63
Mlungu anatiya adabu maadui
ga atue
63:1 Isaya 34:5–17; Jeremia 49:7–22; Ezekieli 25:12–14; 35:1–15; Amosi 1:11–12; Obadiya 1:1–14; Malaki 1:2–5Ni ani yuno edzaye kula Edomu
alaye Bosira, ambaye mavwazige gana mabara ga kundu?
Ni ani yuno achiyevwala mavwazi ga nguma,
anyendekaye kpwa nguvu?
“Ni mimi nigombaye haki,
mwenye nguvu za kutivya.”
 
Kpwa utu wani go mavwazigo ga kundu,
dza ga mutu aminyaye zabibu?
 
63:3 Maono 14:20; 19:13,15“Návyoga-vyoga atu a mataifa machiyangu
dza mutu aminyaye zabibu,
taphana mutu ariyekpwedza kuniterya.
Kpwa tsukizi zangu siru, náavyoga-vyoga
milatso yao ichitsiririkira mavwazi gangu,
ichitiya madowa nguwo zangu.
Mana yo siku ya kuriphiza kala i moyoni mwangu,
na mwaka wa kukombola atu ukafika.
63:5 Isaya 59:16Náriyariya, ela sipatire mutu wa kuniterya,
náangalala kpwa kukala taphayakala na mutu wa kuniunga mkpwono,
phahi mkpwono wangu uchinipha ushindi,
na tsukizi zangu zichinitiya nguvu.
Mimi návyoga-vyoga nyo atu a mataifa kpwa tsukizi zangu,
nchiahenda adedeleke na kugbwa,
milatso yao nchiimwaga photsi.”
Togo na mavoyo
Nindasemurira mendzwa ya Mwenyezi Mlungu isiyosika,
nindamtogola kpwa gosi arigohuhendera
Mwenyezi Mlungu waihendera mambo manji manono nyumba ya Iziraeli,
kpwa sababu ya mbazize na mendzwaye isiyosika.
Mana waamba, “Kpwa hakika aho ni atu angu,
anangu asioweza kunichenga,”
naye achikala muokoli wao.
Katika kugaya kpwao, iye naye wagaya,
na malaika kula mbere za Mlungu waativya.
Kpwa mendzwaye na mbazize waakombola,
na waaroroma dza anae pho kare.
10 Ela aasi achisononesa Roho Mtakatifu.
Kpwa hivyo achigaluka kukala adui wao,
naye achipigana nao.
 
11 Ndipho atue achitambukira siku za kare,
wakati wa Musa na atue.
Achiuza achiamba, “Akuphi ye ariyevusa atu a Iziraeli
phamwenga na chilongozi wao Musa, kutsupira kahi-kahi ya bahari?
Akuphi ye ariyeika Rohowe Mtakatifu kahi-kahi yao?
12  63:12 Kutsama 14:21Ariyealongoza kpwa nguvuze na ngumaye
kutsupira Musa?
Ariyeganya madzi mbere zao,
ili dzinare ritogolwe hata kare na kare?
13 Iye waalongoza kutsupira vivwa vya madzi,
nao taayakpwala dza farasi atsupiravyo weruni.
14 Dza mrisa atserezavyo ngʼombe deteni zikatindizhe,
ndivyo Roho wa Mwenyezi Mlungu arivyooyeza atue.
Hivi ndivyo urivyoalongoza atuo,
ili dzinaro riphahe nguma.
 
15 Hulole kula ko mlunguni,
na uone kula kpwenye makalogo matakatifu ga nguma.
U phaphi wivuo na uwezoo?
Usiriche kuhuonera mbazi,
16 mana uwe ndiwe Baba yehu.
Dzagbwe Burahimu kahumanya,
na Iziraeli kahutambuwa,
uwe Mwenyezi Mlungu, ndiwe Baba yehu,
uwe ndiwe mkomboli wehu hangu kare.
17 Kpwa utu wani we Mwenyezi Mlungu,
unahuhenda huriche kulunga njirazo,
na kuihenda mioyo yehu ikale mifu hata husikuogophe?
Uya kpwa ajili ya atumishio,
mbari za atuo mwenye.
18 Atuo atakatifu amiliki phatupho phatakatifu kpwa muda mchache,
ela vivi maadui gehu gakavyoga-vyoga phatupho phatakatifu.
19 Hukakala dza atu ambao taadzangbwetawalwa ni uwe,
atu asioihwa kpwa dzinaro.

63:1 63:1 Isaya 34:5–17; Jeremia 49:7–22; Ezekieli 25:12–14; 35:1–15; Amosi 1:11–12; Obadiya 1:1–14; Malaki 1:2–5

63:3 63:3 Maono 14:20; 19:13,15

63:5 63:5 Isaya 59:16

63:12 63:12 Kutsama 14:21