66
Ibada ilondwayo ni Mlungu
66:1 Mathayo 5:34–35; 23:22 66:1 Mahendo 7:49,50Mwenyezi Mlungu anaamba hivi,
“Mlunguni ni chihi changu cha chifalume,
na dunia ni chigogo changu cha kuikira magulu.
Ni nyumba ya viphi yo ndiyonidzengera mwimwi?
Na ni phatu phaphi ambapho naweza kuoya?
Vitu vivi vyosi navitengeza na mkpwono wangu,
navyo vichikala,”
Mwenyezi Mlungu anaamba.
Nkuhamirwa ni hara adzitserezao na kutubu,
aniogophao na kunitii.
“Ela ye ndiyelavya sadaka ya ndzau
andakala avi akaolaga mutu.
Na ndiyelavya sadaka ya mwana ngʼondzi,
andakala dza mutu achiyevundza singo ya diya.
Alavyaye sadaka ya mtsere
ni dza arehaye mlatso wa nguluwe,
na alavyaye sadaka ya kumbukumbu ya kufukiza ubani
ni dza anayeabudu vizuka;
kpwa kukala atsambula njira zao enye
nao ahamirwa ni matsukizo gao.
Phahi, nami ndaarehera mapigo,
ndaarehera go agaogophago.
Mana nriphoiha, taphana ariyeihika,
nriphogomba, taphana mutu ariyephundza.
Ahenda mai phangu matsoni,
go gasigonifwahira ndigo arigotsambula kugahenda.”
Phundzani neno ra Mwenyezi Mlungu,
mwimwi mkakamao munaphorisikira.
“Ndugu zenu achiokumenani,
na kukutengani kpwa sababu ya dzina rangu, akunyeterani achiamba,
‘Naahewe nguma ye Mwenyezi Mlungu,
ili huone furaha yenu!’
Ela aho andagbwirwa ni waibu.
Phundzani zo kululu zilazo mo mudzini!
Phundzani zo kululu zilazo mo nyumba ya kuvoya Mlungu!
Ni sauti ya Mwenyezi Mlungu, anaariphiza maaduige.
 
66:7 Maono 12:5Kabila ya kugbwirwa ni utsungu,
wadzivugula
kabila utsungu taudzangbwekolea,
wadzivugula mwana mlume.
Ni ani ariyesikira utu dza huno?
Ni ani ariyeona mambo dza gano?
Dze, tsi inaweza kuvyalwa kpwa siku mwenga?
Au taifa kuvyalwa gafula?
Ela Sayuni iriphogbwirwa ni utsungu tu,
yavyala anae mara mwenga.
Mwenyezi Mlungu anaamba, ‘Dze, nirirehe taifa hata
rikale phephi na kuvyalwa,
chisha nizuwiye risivyalwe?
Hata! Siweza kuzuwiya taifa riri risivyalwe,’ ”
Mwenyezi Mlungu anaamba.
10 Fwahirwani phamwenga na Jerusalemu,
hererwani kpwa ajiliye,
mwimwi mosi mmendzao Jerusalemu,
hererwani sana phamwenga nao,
mwimwi msononekao kpwa ajiliye.
11 Mana indakutundzani
namwi mundanwa na kutosheka
na mfwahirwe ni unji wa ngumaye
dza mwana aamwiswavyo hadi akatosheka.
12 Mana Mwenyezi Mlungu anaamba vivi,
“Nindareha kuongokerwa ko Jerusalemu
na utajiri wa mataifa ganjina dza muho uchiofurika.
Jerusalemu indakuroromani dza mwana achiyesagikpwa magoni ni nine
mwana anayeamwiswa kuno anayigbwayigbwa.
13 Nindakuphoza marenda dza viratu mayo amphozavyo marenda mwanawe,
namwi mundaphozwa marenda mo Jerusalemu.
14 Mundiphoona mambo gago, mioyo yenu indahererwa,
namwi mundapwipwita dza mjina,
na atu andamanya kukala
uwezo wa Mwenyezi Mlungu u phamwenga na atumishie,
ela andagatsukirira maaduige.
15 Mana Mwenyezi Mlungu andakpwedza na moho,
na magarige ga kuvwehwa ni farasi dza chikulukulu.
Kpwa tsukizize, andatiya adabu atu
na kuademurira na moho uakao.
16 Mana kpwa moho na upangawe,
Mwenyezi Mlungu andalavya uamuli chinyume cha atu osi,
nao anji ni hara ndioolagbwa ni Mwenyezi Mlungu.
17 “Aho adzitengao na kudzitakasa ili ainjire mindani kuno anamlunga ye mutu ariye kahi-kahi yao aryaye nguluwe, kotso na vitu vyanjina vikolo, aho osi andaolagbwa,” Mwenyezi Mlungu anaamba.
18 “Mana namanya mahendo gao na maazo gao. Nami ndakpwedza nikusanye atu a mataifa ganjina gosi na a luga zosi, nao andaona nguma yangu.
19 “Nindaika ishara yangu kahi-kahi yao, chisha nindahuma anjina aho ariotiya kula mataifa gaga aphiye Tarishishi, Puli na Ludi (anajeshi ahumirao maha) na Tubali na Javani, na visuwa vya kure ambavyo tavidzangbwesikira togo zangu au kuona nguma yangu. Nao andatangaza nguma yangu kahi ya mataifa. 20 Nao andareha ndugu zenu osi kula mataifa ganjina gosi dza sadaka kpwa Mwenyezi Mlungu. Andaareha dzulu ya farasi, magari ga kuvwehwa ni farasi, na dzulu ya marukpwama, nyumbu na ngamia hadi Jerusalemu, mwango wangu mtakatifu. Aho andaareha dza Aiziraeli arehavyo sadaka zao za mtsere kpwenye chombo chiswafi, kpwenye nyumba ya Mwenyezi Mlungu.” 21 Mwenyezi Mlungu anaamba, “Nindatsambula anjina aho akale alavyadzi-sadaka na Alawi.”
22  66:22 Isaya 65:17; 2 Petero 3:13; Maono 21:1Mwenyezi Mlungu anaamba, “Dzina renu na vivyazi vyenu vindadumu dza viratu mlunguni kuphya na tsi nyiphya ndiyoiumba ndivyoenderera kukalako.” 23 Mwenyezi Mlungu anaamba, “Anadamu osi andakpwedza aniabudu chila wakati wa kulumbwa kpwa mwezi na chila Siku ya Kuoya. 24  66:24 Mariko 9:48Nao andatuluka kondze, kpwendalola nyufu za atu arioasi, nazo zindakala zinariwa ni mabulu chila wakati na kuochwa ni moho ambao taufwa bii. Andakala ni utu wa kutsukiza kpwa atu osi.”

66:1 66:1 Mathayo 5:34–35; 23:22

66:1 66:1 Mahendo 7:49,50

66:7 66:7 Maono 12:5

66:22 66:22 Isaya 65:17; 2 Petero 3:13; Maono 21:1

66:24 66:24 Mariko 9:48