55
Atu enye chiru anaalikpwa
55:1 Maono 21:6; 22:17“Haya, chila mwenye chiru naaedze anwe madzi,
na iye ambaye kana pesa naaedze agule arye.
Ndzoni mugule uchi wa zabibu na maziya
bila pesa na bila garama.
Kpwa utu wani munahumira pesa zenu kpwa mambo ambago si chakurya?
Na kpwa utu wani munadzishuulisha na vitu visivyomvunisa?
Niphundzani mimi na murye vitu vinono,
na mdzifurahishe na vya kunona.
55:3 Mahendo 13:34Hegani masikiro genu na mnilunge,
niphundzani, na roho zenu zindaishi.
Nindaika namwi chilagane cha kare na kare.
Chilagane chichi ni mendzwa yangu isiyosika niriyomlaga Daudi.
Lola, namuhenda shaidi kpwa mataifa,
nchimuhenda chilongozi na mkpwulu wao wa jeshi.
Lola, undaiha mataifa ganjina usigogamanya,
nago gandakulunga mairo
kpwa sababu ya Mwenyezi Mlungu, Mlunguo,
Mtakatifu wa Iziraeli,
mana andakuhenda uishimiwe sana.”
 
Muendzeni Mwenyezi Mlungu, wakati achere phahikana,
muiheni wakati achere phephi.
Mutu mui naariche uyiwe,
na mutu asiye na haki naariche maazoge mai,
amuuyire Mwenyezi Mlungu, naye andaonerwa mbazi.
Naamuyire Mlungu wehu, naye andamswamehe tsetsetse.
“Mana maazo gangu sigo dza genu,
na njira zenu sizo dza zangu.”
Mwenyezi Mlungu anaamba.
“Dza vyo mlunguni kurivyo dzulu sana kuriko tsi,
ndivyo njira zangu zirivyo dzulu kuriko zenu,
na maazo gangu garivyo dzulu kuriko go genu.
10  55:10 2 Akorintho 9:10Dza mvula inyavyo na barafu igbwavyo kula mlunguni,
na isiuye tsona dzulu,
ela nkuihenda tsi ikalwama na ivyale,
na kuapha mbeyu akurima na chakurya atu angu,
11 ndivyo neno rangu ritulukaro mwangu kanwani ririvyo.
Riro tarindaniuyira chihuphu,
ela rindakamilisha vyo nilondavyo
na kutimiza lengo ambaro narihumira.
12 Mana mundatuluka kpwa furaha,
na mundalongozwa kpwa amani.
Myango na vidzango vindaimba kpwa sauti mbere zenu,
na mihi yosi ya mindani indapiga makofi.
13 Badala ya mihi ya miya, kundamera misonobari,
na badala ya vikpwata kundamera mihadesi.
Mambo gaga gandakala kumbukumbu kpwa Mwenyezi Mlungu,
na ishara ya kare na kare ambayo taindabanangbwa.”

55:1 55:1 Maono 21:6; 22:17

55:3 55:3 Mahendo 13:34

55:10 55:10 2 Akorintho 9:10