62
Dzina dziphya ra Sayuni
Kpwa ajili ya Sayuni, sindanyamala,
kpwa sababu ya Jerusalemu, sindahurira bii,
hadi hakiye ingʼale dza mwanga wa ligundzu,
na wokofuwe ungʼale dza chimwindi cha moho.
Mataifa ganjina gandaona hakiyo,
na afalume osi andaona ngumayo.
Nawe undaihwa na dzina dziphya,
ndirohewa ni Mwenyezi Mlungu.
Undakala dza tadzi nono mkpwononi mwa Mwenyezi Mlungu,
dza chiremba cha chitawala mkpwononi mwa Mlunguo.
Kundaihwa tsona “Ariyerichwa,”
wala tsiiyo kuihwa “Gandzo.”
Ela undaihwa “Hefuziba,”* 62:4 Hefuziba manaye ni anayenifwahira.
na tsiiyo indaihwa “Beula,” 62:4 Beula manaye ni ariyelólwa.
mana Mwenyezi Mlungu andafwahirwa ni uwe,
na tsiiyo indalólwa.
Atuo andalóla tsiiyo,
dza vira mvulana alólavyo msichana.
Dza bwana harusi ahamirwavyo ni bibi harusiwe,
ndivyo Mlunguo ndivyohamirwa ni uwe.
Nikaika arindzi dzulu ya kutazo, uwe Jerusalemu,
aho taandanyamala usiku na mutsi.
Mwimwi mundamuhenda Mwenyezi Mlungu atambukire ahadize,
musioye.
Musimuriche Mwenyezi Mlungu aoye
hadi aihende imara Jerusalemu,
na itogolwe kosi duniani.
 
Mwenyezi Mlungu akaapa kpwa mkpwonowe wa kulume,
mkpwonowe wa nguvu, kuamba,
“Sindalavya mtsere wenu tsona
ukale chakurya cha maadui genu,
chisha ajeni taandanwa tsona uchi wenu
muriouhendera kazi.
Ela nyo avunao mtsere ndio ndiourya
na kumtogola Mwenyezi Mlungu,
na aho ahundao zabibu, ndio ndionwa uchi wa zabibu
kpwenye mihala ya phatu phangu phatakatifu.”
 
10 Atu a Jerusalemu, tulukani kondze ya mudzi
atengezereni barabara nyo atu auyao.
Tengezani barabara kulu, usani mawe.
Ikani alama ili atu ndiouya aweze kuiona.
11  62:11 Isaya 40:10; Maono 22:12Mwenyezi Mlungu andatangaza dunia yosi,
“Aambire atu a Sayuni kukala, ‘Lolani, muokoli wenu aredza,
aredza na zawadize na mariphoge.’ ”
12 Nao andaihwa atu atakatifu,
atu ariokombolwa ni Mwenyezi Mlungu,
na Jerusalemu indaihwa “Mudzi umendzwao,”
“Mudzi ambao Taurichika.”

*62:4 62:4 Hefuziba manaye ni anayenifwahira.

62:4 62:4 Beula manaye ni ariyelólwa.

62:11 62:11 Isaya 40:10; Maono 22:12