41
Mlungu ndiye msaidizi wa Iziraeli
Nyamalani mnisikize mwi atu a visuwani,
atu a mataifa ni adzitiye nguvu nyiphya,
aricheni asengere edze agombe,
na hukusanyikeni phamwenga phapho phatu pha uamuli.
Ni ani ariyeunula mfalume kula mlairo wa dzuwa,
mutu ambaye anaturya chila aphiyako?
Iye nkutiya mataifa ganjina mwakpwe mikononi,
na kuavyoga-vyoga afalume.
Nkuahenda akale vumbi kpwa upangawe,
na kpwa uhawe nkuahenda akale dza wiswa uchiophepheruswa.
Iye nkuazoresa na akaashinda bila ya kuzurika,
hata kpwenye njira ambazo kadzangbwetsapira.
Ni ani ariyehenda na kutimiza mambo higo,
aviihaye vivyazi hangu mwandzo?
Mimi Mwenyezi Mlungu ndimi wa kpwandza na wa mwisho,
mimi ndimi hiye.
 
Atu a visuwani akaona na akaogopha,
atu a pembe zosi za dunia andakakama,
hinyo anasengera, aredza.
Chila mutu anaterya myawe,
chila mutu anamuambira nduguye “Dzitiye moyo!”
Fundi wa kutsonga anamtiya moyo mfuli wa zahabu
na iye alainishaye vyuma na nyundo anamtiya moyo iye apigaye fulawe,
na kuitogola kazi ya kugbwizanya kpwa kuamba, “Ni kazi nono.”
Nao nkuchiimisa phatuphe na kuchikota misumari ndindindi ili chisisumbe.
 
41:8 2 Nyakati 20:7; Jakobo 2:23“Ela uwe Iziraeli, mtumishi wangu,
Jakobo, nriyekutsambula,
uriye u wa chivyazi cha msena wangu Burahimu,
uwe nriyekuiha
na nchikuhala kula pembe za dunia
na nchikuamba, ‘Uwe u mtumishi wangu,
sikutsuphire bali nkakutsambula.’
10 Usiogophe, mana mimi ni phamwenga nawe,
usihende wasiwasi mana mimi ndimi Mlunguo,
nindakutiya nguvu na nkuterye
ndakugbwira na mkpwono wa kulume wa haki yangu.
11 Osi ariokutsukirirwa
andagbwirwa ni waibu na kuhenda wasiwasi,
ashindanao nawe andaangamika
nao andakala si chitu.
12 Undaaendza aho apiganao nawe,
nawe kundaaona.
Aho arioheha nawe
andakala si chitu.
13 Mana mimi Mwenyezi Mlungu, Mlunguo
nindakugbwira mkpwonoo wa kulume
na nkuambe, ‘Usiogophe,
mimi nindakuterya.’
14 Usiogophe uwe Jakobo, ambaye u dza mnyololo,
mwimwi atu Aiziraeli, ‘Nindakuteryani!’ ”
Ndivyo aambavyo Mwenyezi Mlungu,
Mkombolio, Mtakatifu wa Iziraeli.
15 “Lola, nindakuhenda ukale chifwaya cha kuwagira
chiphya chenye meno.
Undatisa-tisa myango na kuisaga-saga,
nawe undavihenda vidzango vikale dza wiswa.
16 Undavipheha, phuto riviphepheruse,
na chikulukulu chindavitsamula-tsamula.
Nawe undahamirwa ni Mwenyezi Mlungu,
na kumtogola Mtakatifu wa Iziraeli.
 
17 Achiya na akutsowa anaendza madzi
ela taphana,
chila mmwenga lilimire rikakpwalala kpwa chiru.
Mimi Mwenyezi Mlungu nindaajibu,
mimi Mlungu wa Iziraeli sindaaricha.
18 Nindaihenda myuho ijere kula dzulu za vidzango
na pula za madzi zihumbuke madeteni.
Nindagaluza weru ukale madimbwi ga madzi
na pharipho kpwalala phakale vidzuho vya madzi.
19 Nindaphanda mierezi,
mishita, mihadasi na mizaituni ko jangbwani.
Chisha nindaphanda miboreshi,
mitidhari phamwenga na miteashuru,
20 ili atu aone na amanye,
osi aririkane na aelewe,
kukala Mwenyezi Mlungu ndiye ariyehenda utu uhu,
Mtakatifu wa Iziraeli ndiye ariyeuumba.”
Vizuka tavina mana
21 Mwenyezi Mlungu anaamba, “Lavyani malalamishi genu,
dzihehereni,” anaamba mfalume wa Jakobo.
22 “Vireheni vizuka vyenu vihuambire kundakalani.
Navihuambire ni mambo gaphi garigohendeka pho kare,
ili hugaririkane na humanye gandasababisha utu wani,
au vihutangazire mambo ndigokpwedza.
23 Navihumanyise mambo ndigokala badaye,
naswi hundakubali kukala vyo vizuka ni milungu.
Navihende manono au mai
ili huangalale na huogophe.
24 Mwimwi vizuka si chitu, chisha tamuna uwezo wowosi.
Iye anayekutsambulani ni tsukizo.
25 Nátsambula mutu asagalaye uphande wa vurini,
naye andakpwedza na njira ya mlairo wa dzuwa,
iye andaiha dzina rangu.
Andaavyoga-vyoga afalume dza ulongo,
au dza mfinyangi anavyotiga-tiga ulongo.
26 Ni ani ariyetabiri higa kula mwandzo ili hugamanye?
Au kabila gahendeke ili huambe, ‘Wagomba kpweli.’
Taphana hata mmwenga ariyehumanyisa,
taphana hata mmwenga ariyehuonyesa,
taphana ariyesikira maneno genu.
27 Nákala wa kpwandza kuwaambira mudzi wa Sayuni, ‘Lola, si hinya hipha!’
Nami nindaapha atu a Jerusalemu mjumbe wa kuarehera habari nono.
28 Ela nriphounula matso kahi za yo milungu,
sionere hata mmwenga awezaye kulavya ushauri,
wala ambaye nchimuuza swali anaweza kunijibu.
29 Lola, milungu yosi ni bure, kazi yao si chitu,
vizuka vyao ni dza phepho tu.”

41:8 41:8 2 Nyakati 20:7; Jakobo 2:23