36
Senakeribu anavamia Juda
(2 Afalume 18:13–27; 2 Nyakati 32:1–19)
Mwaka wa kumi na ne, wa utawala wa mfalume Hezekiya, mfalume Senakeribu wa Ashuru washambuliya midzi yosi ya Juda yenye ngome na achiiteka. Mfalume wa Ashuru wamuhuma mkpwulu wa jeshi kula Lakishi, aphiye kpwa mfalume Hezekiya ko Jerusalemu na jeshire kulu. Ye mkpwulu wa jeshi waphiya achendaima phephi na mfumbi uinjizao madzi mtsara wa dzulu kpwenye barabara kulu iphiyayo chiwanja cha mfuli wa nguwo. Hipho watulukirwa ni Eliakimu mwana wa Hilikiya, ambaye kala ni muimirizi wa dzumba ra mfalume, muandishi Shebuna na Joa mwana wa Asafu, muiki wa vitabu vya kumbukumbu.
Ye mkpwulu wa jeshi achiaambira, “Muambireni Hezekiya kukala, ‘Mfalume mkpwulu wa Ashuru ana kuuza hivi: Ukakuluphira utu wani? Maneno mahuphu tagatosha kukuhenda uwe uturye viha. Ukamkuluphira ani we hata unaniasi? 36:6 Ezekieli 29:6–7Namanya ukakuluphira Misiri, iyo ni dza mridza wa nyasi uchiopufuka. Utu ambao undamdunga mkpwono yeyesi ndiyeujejemera. Hivyo ndivyo arivyo Farao mfalume wa Misiri kpwa osi anaomkuluphira.’ Ela hata kama mundaniambira, ‘Hunamkuluphira Mwenyezi Mlungu, Mlungu wehu,’ nami ndakuuzani, ‘Dze siye hiye ambaye Hezekiya wabananga mwatumwe mosi mwa dzulu mwa kuabudu na kulavya sadaka na kuambira atu a Juda na Jerusalemu, “Abuduni mbere za phatu pha kulavira sadaka!” ’
“Ndzo upatane na bwana wangu, mfalume wa Ashuru, nami ndakupha farasi elufu mbiri napho undaweza kuphaha aphirikie. Kundaweza kuturya hata ofisaa wa tsini wa bwana wangu, hata ukaikuluphira Misiri kpwa magari ga kuvwehwa ni farasi na aphirikie. 10 Zaidi ya gosi nakuamba, mino sikadzireha mwenye kpwedzapigana ili hino tsi niiangamize, Mwenyezi Mlungu ndiye ariyeniamba, ‘Ambuka ukaishambuliye hira tsi na uiangamize.’ ”
11 Ndipho Eliakimu, Shebuna na Joa achimuamba yuya mkpwulu wa jeshi, “Swino atumishio hunaelewa Chiaramu vinono, kpwa hivyo gomba naswi Chiaramu usigombe Chieburania, mana nyo atu ario pho dzulu ya ukuta anasikira.”
12 Ela yuya mkpwulu wa jeshi achiamba, “Pho kpwani mino nkalagizwa ni tajiri wangu maneno higa nkuambireni mwimwi na mkpwulu wenu bahi? Maneno higa ni mgamanye mwimwi phamwenga na hinyo asegereo ukutani. Aho piya a mashakani phamwenga namwi, andarya mavi gao na kunwa mikodzo yao dza mwimwi.” 13 ye mkpwulu wa jeshi waunuka, achikota kululu kpwa Chieburania achiamba, “Phundzani maneno ga mfalume mkpwulu, mfalume wa Ashuru! 14 Ye mfalume anaamba, ‘Msikubali Hezekiya akuchengeni, kpwa sababu kandaweza kukutivyani. 15 Msikubali Hezekiya akuhendeni mumkuluphire Mwenyezi Mlungu kpwa kuamba: Hakika Mwenyezi Mlungu andahutivya, mudzi huno taundatiywa mikononi mwa mfalume wa Ashuru.’ 16 Musimusikize Hezekiya, mana mfalume wa Ashuru anaamba, ‘Patanani nami na mdzilavye kpwangu. Hipho ndipho chila mmwenga wenu andaweza kurya matunda ga mzabibuwe na matunda ga mtiniwe, na kunwa madzi ga chisimache mwenye, 17 hadi ndiphokpwedza atsamiza niaphirike tsi ambayo i dza yo yenu, tsi yenye mtsere na uchi wa zabibu, tsi yenye chakurya na minda ya mizabibu.’
18 “Na musimusikize Hezekiya anaphokuchengani achiamba, ‘Mwenyezi Mlungu andahuokola.’ Kuna yeyesi kahi ya milungu ya mataifa ariyeokola tsi yao kula mikononi mwa mfalume wa Ashuru? 19 Iphaphi yo milungu ya Hamathi na Aripadi? Iphaphi yo milungu ya Sefarivaimu? Dze, yaokola Samariya kula mikononi mwangu? 20 Kahi ya milungu yosi ya tsi, ni milungu iphi iriyoweza kuokola tsi yao kula mikononi mwangu, hadi Mwenyezi Mlungu aweze kuiokola Jerusalemu kula mikononi mwangu?” 21 Ela aho anyamala zii, mana kala akalagizwa ni mfalume Hezekiya asimjibu rorosi.
22 Phahi, Eliakimu mwana wa Hilikiya ariyekala muimirizi wa nyumba ya mfalume, na Shebuna yekala muandishi wa mfalume na Joa mwana wa Asafu, muiki wa kumbukumbu, aphiya kpwa Hezekiya kuno akakpwanyula nguwo zao, achimsemurira maneno ga yuya mkulu wa jeshi.

36:6 36:6 Ezekieli 29:6–7