44
Mlungu ndivyoajaliya Aiziraeli
Ela phundza uwe Jakobo, mtumishi wangu,
phundza uwe Iziraeli nriyekutsambula.
Ye Mwenyezi Mlungu ariyekuumba hangu ndanini,
ye ndiyekuterya anaamba hivi,
“Usiogophe Jakobo, mtumishi wangu,
usiogophe uwe Jeshuruni nriyekutsambula.
Mana nindamwaga madzi dzulu ya tsi kavu,
na nindahenda vidzuho vya madzi kpwenye tsi ya kukpwalala.
Nindamwaga Roho wangu dzulu ya chivyazicho,
na nindaajaliya nyo ambao undaavyala.
Chivyazicho chindatsephula dza nyasi phatu phenye madzi,
chindatsephula dza miandzi kanda-kanda ya vidzuho.
Atu a mataifa ganjina andakpwedza aambe, ‘Mimi ni wa Mwenyezi Mlungu,’
aho andadziunga na atu a Jakobo,
na anjina andaandika mwao mafumbani,
‘Mimi ni wa Mwenyezi Mlungu’ nao andadziiha Aiziraeli.”
44:6 Isaya 48:12; Maono 1:17; 2:8; 22:13Mwenyezi Mlungu, Mfalume wa Iziraeli na mkombolio,
Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi anaamba hivi,
“Mimi ndimi wa kpwandza na ndimi wa mwisho,
takuna Mlungu wanjina isiphokala mimi.
Ni ani ariye dza mimi?
Naagombe na aike wazi
mambo garigohendeka hangu niriphoimarisha atu angu pho kare,
naagombe mambo ndigokala siku zedzazo.
Msiogophe wala msihende wasiwasi,
kpwani siyakuambirani pho kare na kugatangaza?
Mwimwi mu mashaidi angu! Dze, kuna Mlungu wanjina badala yangu?
Kpwa kpweli simanya Mwamba wanjina.”
 
Osi atengezao vizuka si chitu,
chisha vyo vitu viafwahiravyo tavina fwaida yoyosi,
na nyo avivoyao, ni vipofu chisha taamanya,
nao andatiywa waibu.
10 Ni ani ariyedzitsongera mlungu,
au ariyeyayusha chuma achitengeza chizuka chisichomfwaha chitu?
11 Lola, ayae osi andatiywa waibu,
na nyo mafundi ni atu tu.
Phahi osi naakusanyike phamwenga edze adzitetee,
nao andaogopha na kutiywa waibu.
12 Mfula vyuma nkuhala chuma,
chisha akahumira makala kutengeza chizuka kpwa kuhumira nyundo.
Iye nkuchitengeza kpwa nguvu za mkpwonowe,
naye nkusikira ndzala na akakala mnyonje
na asiphonwa madzi nkufwa purungire.
13 Fundi wa mbao nkuchipima na wuuzi,
na kuchichora na kalamu,
nkuchitsonga na tezo na kuchitiya alama na bikari,
nkuchitsonga mfwano wa mwanadamu,
na kuchitiya unono wa mwanadamu,
chisha nkuchiika mzukani.
14 Iye nkubwaga mierezi,
au akahala mtiriza au mwaloni.
Iye nkudzitsamburira muhi mmwenga
kahi ya mihi ya tsakani,
nkutsambula dza mvinde akauricha upigbwe ni mvula ili ukuleto.
15 Iye nkukata kuni kula muhi hinyo.
Zanjina nkuziasa moho akaoha,
na zanjina akaziochera mikahe.
Chisha akatengeza chizuka na muhi hinyo-hinyo akachiabudu,
nkutsonga chizuka na akachisujudiya.
16 Kuni zanjina nkuzijitira chakurya,
akaziochera nyama akarya, akamvuna.
Chisha nkuoha moho na akaamba,
“Moho u mtswano, mnyevu ukanituluka!”
17 Seemu yanjina ya nyo muhi nkutengeza chizuka na akachisujudiya,
akachiabudu na kuchivoya kpwa kuamba,
“Niokola, mana uwe ndiwe mlungu wangu.”
18 Taamanya chisha taaelewa,
mana akazibwa matso ili asione
na achili zao zikafwinikpwa asingʼarirwe.
19 Taphana aazaye
wala ariye na marifwa au kungʼarirwa, aambaye,
“Seemu ya nyo muhi nkaioha moho na nkaiochera mikahe,
seemu yanjina nkaiochera nyama nkarya.
Dze, yo seemu isereyo inaweza kukala mlungu?
Nawezadze kuabudu chipande cha muhi?
20 Iye nkurya ivu* 44:20 Kuabudu mizuka ni uzuzu sawa na mutu kurya ivu dza chakurya. na moyowe uchiochengeka nikumuangamiza,
asiweze kutivya rohoye au kuamba,
‘Rino ririro mkpwono wangu wa kulume si handzo?’ ”
 
21 “Gatambukire gaga uwe Iziraeli, uwe Jakobo, mtumishi wangu.
Nakuumba, uwe u mtumishi wangu.
Uwe Iziraeli, mimi sindakuyala.
22 Nikagafuta makosago dza ingu ziho,
nikazifuta dambizo dza guro,
niuyira, mana nikakukombola.
23 Imbani kpwa kuhererwa mwi murio mlunguni,
mana Mwenyezi Mlungu ndiye achiyehenda vivyo.
Pigani kululu mwi vivwa vya dunia,
imbani mwi myango,
imba uwe tsaka na chila muhi uriomumo,
mana Mwenyezi Mlungu akamkombola Jakobo,
naye andadzipha nguma kahi za Iziraeli.”
24 Mwenyezi Mlungu mkombolio, ariyekuumba ndanini mwa mayoo, anaamba hivi,
“Mimi, ndimi Mwenyezi Mlungu niriyeumba vitu vyosi,
ni ani ariyekala phamwenga nami nriphohenda hivyo?
mimi machiyangu ndimi niriyetandaza mlunguni na tsi.
25  44:25 1 Akorintho 1:20Ndimi niikaye wazi handzo ra manabii a handzo,
na kuahenda apigi a mburuga aonekane azuzu,
nigaluzaye marifwa ga enye ikima na kugahenda gakale uzuzu.
26 Mimi ndimi nitimizaye neno ra mtumishi wangu
na mipango nchiyohuma ajumbe angu,
niambiraye Jerusalemu, ‘Mudzi uhu undaishi atu,’
na kuiambira midzi ya Juda, ‘Indadzengbwa tsona,’
nami phatuphe phariphobomolwa-bomolwa nindaphadzenga tsona.
27 Mimi ndimi niviamurishaye vivwa vya madzi na kuviamba,
‘Umani! Nindayiumisa myuho yenu.’
28  44:28 2 Nyakati 36:23; Ezira 1:2Higa ndigo niambago kuhusu Koreshi, ‘Iye ni mrisa wangu
naye andatimiza mahendo gangu gosi,’
na niambiraye Jerusalemu, ‘Undadzengbwa luphya,’
na kuiambira nyumba ya kuvoya Mlungu, ‘Misingiyo indaikpwa.’ ”

44:6 44:6 Isaya 48:12; Maono 1:17; 2:8; 22:13

*44:20 44:20 Kuabudu mizuka ni uzuzu sawa na mutu kurya ivu dza chakurya.

44:25 44:25 1 Akorintho 1:20

44:28 44:28 2 Nyakati 36:23; Ezira 1:2