43
Mlungu anaahidi kukombola atue
Ela vivi Mwenyezi Mlungu, ariyekuumba uwe Iziraeli,
ariyekutengeza uwe Jakobo, anaamba hivi,
“Usiogophe, mana nikakukombola,
nikakuiha na dzinaro, uwe u wangu.
Ndiphotsupa na phatu phenye madzi manji,
nindakala phamwenga nawe
na myuho taindakuhosa,
ndiphotsupira mohoni,
kundaphya.
Mana mimi, ndimi Mwenyezi Mlungu, Mlunguo,
Mtakatifu wa Iziraeli, Muokolio.
Nikalavya Misiri ikale maripho ili nikukombole,
Kushi na Seba badalayo.
Kpwa kukala uwe u wa samani mwangu matsoni,
ninakuishimu na kukumendza,
Nindalavya atu badalayo,
na makabila ga atu badala ya uhaio.
Usiogophe, mana mimi ni phamwenga nawe,
nindareha atu a chivyazicho kula mlairo wa dzuwa,
na niakusanye kula mtswerero wa dzuwa.
Ndauambira uphande wa vurini, ‘Atuluze,’
na uphande wa mwakani nindauamba, ‘Usiazuwiye bii.’
Arehe anangu alume kula kure,
na anangu achetu kula pembe za dunia,
chila mmwenga anayeihwa kpwa dzina rangu,
ambaye námuumba kpwa nguma yangu,
ambaye námuumba na nchimtengeza.
 
Arehe nyo atu asioona dzagbwe ana matso,
nyo ario masito dzagbwe ana masikiro.
Mataifa gosi gandakusanyika phamwenga,
makabila ganjina gosi ni gakusanyike.
Ni ani kahi-kahi yao awezaye kutabiri gedzago
au kuhutangazira mambo garigotsapa?
Naarehe mashaidi ao, aphahe kuisabiwa kukala ni a haki,
ili anjina asikire na aambe, ‘Ni kpweli.’ ”
10 Mwenyezi Mlungu anaamba, “Mwimwi mu mashaidi angu
na atumishi angu nriokutsambulani,
ili munimanye na mnikuluphire
na mngʼarirwe kukala mimi machiyangu ndimi Mlungu,
takudzangbwekala na mlungu wanjina kabila ya mimi
na takundakala na wanjina bada ya mimi.
11 Mimi, yani mimi machiyangu ndimi Mwenyezi Mlungu,
takuna muokoli wanjina isiphokala mimi.
12 Nátangaza, nchitivya na nchionyesa,
na taphakarire na mlungu wa chijeni kahi-kahi yenu.”
Mwenyezi Mlungu anaamba, “Mwimwi mu mashaidi angu, kukala mimi ndimi Mlungu.
13 Ndimi Mwenyezi Mlungu siku zosi hata kare na kare.
Takuna awezaye kutivya nriyemtiya mkpwononi.
Nihendapho kazi taphana wa kunizuwiya.”
Kukombolwa kula Babeli
14 Mimi Mwenyezi Mlungu,
mkomboli wenu, Mtakatifu wa Iziraeli naamba hivi,
“Kpwa sababu yenu nikahuma jeshi chinyume cha Babeli,
nami nindaatsereza Akalidayo akale mateka,
na achimbire kuhumira meli zao kuno anarira.
15 Mimi ndimi Mwenyezi Mlungu, Mtakatifu wenu,
muumba wa Iziraeli na mfalume wenu.”
16 Mwenyezi Mlungu anaamba hivi, iye ahendaye njira baharini,
na phatu pha kutsupira kahi-kahi ya madzi genye nguvu,
17 yeangamiza magari ga kuvwehwa ni farasi, farasi na majeshi genye uwezo,
gachigbwa na tagawezere kuunuka tsona,
gachiangamika na kuzimwa dza utambi:
18 “Msitambukire mambo ga kare,
wala kuaza mambo garigotsapa.
19 Lola, ninahenda dzambo dziphya,
vivi rindadzituluza, dze, tamundariona?
Nindatengeza njira weruni
na myuho ko jangbwani.
20 Nyama a tsakani andaniishimu,
makala na mbuni andaniishimu,
mana nikaapha madzi weruni
na myuho ko jangbwani,
ili nianwese atu angu nrioatsambula,
21 atu nriodziumbira,
ili anitogole.”
Dambi ya Iziraeli
22 “Ela kuniihire uwe chivyazi cha Jakobo,
ukasinywa ni mimi uwe Iziraeli!” Mwenyezi Mlungu anaamba.
23 “Kuyanirehera ana ngʼondzi akale sadaka za kuochwa,
na kuyaniishimu na sadakazo za nyama.
Siyakulazimisha kulavya sadakazo za mtsere,
au kukuremweza kpwa kulonda ubani.
24 Kuyanigurira marashi
au kunimvunisa na marunya ga sadakazo,
ela ukanitsukuza na dambizo
na kuniremweza na uyio.
25 Mimi ndimi nigafutaye makosago kpwa ajili yangu,
na sindazitambukira dambizo tsona.
26 Nitambukiza mambo ga kare,
hugombekezane,
lumba lauro ili uhewe haki.
27 Mkareo wa kpwandza wahenda dambi,
na agombio achiniasi.* 43:27 Agombio ni manabii au pengine alavyadzi-sadaka na afalume.
28 Kpwa hivyo, nindaahenda akulu a phatu phatakatifu akale najisi,
na nindamuhenda Iziraeli aangamizwe,
na Jakobo, afyorerwe.”

*43:27 43:27 Agombio ni manabii au pengine alavyadzi-sadaka na afalume.