56
Wokofu wa atu a mataifa
Mwenyezi Mlungu anaamba vivi,
“Hendani ga haki na garigo sawa,
mana ni phephi na kukutivyani,
na haki yangu taikure na kuikpwa wazi.
Baha mutu ahendaye gaga na kugagbwira sana,
agbwiraye Siku za Kuoya bila ya kuzivundza
na kudzizuwiya asihende mai gogosi.”
Mjeni ariyedziunga na atu a Mwenyezi Mlungu asiambe,
“Kpwa kpweli Mwenyezi Mlungu andanitenga na atue.”
Naye ariyetulwa asiambe, “Mimi ni muhi mufu tu.”
Mana Mwenyezi Mlungu anaamba vivi,
“Atu a kutulwa agbwirao Siku zangu za Kuoya,
na kutsambula ganifwahirago,
na kuchigbwira chilagane changu ngingingi,
nindaaikira kumbukumbu kahi za nyumba yangu na kuta zangu,
na kuapha dzina nono kuriko hara ario na ana alume na achetu,
dzina ridumuro ambaro tarindafutwa hata kare na kare.
Chisha ajeni adziungao na Mwenyezi Mlungu ili amuhumikire,
aho amendzao dzina ra Mwenyezi Mlungu na kukala atumishie,
aho agbwirao Siku ya Kuoya bila ya kuivundza
na kugbwira chilagane changu ngingingi,
56:7 Mathayo 21:13; Mariko 11:17; Luka 19:46nindaareha kahi za mwango wangu mtakatifu
nindaafurahisha kahi za nyumba yangu ya mavoyo.
Sadaka zao za kuochwa na sadaka zanjina,
zindakubaliwa dzulu ya phatu phangu pha kulavira sadaka,
mana nyumba yangu indaihwa nyumba ya mavoyo kpwa mataifa gosi.”
Mwenyezi Mlungu akusanyaye Aiziraeli ariotsamizwa kpwa lazima anaamba,
“Nindamkusanyira anjina, mbali na aho ambao akusanywa kare.”
Vilongozi a Iziraeli anademurirwa
Mwimwi nyama mosi a tsakani
ndzoni murye.
10 Arindzi a Iziraeli ni vipofu,
osi taana maarifwa,
osi ni madiya mabwibwi,
tagaweza kupheka,
ganadziambalaza na kuloha ndoso,
ganamendza kulala.
11 Aho ni dza madiya matoni,
ambago tagamvuna.
Aho ni dza arisa asioelewa.
Osi akagaluka na kulunga njira zao enye,
na chila mmwenga anadziendzera fwaidaye mwenye.
12 Aho nkuamba, “Ndzoni, hunwe uchi wa zabibu,
hata hulewe,
na muhondo indakala dza vi rero au hata zaidi.”

56:7 56:7 Mathayo 21:13; Mariko 11:17; Luka 19:46