51
Sayuni indaphaha wokofu
wa kare na kare
Niphundzani mwi mlungao haki,
mwimwi mumuendzao Mwenyezi Mlungu.
Uloleni nyo mwamba muriotuluzwa kpwa kuhenda tsongbwa,
na yo timbo mriyotsimbwa.
Mloleni sowe yenu Burahimu,
na Sara, ariyekuvyalani.
Kpwa mana nriphomuiha, kala amacheye,
nami nchimjaliya na nchimuhenda akale taifa ra atu anji.
Mana Mwenyezi Mlungu andaphoza marenda mudzi wa Sayuni,
na chila phatu phokala gandzo,
na andahenda weru wa mudzi hinyo ukale dza bustani ya Edeni,
na jangbware rikale dza munda wa Mwenyezi Mlungu.
Atu a himo andahererwa na kuhamirwa,
sauti za shukurani na kuimba zindasikirwa kula mumo.
 
Niphundzani mwi atu angu,
nisikirani mwi taifa rangu,
mana shariya indala kpwangu
na uamuli wangu wa haki undakala mwanga kpwa mataifa.
Haki yangu i phephi, wokofu wangu u njirani,
nami nindatawala makabila ga atu,
visuwa vinanigodzera,
navyo vindakuluphira nguvu zangu.
Unulani matso genu mlole mlunguni,
na mlole dunia
mana mlunguni kundatsamuka dza mosi,
tsi indatsakala dza nguwo,
na aho asagalao mumo andafwa dza maindzi.
Ela wokofu wangu undakala wa kare na kare,
na haki yangu taindasira bii.
Niphundzani mwimwi mmanyao haki,
mwimwi mmanyao shariya yangu mwenu mioyoni,
msiogophe kulaphizwa ni atu,
chisha msitishirwe ni chibero chao.
Mana andariwa dza nguwo iriwavyo ni lutswa,
na dza mabulu garyavyo nyoya za mangʼondzi,
ela haki yangu indakala ta kare na kare,
na wokofu wangu vivyazi hadi vivyazi.”
 
Lamuka, uwe Mwenyezi Mlungu uhuterye.
Humira uwezoo uhuokole,
uuhumire dza urivyouhumira pho kare.
Dze, siwe uriyekata ro dzoka ra Naili
riihwaro Rahabu?
10 We siwe uriyeumisa bahari,
na madzi ga vivwavye?
Uriyehenda vivwa vya bahari vichikala njira
ili aho ariokombolwa avuke!
11 Aho ariokombolwa ni Mwenyezi Mlungu andauya.
Andainjira Sayuni kuno anaimba,
kuhererwa kundakala chiremba mwao vitswani ta kare na kare,
andahererwa sana
na taandasononeka wala kuula.
 
12 “Mimi ndimi ninaye kuphozani marenda.
Kpwa utu wani mumuogophe mwanadamu
ambaye andafwa na aole dza nyasi?
13 Kpwa utu wani mumyale Mwenyezi Mlungu, ariyekuumbani,
ariyetandaza ko mlunguni na achiika misingi ya dunia?
Kpwa utu wani muishi kpwa wuoga chila siku kpwa sababu ya tsukizi za iye anayekuonerani,
wakati anapanga kukuolagani?
Dze, zo tsukizize vino ziphaphi?
14 Aho ariotekpwa achendafungbwa andavugulwa upesi.
Taandafwa na kuzikpwa
wala taandakosa chakurya.
15 Mana mimi, ndimi Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu,
nichafuaye bahari na kuhenda maimbige gavume,
Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi ndiro dzina rangu.
16 Nikatiya maneno gangu mwako kanwani,
na kukufwitsa kpwenye chivurivuri cha mkpwono wangu
mimi nriyetandaza ko mlunguni
na nchiika misingi ya dunia
na nchiaambira atu a Sayuni, ‘Mwimwi mu atu angu.’ ”
17  51:17 Maono 14:10; 16:19Lamuka! Ima uwe Jerusalemu,
uwe wanwa chikombe kula mkpwononi mwa Mwenyezi Mlungu,
chikombe cha tsukizize,
wanwa hadi tone ra mwisho
chikombe chihendacho atu adedeleke.
18 Kahi za ana osi ario wavyala na kuarera,
taphana hata mmwenga wa kumlongoza
wala wa kumgbwira mkpwono.
19 Mashaka gaga mairi gakakuphaha,
ni ani awezaye kukuonera mbazi?
Ukakala gandzo, ukabanangbwa,
ndzala na viha vikakuphaha,
ni ani awezaye kukuphoza marenda?
20 Anao akafwa purungire,
akagbwa kahi ya chila pembe ya barabara,
dza kulungu chiyegbwirwa ni nyavu.
Mwenyezi Mlungu, Mlunguo akaatiya adabu kali kpwa tsukizize.
21 Kpwa hivyo phundzani gaga ninagokuambirani mwi murioteswa na kulewa,
dzagbwe si kulewa kpwa uchi.
22 Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu,
akaniraye atue, anaamba,
“Lolani, nkachiusa mwenu mikononi
cho chikombe cha tsukizi zangu,
chokuhendani mdedeleke
namwi tamundachinwerera tsona.
23 Nami ndachitiya mikononi mwa nyo ariokugayisani,
ariokuhendani mlale barabarani,
na achikuvyogani dza mtsanga,
na kutsupa dzulu ya myongo-myongo yenu.”

51:17 51:17 Maono 14:10; 16:19