65
Uamuli na wokofu
65:1 Arumi 10:20“Nákala tayari kujibu mavoyo ga atu angu,
ela taanivoyere,
nákala tayari anione, ela taniendzere.
Aho ni taifa ambaro tarinivoyere dzagbwe naamba,
‘Himi hipha, himi.’
65:2 Arumi 10:21Kutwa ndzima náagolosera mkpwono atu arioasi
anyendekao kpwenye njira zisizo kala nono,
atu alungao maazo gao,
atu ambao anahenda mambo ga kunitsukiza
phangu matsoni,
alavyao sadaka mindani,
na kufukiza uvumba mwatu mwa dzulu mwa kulavira sadaka mwa matofali,
asagalao vikurani na kuchesa mwatu mwa siri,
aryao nyama za nguluwe,
na nyungu zao zina nyama ambazo ni tsukizo.
Aho akutanapho nkuambirana,
‘Kalani kure naswi, musihusengerere bii,
mana swiswi hu atakatifu kuriko mwimwi.’
Atu aha ananitsukiza sana,
dza mosi uinjirao pulani,
dza moho uakao siku ndzima.
Lola, dzambo riri náriandika
nami sindanyamala bii, ela ndariphiza,
ndariphiza kulengana na makosa gao.
Ndakuriphizani makosa genu phamwenga na makosa ga akare enu,”
Mwenyezi Mlungu anaamba.
“Kpwa kukala mwafukiza uvumba myangoni
chisha mchinikufuru ko vidzangoni,
ndakuriphizani kulengana na mahendo genu ga kare.”
Mwenyezi Mlungu anaamba hivi,
“Dza viratu ambavyo atu nkuamba butsa ra zabibu risitsuphiwe
mana richere na uchi
mimi nami nindaahendera atumishi angu dza vivyo,
sindaaolaga osi.
Nindaareha atu a chivyazi cha Jakobo, a mbari ya Juda,
atu angu nrioatsambula,
arisi tsi ihi ya myango yangu, nao andakala atumishi angu.
10  65:10 Joshuwa 7:24–26Sharoni indakala weru wa kurisa vyaa vya mangʼondzi,
na Dete ra Akori rindakala phatu pha kutindizha mifugo,
ya atu angu aniendzao.
 
11 Ela mwimwi mumrichao Mwenyezi Mlungu,
na kuyala mwango wangu mtakatifu,
muabuduo mlungu wa bahati,
na kumlavira sadaka ya uchi wa zabibu mlungu wa majaliwa,
12 ndakuhendani muolagbwe kpwa upanga,
namwi mosi mundatsindzwa,
kpwa kukala nákuihani ela tamuihikire,
nágomba ela tamuniphundzire.
Mwahenda mai phangu matsoni,
na mchitsambula mambo gasigonihamira.”
 
13 Kpwa hivyo Mwenyezi Mlungu anaamba hivi,
“Lola, atumishi angu aniabuduo na kuniogopha andarya,
ela mwimwi mundakala na ndzala.
Atumishi angu andanwa,
ela mwimwi mundasala na chiru.
Atumishi angu andahererwa
ela mwimwi mundagbwizwa waibu.
14 Atumishi angu andaimba
kpwa kuhererwa mwao mioyoni,
ela mwimwi mundarira kpwa utsungu wa mioyo,
mundapiga hofwi kpwa utsungu wa mioyo.
15 Dzina renu rindahumika dza lana kahi za atu angu nrioatsambula.
Mwenyezi Mlungu andakuolagani,
ela atumishie andaapha dzina ranjina.
16 Phahi iye ndiyevoya baraka,
andazivoya kpwa Mlungu wa kpweli,
na iye ndiyeapa
andaapa kpwa Mlungu wa kpweli
kpwa kukala zo tabu za pho mwandzo zindayalwa
na tazipho tsona phangu matsoni.
Mlunguni kuphya na dunia nyiphya
17  65:17 Isaya 66:22; 2 Petero 3:13; Maono 21:1Lola, ninaumba mlunguni kuphya na dunia nyiphya,
na mambo ga kare tagandatambukirwa wala kuririkanwa.
18 Ela hamirwani na muhererwe siku zosi
kahi ya vyo ndivyoviumba,
mana ndahenda Jerusalemu ikale phatu pha raha,
na atue andahererwa.
19  65:19 Maono 21:4Jerusalemu indanifwahira,
na ndahamirwa ni atu angu.
Atu angu taandasononeka na kurira tsona.
20 Tamundakala tsona na vifo vya ana atsanga,
na atumia nao taandafwa kabila ya siku zao,
mana ndiyefwa na miaka gana mwenga andakala achere mwanache,
na iye ambaye kandafisa miaka gana mwenga,
atu andaona akalaniwa.
21 Andadzenga nyumba na asagale mumo,
andaphanda mizabibu na arye matundage.
22 Taandadzenga nyumba na atu anjina akazisagale,
wala kuphanda mizabibu na atu anjina akarye matundage,
mana atu angu nrioatsambula andaishi maisha mare dza mihi,
nao andafwaidi matunda ga kazi yao siku nyinji.
23 Taandahenda kazi ya bure,
na ana aho taandaolagbwa ni makongo mai-mai,
mana aho andakala atu ariojaliwa ni Mwenyezi Mlungu,
aho phamwenga na vivyazi vyao.
24 Kabila taadzangbweiha nindaihika,
ndiphokala achere kugomba, nindaasikira.
25  65:25 Isaya 11:6–9Mabawa na ana ngʼondzi andarisa phamwenga,
simba andarya nyasi dza ngʼombe,
ela nyoka andarya vumbi.
Taandalumiza atu wala kubananga chitu
kpwenye mwango wangu mtakatifu,”
Mwenyezi Mlungu anaamba.

65:1 65:1 Arumi 10:20

65:2 65:2 Arumi 10:21

65:10 65:10 Joshuwa 7:24–26

65:17 65:17 Isaya 66:22; 2 Petero 3:13; Maono 21:1

65:19 65:19 Maono 21:4

65:25 65:25 Isaya 11:6–9