49
Mtumishi wa Mwenyezi Mlungu
49:1 Jeremia 1:5Niphundzani mwi atu a visuwani,
hegani masikiro mwi atu a mataifa ga kure.
Mwenyezi Mlungu waniiha hangu ni ndanini mwa mayo
na achinihadza dzina rangu kabila sidzangbwevyalwa.
49:2 Aeburania 4:12; Maono 1:16Iye wahenda kanwa yangu ikale dza upanga wa kurya.
Achinifwitsa na chivurivuri cha mkpwonowe,
na achinihenda nikale dza muvwi uchionolwa,
chisha achinifwitsa kpwenye ryakare.
Naye achiniamba, “Uwe Iziraeli u mtumishi wangu,
mimi nindahewa nguma kpwa sababuyo.”
Ela nchiamba, “Nkahenda kazi ya bure,
nkatsupha nguvu zangu bure bila sababu,
ela kpwa kpweli haki yangu ina Mwenyezi Mlungu,
na zawadi yangu ina Mlungu wangu.”
Vivi Mwenyezi Mlungu anaamba,
iye ariyeniumba kula ndanini mwa mayo nikale mtumishiwe,
wahenda hivi ili nimuyizire atu a Jakobo,
na Aiziraeli akusanyike mbereze,
mana Mwenyezi Mlungu akanipha ishima,
na Mlungu wangu akakala nguvu yangu.
49:6 Isaya 42:6; Luka 2:32; Mahendo 13:47; 26:23Mwenyezi Mlungu anaamba,
“Sikakutsambula uwe mtumishi wangu,
ili uziunule mbari za Jakobo
na kuauyiza atu a Iziraeli ariosazwa macheye,
ela piya nkuhende ukale mwanga kpwa atu ambao sio Ayahudi,
ili uphirike wokofu wangu chila phatu duniani.”
 
Mwenyezi Mlungu, mkomboli na Mtakatifu wa Iziraeli,
anamuambira hivi ye aberwaye ni anadamu,
iye achiyemenwa ni mataifa,
iye ariye mtumishi wa atawala,
“Afalume andakuona na kuunuka,
vilongozi nao andadzizamisa hata vilangu vyao vigute photsi,”
kpwa sababu ya Mwenyezi Mlungu, ariye muaminifu,
Mtakatifu wa Iziraeli ariyekutsambula.
49:8 2 Akorintho 6:2Mwenyezi Mlungu anaamba hivi,
“Wakati wangu uriokubalika uchifika ndakujibu,
siku ya wokofu, nindakuterya.
Nindakuikato nami ndakuhenda ukale chilagane cha atu aha,
ili kuyiuyizato yo tsi yobanangbwa na kuauyizira enye.
Uambire afungbwa, ‘Kalani huru,’
na aho ario jizani uambire, ‘Tulukani mkale mwangani!’
Andaphaha chakurya cha kukola kanda-kanda za njira,
na hata dzulu ya vidzango ambavyo kala tavina chitu.
10  49:10 Maono 7:16–17Taandakala na ndzala wala chiru,
taandapigbwa ni dzuwa ra weruni,
mana iye aaoneraye mbazi, andaalongoza,
kanda-kanda za vidzuho vya madzi.
11 Nindahenda myango yangu yosi
na madete gakale njira zangu kulu zirizogbwa.
12 Lola, andakpwedza kula kure,
anjina andatuluka kula vurini,
anjina kula mtswerero wa dzuwa
na anjina kula seemu ya Sinimu.* 49:12 Mudzi urio mwakani mwa tsi ya Misiri ambao kpwa wakati uhu unamanyikana kama Aswani.
13 Ko dzulu mlunguni na kuimbe na raha,
tsi naihererwe na myango yiimbe.
Mana Mwenyezi Mlungu akaaphoza marenda atue,
na andaaonera mbazi atue ariogayiswa.
14 Ela atu a Sayuni aamba,
‘Mwenyezi Mlungu akahuricha,
Mwenyezi Mlungu akahuyala.’
 
15 Dze, mchetu anaweza kuyala mwanawe aamwaye
na asimuonere mbazi mwanawe wa kumvyala?
Hata napho iye anaweza kuyala,
ela mimi sindakuyalani bii!
16 Lola, nakuchora kpwenye mafumba gangu,
na kutazo zi mbere zangu chila mara.
17 Anao aredza upesi
na aho ariokubananga na kukuhenda gandzo,
andauka akuriche.
18 Unula matsogo ulole pande zosi,
anao osi andakusanyika phamwenga na kukulunga.”
Kpwa kpweli dza niishivyo, Mwenyezi Mlungu anaamba,
“Atuo osi andakala dza mapambo
nawe udzivwise dza bibi arusi.
19 Dzagbwe wabanangbwa na kuhendwa gandzo,
undaodzala atu hadi ukale kutosha,
na nyo ariokubananga andakala kure.
20 Atu ariovyalwa wakati kala unasononeka
undaasikira anaamba,
‘Phatu hipha ni phadide,
huphe seemu kulu zaidi husagale.’
21 Phapho ndipho ndiphogomba chimoyo-moyo uambe,
‘Ni ani ariyenivyarira ana hano?
Náfwererwa na nchikala siweza kuphaha anjina,
nchihalwa mateka nchiphirikpwa kure.
Vino ni ani ariyearera hano?
Kala nkarichwa machiyangu, vino hano alaphi?’ ”
22 Mwenyezi Mlungu anaamba hivi,
“Lola, ndaunula mkpwono wangu kpwa mataifa,
na kuunurira bendera yangu atu a makabila,
andaareha ana enu alume kuno akaika lagani
na ana enu achetu kuno akaapiga tsuritsuri.
23 Atawala andakala ano sowe a kukurera,
na Malikia aho akale mayozo a kukurera,
andakusujudiya hadi vilangu vyao vigute photsi
na kulamba vumbi ra phako nyayoni,
nawe undamanya kukala mimi, ndimi Mwenyezi Mlungu,
na kukala nyo ndionikuluphira taandaphaha waibu.”
 
24 Dze, sujaa anaweza kufutwa matekae?
Au mateka a mutu msiru anaweza kutivywa?
 
25 Mwenyezi Mlungu anaamba hivi,
“Hata mateka a mutu sujaa andahalwa,
na mateka a mutu msiru andativywa,
mana nindaheha na ye ahehaye nawe
chisha nindativya anao.
26 Na aho anaokuonera andarya nyama zao enye,
na andanwa milatso yao enye,
alewe dza mutu aleweswavyo ni uchi.
Chisha anadamu osi andamanya kukala mimi Mwenyezi Mlungu ni Muokolio,
na mkombolio ni Mwenye Nguvu Zosi wa Jakobo.”

49:1 49:1 Jeremia 1:5

49:2 49:2 Aeburania 4:12; Maono 1:16

49:6 49:6 Isaya 42:6; Luka 2:32; Mahendo 13:47; 26:23

49:8 49:8 2 Akorintho 6:2

49:10 49:10 Maono 7:16–17

*49:12 49:12 Mudzi urio mwakani mwa tsi ya Misiri ambao kpwa wakati uhu unamanyikana kama Aswani.