40
Atu a Mlungu andaphozwa marenda
Mlungu wenu anaamba,
“Aphozeni marenda atu angu,
aphozeni marenda.
40:2 Kutsama 22:3,6,8Gombani na atu a Jerusalemu kpwa upole,
atangazireni kukala mateso gao gakasira,
na dambi zao zikaswamehewa.
Mwenyezi Mlungu waatiya adabu kano mbiri* 40:2 Kala ni shariya ya Chiyahudi, mutu achiolaga nyama au achiiya utu, kala ni ariphe kano mbiri.
kpwa sababu ya dambi zao zosi.”
40:3 Mathayo 3:3; Mariko 1:3; Johana 1:23 40:3 Luka 3:4–6Phundzani, kuna sauti ya mutu akotaye kululu ko weruni iambayo,
“Tayarishani njira ya Mwenyezi Mlungu,
mtayarishireni Mlungu wenu njira kulu
ya kugoloka ko weruni.
Chila dete rindasirirwa,
na chila mwango na chidzango chindatandazwa,
kpwatu kuriko na vitsulu kundahendwa kukale herera,
na kuriko magome-magome kundahendwa tsi ya kugbwa.
Na utukufu wa Mwenyezi Mlungu undaikpwa wazi,
na anadamu osi andauona,
mana Mwenyezi Mlungu akagomba.”
40:6 Jakobo 1:10–11; 1 Petero 1:24–25Sauti yaamba, “Kota kululu!”
Nami nchiamba, “Nikote kululu niambedze?”
Atu osi ni dza nyasi,
na unono wao ni dza maruwa ga weruni.
Nyasi nkunyala na maruwa gakagbwa,
kpwa pumuzi ya Mwenyezi Mlungu.
Kpwa kpweli atu ni nyasi.
Nyasi nkunyala na maruwa gakagbwa,
ela neno ra Mlungu wehu rindakalako hata kare na kare.
 
Uwe ambaye unahubiri habari nono ko Sayuni,
kpwera dzulu ya mwango mure.
Uwe ambaye unahubiri habari nono Jerusalemu,
kota kululu kpwa nguvu.
Kota kululu, usiogophe,
iambire midzi ya Juda,
“Lolani, Mlungu wenu hiyu.”
10  40:10 Isaya 62:11; Maono 22:12Lola, Mwenyezi Mlungu andakpwedza dza sujaa,
na andatawala na mkpwonowe wa nguvu.
Lola, aredza na zawadiye mkpwononi phamwenga na mariphoge.
11  40:11 Ezekieli 34:15; Johana 10:11Andarisa mifugoye dza mrisa,
andakusanya ana ngʼondzi mwakpwe mikononi,
na kuaika phakpwe lagani,
na riamwisaro andarilongoza pore-pore.
Takuna ariye dza Mlungu
12 Ni ani ariyepima madzi na fumbare,
na kupima ko mlunguni na mikonoye?
Ni ani ariyetiya vumbi ra dunia kpwenye pishi,
au kuipima myango kpwa kuhumira ratili,
na vidzango kpwa kuhumira mizani?
13  40:13 Arumi 11:34; 1 Akorintho 2:16Ni ani awezaye kumuambira Roho wa Mwenyezi Mlungu ra kuhenda,
na ni ani anayeweza kumfundza au kumshauri?
14 Mwenyezi Mlungu walonda ushauri kpwa ani,
na ni ani ariyemfundza njira za sawa?
Ni ani ariyemfundza marifwa,
na kumuonyesa njira za ufahamu?
 
15 Lola, mataifa ganjina ni dza tone ra madzi ndani ya ndoo,
ambago ni dza vumbi dzembamba kpwenye mizani.
Iye nkuunula visuwa avi ni vumbi dzembamba.
16 Tsaka ra Lebanoni taritosha kukala kuni za kuochera sadaka za Mwenyezi Mlungu,
na nyamae taatosha kukala sadaka za kuochwa.
17 Mataifa ganjina gosi si chitu mbereze,
kpwakpwe iye ganatalwa kukala tagana mana yoyosi
na tagafwaha chitu.
 
18  40:18 Mahendo 17:29Dze, mundamfwananisha Mlungu na ani?
Au ni utu wani munaoweza kuamba waigana nao?
19 Tamuweza kumfwananisha na chizuka!
Chicho nkutengezwa ni fundi,
na mfuli wa zahabu akachifwinika na zahabu,
na akachitengezera mikufu ya feza.
20 Ariye mchiya asiyeweza kuhumira feza au zahabu
nkutsambula muhi ambao tawuola,
na kuendza fundi mangungu akatengezerwa chizuka cha kutsonga,
ambacho chikadiniswato na chichiimiswa tachigbwa.
 
21 Dze, tammanyire? Au tamsikirire?
Vino, tamuambirirwe hangu mwandzo?
Dze, tamyagaelewa hangu kuumbwa kpwa dunia?
22 Iye ndiye asagalaye dzulu ya mviringo wa dunia,
na nyo asagalao mumo ni dza mabandzi,
iye ndiye atandazaye ko dzulu mlunguni dza paziya,
na kukukudula dza hema ra kusagala atu.
23 Iye ndiye atserezaye akulu
na kuahenda atawala akakala si chitu.
24 Aho ni dza mbeyu ambayo ichiphandwa tu,
kabila taidzangbwehenda mizi mtsangani,
iye nkuavuvurira phepho akanyala,
na chikulukulu nkuaphepherusa dza mibuwa ya kuuma.
25 Iye Ariye Mtakatifu anaamba,
“Dze, mundanifwananisha na ani,
niphahe kukala sawa naye?
26 Unulani matso genu mlole ko dzulu,
ni ani ariyeumba zo nyenyezi mzionazo?
Iye azilongozaye dza jeshi na kuzimanya isabuye,
aziihaye zosi, chila mwenga na dzinare.
Kpwa kukala ana nguvu nyinji,
na uwezo mkpwulu, taphana hata mwenga isiyokalapho.
 
27 Mwi atu a chivyazi cha Jakobo, kpwa utu wani munalalamika na kuamba,
‘Mwenyezi Mlungu kamanya tabu zehu,
Mlungu wehu kajali haki zehu.’
28 Kpwani tammanya?
Vino tamdzangbwesikira?
Iye Mwenyezi Mlungu ni Mlungu hata kare na kare,
iye ndiye muumba wa dunia.
Iye kavundzika moyo wala karemwa,
na takuna awezaye kuchunguza fahamuze.
29 Mwenyezi Mlungu nkuatiya nguvu achioremwa
na kuapha anyonje uwezo.
30 Hata anache andavundzika moyo na kuremwa,
na barobaro andakpwala agbwe.
31 Ela osi amukuluphirao Mwenyezi Mlungu
andatiywa nguvu nyiphya,
nao andauruka dzulu sana dza kozi,
andazola wala taandaremwa,
andanyendeka wala taandafwa purungire.”

40:2 40:2 Kutsama 22:3,6,8

*40:2 40:2 Kala ni shariya ya Chiyahudi, mutu achiolaga nyama au achiiya utu, kala ni ariphe kano mbiri.

40:3 40:3 Mathayo 3:3; Mariko 1:3; Johana 1:23

40:3 40:3 Luka 3:4–6

40:6 40:6 Jakobo 1:10–11; 1 Petero 1:24–25

40:10 40:10 Isaya 62:11; Maono 22:12

40:11 40:11 Ezekieli 34:15; Johana 10:11

40:13 40:13 Arumi 11:34; 1 Akorintho 2:16

40:18 40:18 Mahendo 17:29