48
Likakado ra Iziraeli
Phundzani higa mwi atu a nyumba ya Jakobo,
mwimwi muihwao na dzina ra Iziraeli,
na mwimwi murio a chivyazi cha Juda.
Mwimwi muapao kpwa dzina ra Mwenyezi Mlungu
na kumhadza Mlungu wa Iziraeli,
ela si kpwa kulunga kpweli wala haki.
Mnadziamba mula mudzi mtakatifu,
na kumkuluphira Mwenyezi Mlungu wa Iziraeli,
ambaye dzinare ni Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi.
“Mimi nátangaza mambo ga kare hangu kare,
gago gatuluka mwangu kanwani, nami nchigasema,
chisha nágahenda gafula nago gachitimiya.
Mana námanya uwe unalikakado,
na singoyo taigaluzika, ni nyifu dza chuma,
na chilangucho nchifu dza shaba.
Kpwa hivyo nákuambira mambo gaga hangu kare,
nákutangazira kabila tagadzangbwehendeka ili usedze ukaamba,
‘Gaga gahendwa ni chizuka changu,
gaamuriwa ni chizuka changu cha kutsonga,
na chizuka changu cha chuma.’
Uwe wasikira mambo gaga, vivi gaone.
Dze, kundagakubali?
Phahi hangu sambi ndakuambira mambo maphya ga siri,
ambago kala kugamanya.
Vivi gakaumbwa, sigo ga kare,
kudzangbwegasikira, rero ndio mwandzo,
phahi kuweza kuamba, ‘Mino kala nágamanya kare.’
Uwe kudzangbwegasikira wala kugamanya,
hangu kare sikiroro kala rikazibwa.
Mana námanya unahenda mambo kpwa kuchenga,
na kukala hangu uvyalwe u muasi.
Kpwa ajili ya dzina rangu na nguma yangu,
nikazuwiya tsukizi zangu zisikufikire,
sedze nikakuangamiza.
10 Lola, nikakutsusa, dzagbwe si dza feza,
nikakujeza kpwenye tanuru ya mateso.
11 Kpwa sababu yangu mwenye, ninahenda gaga.
Sindaricha dzina rangu riberwe,
sindamupha wanjina nguma yangu.
Aiziraeli anarichwa huru
12  48:12 Isaya 44:6; Maono 1:17; 22:13Niphundza uwe, Jakobo,
Niphundza uwe Iziraeli nriyekuiha!
Mimi ndimi iye,
mimi ndimi wa kpwandza na ndimi wa mwisho.
13 Mkpwono wangu ndio urioika msingi wa dunia,
na mkpwono wangu wa kulume uchitandaza ko mlunguni,
ninaphoziamurisha nyenyezi,
nkudzikusanya phamwenga.
14 Dzikusanyeni phamwenga mwimwi mosi, musikize!
Ni chizuka chiphi chotabiri mambo higa?
Iye amendzwaye ni Mwenyezi Mlungu,
andatimiza lengore chinyume cha Babeli,
na kushambuliya Akalidayo.
15 Mimi nkamuiha na nikagomba naye,
nindamreha, naye andaongokerwa kahi ya njiraze.
16 Nisengererani musikize maneno gaga
kula mwandzo sigombere chisiri-siri,
kula wakati gariphohendeka nákala phapho.”
Na vivi Mwenyezi Mlungu na Rohowe akanihuma.
17 Mwenyezi Mlungu, Mkombolio, Mtakatifu wa Iziraeli anaamba hivi,
“Mimi, ndimi Mwenyezi Mlungu, Mlunguo
nikufundzaye ili uongokerwe,
nikulongozaye kpwenye njira ufwahayo kuilunga.
18 Kalapho waphundza amuri zangu,
phahi amaniyo ingekala dza muho,
na hakiyo ingekukupukira dza maimbi ga bahari.
19 Chisha atu a chivyazicho angekala anji dza mitsanga,
dzina rao taringeuswa
au kufutwa mbere zangu.
20  48:20 Maono 18:4Haya tulukani ko Babeli,
chimbirani kula kpwa Akalidayo!
Gagombeni na mgatangaze gaga kpwa kufwahirwa.
Gatangazeni kosi duniani, ambani,
‘Mwenyezi Mlungu akakombola mtumishiwe Jakobo.’
21 Taayasikira chiru ariphoalongoza ko jangbwani,
waatuluzira madzi kula mwambani.
Waahula mwamba, madzi gachijera kpwa nguvu.”
 
22  48:22 Isaya 57:21Mwenyezi Mlungu anaamba, “Takuna amani kpwa atu ayi.”

48:12 48:12 Isaya 44:6; Maono 1:17; 22:13

48:20 48:20 Maono 18:4

48:22 48:22 Isaya 57:21