mundarya vya kumera vyenye,
na mwaka wa phiri mundarya matunda ga vitu vivyo.
Ela mwaka wa hahu,
phandani na mvune,
phandani mizabibu na murye matundage.
31 Hinyo atu ariosala a nyumba ya Juda,
andakala dza mihi imerayo mizi tsini,
na kuvyala matunda.
32 Mana ko Jerusalemu, kundatuluka atu ndiosala,
na kula mwango wa Sayuni, kundatuluka chikundi cha atu ndiotiya.
Mendzwa nyinji ya Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi,
ndiyo ndiyogahenda gaga.”
33 Kpwa vivyo, Mwenyezi Mlungu anaamba hivi kuhusu mfalume wa Ashuru:
“Iye kandamenya mudzi huno
wala kulatsa muvwi hipha,
wala kpwedza mbere na ngao,
wala kandaudzengera mwatu mwa kupandira ukuta wa nyo mudzi.
34 Iye andauya na yo njira ndiyotsolokera
wala kandamenya mudzi uhu,
vivyo ndivyo aambavyo Mwenyezi Mlungu.
35 Nami ndaurinda mudzi uhu, niutivye, kpwa ajili ya mimi mwenye
na kpwa ajili ya mtumishi wangu Daudi.”
36 Phahi, malaika wa Mwenyezi Mlungu wamenya ndani ya kambi ya Aashuru usiku uho na kuolaga atu elufu gana mwenga na mirongo minane na tsano. Ligundzure, wakati atu aripholamuka, aona kambi ikagota nyufu za hinyo achioolagbwa. 37 Ndipho Senakeribu mfalume wa Ashuru achiuka, achiuya kpwakpwe, achendakala Ninawi. 38 Siku mwenga wakati Senakeribu ariphokala anaabudu ndani ya nyumba ya Nisiroki mlunguwe, anae airi, Adirameleki na Sharezeri amuolaga kpwa upanga, halafu achimbira achiphiya tsi ya Ararati. Halafu mwanawe Esarihadoni achitawala badalaye.

37:16 37:16 Kutsama 25:22