47
Babeli inahukumiwa
47:1 Isaya 13:1—14:23; Jeremia 50:1—51:64Mwenyezi Mlungu anaamba,
“Tserera usagale photsi uwe mwanamwali wa Babeli,
sagala photsi phasipho na chihi cha utawala,
we msichana wa Akalidayo,
mana kundaihwa tsona mwenye mwiri laini na mnono.
Hala lala usage unga,
vula tadziyo,
sega rindaro na uvule johoro,
na uvuke myuho.
Undavulwa nguwo urichwe chitsaha mbere za atu,
nawe undatiywa waibu.
Ndakuriphiza chisasi
na sindamuonera mbazi mutu hata mmwenga.”
Mkomboli wehu, Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi ndiro dzinare,
iye ndiye Mtakatifu wa Iziraeli.
 
“Sagala unyamale zii, injira jizani,
uwe mwana mchetu wa Kalidayo,
mana kundaihwa tsona
Malikiya wa falume.
Kala nkaatsukirirwa atu angu,
nchiahenda atu ambao kala ni urisi wangu akale najisi,
nchiatiya mwako mikononi,
nawe kuyaaonera mbazi.
Hadi nyo atumia
uchiatsukuza mizigo miziho.
Uchiamba, ‘Mimi nindakala Malikiya hata kare na kare,’
ela kuyagaririkana mambo urigohenda
wala kuaza mwishoo undakaladze.
47:8 Maono 18:7–8Sambi phundza gaga uwe unaye starehe,
phundza uwe usagalaye na kudziona u salama,
uambaye mwako moyoni, ‘Ni mimi bahi, na takuna wanjina.
Sindakala gungu wala kufwererwa ni ana.’
Ela mambo gaga mairi, kufwererwa ni ana na kukala gungu,
gandakuphaha gafula siku mwenga.
Dzagbwe u mtsai na mgbwanga mkpwulu,
mambo higa gosi gandakuphaha.
10 Ukakuluphira uyio
nawe ukaamba, ‘Taphana anionaye.’
Ikima na marifwago ganakuangamiza
unaphodziambira mwako moyoni,
‘Ni mimi bahi, takuna wanjina.’
11 Kpwa sababu iyo undaphahwa ni mafwa,
nawe kundamanya ugausedze.
Undaphaha hasara
ambayo kundaweza kuyiepuka.
Na ubanangi undakpwedzera gafula,
ambao uwe kuutarajiya.
12 Enderera na ugangao na utsaio,
ambao unauhenda hangu wanacheo,
mendzerepho undaongokerwa,
na uzuwiye go mapigo.
13 Ukaremwezwa ni ashauri anji urioaphaha.
Haya vivi ariche hinyo ajuzi a nyenyezi atabirio chila mwezi,
edze mbere akutivye na gago ndigokuphaha.
14 Lola, andakala dza mibuwa ichiyouma,
nao andaochwa ni moho,
taandaweza kudziokola na ruche ra moho,
mana uho taundakala moho wa kuoha.
15 Hivyo ndivyo ndivyokala atu uriohenda nao kazi,
hara muriohenda nao bishara hangu wanacheo,
osi andakuchimbira,
taphandakala na mutu wa kukutivya.”

47:1 47:1 Isaya 13:1—14:23; Jeremia 50:1—51:64

47:8 47:8 Maono 18:7–8