42
Mtumishi wa Mwenyezi Mlungu
42:1 Mathayo 3:17; 17:5; Mariko 1:11; Luka 3:22; 9:35 42:1 Mathayo 12:18–21Lola ye mtumishi wangu, nimlongozaye, nriyemtsambula,
ambaye ananihamira,
nikatiya Roho yangu ndaniye,
naye andagaamula mataifa kpwa haki.
Iye kandarira, kandakota kululu,
wala kuhenda sautiye isikirwe mo barabarani.
Mwandzi uchichetuka, kandauvundza
na taa ilondayo kufwa, kandaizimya,
naye andalavya uamuli kpwa uaminifu.
Iye kandaremwa wala kufwa moyo
hadi ndiphoimarisha uamuli wa haki duniani,
visuwa vindakuluphira shariyaze.
 
42:5 Mahendo 17:24–25Mwenyezi Mlungu, ariyeumba mlunguni na achikutandaza,
ariyetandaza tsi na mavunoge,
aaphaye pumuzi atu a tsi,
aaphaye uhai aho aishio mumo
ndiye aambaye hivi:
42:6 Isaya 49:6; Luka 2:32; Mahendo 13:47; 26:23“Mimi ndimi Mwenyezi Mlungu, nikakuiha na kukupha uwezo,
ili nione kukala haki inahendeka kahi za dunia.
Kutsupira uwe nindahenda chilagane na atu,
na kutsupira uwe nindareha mwanga kpwa mataifa.
Undavugula matso ga vipofu,
uatuluze afungbwa kula jela
na uatuluze nyo ariofungbwa kpwenye jela za jiza.
Mimi ndimi Mwenyezi Mlungu, riro ndiro dzina rangu,
na sindamupha mutu wanjina utukufu wangu,
au kuvipha nguma yangu vizuka.
Lola, mambo ga kpwandza gahendeka,
nami ninahubiri mambo maphya,
ninakuambirani gago
kabila tagadzangbwehendeka.”
 
10 Muimbireni Mwenyezi Mlungu wira muphya,
mtogoleni kpwa mawira duniani kosi.
Mtogoleni kpwa mawira mwimwi muphiyao baharini.
Mtogoleni mwimwi viumbe vyosi vya bahari,
visuwa na osi asagalao mumo.
11 Jangbwa na midziye naikote kululu,
vidzidzi visagalavyo atu a Kedari navishangiliye.
Atu a Sela naaimbe,
naakote kululu kula kpwenye virere vya myango.
12 Naamuphe Mwenyezi Mlungu utukufu,
na atangaze ngumaze visuwani.
13 Mwenyezi Mlungu nkuphiya vihani dza sujaa,
andaphiya na tsukizize dza mutu wa viha.
Andarira na kukota kululu,
andaangamiza maaduige.
14 Mlungu anaamba, “Nkanyamala siku nyinji,
nikanyamala na kudzizuwiya,
ela vivi nindaula dza mchetu ariye na utsungu wa kudzivugula,
na kupiga pumuzi.
15 Nindabananga myango na vidzango,
na kuumisa vyosi vimeravyo.
Myuho ndaihenda ikale visuwa,
na niumise madzi ga maziyani.
16 Nindaalongoza vipofu
kpwenye njira ambazo taadzangbwezitsupira.
Nindagaluza jiza rikale mwanga mbere zao,
na kuhenda tsi iriyo magome-magome ikale sawa-sawa.
Higa ndigo mambo ndigogahenda
nami sindaaricha.
17 Ela akuluphirao vizuka vya kutsongbwa,
na kuviambira vizuka vya vyuma,
‘Mwimwi ndimwi milungu yehu,’
aho andakahalwa na kutiywa waibu sana.”
Aiziraeli taasikira
18 Phundzani mwi visoto,
lolani mwi vipofu, muweze kuona.
19 Mtumishi wangu nriyemtsambula ni chipofu,
mjumbe wangu nriyemuhuma ni masito.
Takuna mutu ariye chipofu dza mtumishi wangu chiyedzilavya
chipofu dza mtumishi wa Mwenyezi Mlungu.
20 Munaona mambo manji ela tamugatiya manani,
masikiro genu ga wazi, ela tamsikira.
 
21 Vyamuhamira Mwenyezi Mlungu kuihenda shariyaye ikale kulu,
na ya kuishimika kpwa ajili ya hakiye.
22 Ela mwimwi mu atu murioiyirwa na kutekpwa,
mosi mwafungirwa madibwani na kufwitswa jela,
mukakala mateka bila mutu wa kukuokolani
au kuamba, “Auyizeni kpwao.”
23 Ni ani kahi yenu ndiyehega sikiro na kugasikira go?
Ni ani ndiyephundza siku zedzazo?
24 Ni ani ariyeatiya Aiziraeli mikononi mwa aivi,
na chivyazi cha Jakobo akale mateka?
Si ariyehenda hivyo ni Mwenyezi Mlungu?
Iye ambaye Aiziraeli amkosera
na achirema kulunga njiraze na shariyaze.
25 Kpwa sababu iyo achiatiya adabu kpwa tsukizize kali,
achiaricha apigbwe vihani.
Tsukizize zaaka chila uphande dza moho,
ela taayaelewa wala taayagatiya manani.

42:1 42:1 Mathayo 3:17; 17:5; Mariko 1:11; Luka 3:22; 9:35

42:1 42:1 Mathayo 12:18–21

42:5 42:5 Mahendo 17:24–25

42:6 42:6 Isaya 49:6; Luka 2:32; Mahendo 13:47; 26:23