Chitabu cha
JEREMIA
Tanga mbere
Nabii Jeremia waishi wakati wa mwisho-mwisho wa karine ya sabaa na mwandzo wa karine ya sita kabila ya Jesu kuvyalwa. Wakati wa hudumaye yohala kama miaka mirongo mine, iye wakanya atu a Mlungu dzulu ya gara ambago ro taifa rindatsupira kpwa sababu ya kuabudu vizuka na kuhenda dambi. Iye waishi hata achishuhudiya go arigokala akagatabiri mwaka wa magana matsano mirongo minane na sabaa hadi mwaka wa magana matsano mirongo minane na sita kpwa kugbwa kpwa Jerusalemu tsini ya mikono ya Nebukadineza, mfalume wa Babeli. Iye watabiri kubomolwa kpwa nyo mudzi na yo nyumba ya kuvoya Mlungu, kuhalwa mateka kpwa mfalume wa Juda na atu anji. Piya watabiri kuuya kpwa nyo atu kula ko arikokala akatsamizwa kpwa lazima na kudzenga luphya ro taifa ra Iziraeli.
Chitabu chichi cha Jeremia ndicho chitabu chire cha unabii kpwenye Chilagane cha Kare.
Maelezo muhimu kpwa chifupi
Jeremia anaihwa 1:1–19
Ujumbe kula kpwa Mlungu wakati wa utawala wa Josiya, Jehoyakimu, Jehoiachini na Zedekiya 2:1—25:38
Jeremia anagomba chinyume cha manabii a handzo 26:1—29:32
Kuuya kaya na mwandzo muphya 30:1—33:26
Mashaka ndigophaha Juda na Jerusalemu 34:1—44:30
Uamuli wa Mlungu dzulu ya mataifa 45:1—51:64
Jerusalemu inagbwa tsona 52:1–34
1
Higa ni maneno ga Jeremia mwana wa Hilikiya, mlavyadzi-sadaka kula mudzi wa Anathothi kahi ya tsi ya mbari ya Benjamini. 1:2 2 Afalume 22:3—23:27; 2 Nyakati 34:8—35:19Mwenyezi Mlungu wagomba na Jeremia mwaka wa kumi na tahu wa utawala wa mfalume Josiya mwana wa Amoni, yekala mfalume wa Juda. 1:3 2 Afalume 23:36—24:7; 24:18—25:21; 2 Nyakati 36:11–21Wagomba naye tsona kula wakati wa utawala wa mfalume Jehoyakimu mwana wa Josiya, yekala mfalume wa Juda, hadi mwezi wa tsano wa mwaka wa kumi na mwenga wa utawala wa Zedekiya, mfalume wa Juda, Jerusalemu iriphohalwa mateka.
Mwenyezi Mlungu anamtenga
Jeremia kukala nabii
Mwenyezi Mlungu waniamba, “Kabila ya kukuumba ndanini mwa mayoo mimi nákumanya, na kabila kudzangbwevyalwa nákutenga, Nákutsambula ukale nabii wa mataifa.” Ndipho nchiamba, “Aa, Mwenyezi Mlungu! Lola, mimi siweza kugomba vinono mana nchere mwanache.” Ela Mwenyezi Mlungu achiniamba, “Usiambe, ‘Nchere mwanache,’ mana ni uphiye kpwa osi ndiokuhuma kpwao, na uaambire gosi ndigokulagiza. Usiaogophe mana ni phamwenga nawe ili nikuokole. Mimi Mwenyezi Mlungu nkaamba.”
Ndipho Mwenyezi Mlungu achigolosa mkpwono achiniguta mromo chisha achiamba,
“Lola, nkatiya maneno gangu mwako kanwani.
10 Lola, ihi rero nkakupha mamlaka dzulu ya mataifa na falume,
ungʼole na uvundze-vundze,
ubanange na upendule,
udzenge na uphande.”
 
11 Chisha Mwenyezi Mlungu achigomba nami achiamba, “Jeremia, unaonani?” Nami nchijibu nchiamba, “Naona chipanda cha Mlozi.” 12 Chisha ye Mwenyezi Mlungu achiniamba, “Uwe ukaona vinono, mana kpwa kpweli nkakusudiya kutimiza neno rangu.”
 
13 Mwenyezi Mlungu achiniuza tsona, “Unaonani?” Nchimjibu nchiamba, “Naona nyungu inaokoha nayo ikaweka na inamwaga kula uphande wa vurini.” 14 Chisha Mwenyezi Mlungu achiniamba, “Osi akalao kahi za tsi andaphahwa ni mashaka kula vurini. 15 Mana lola ninaiha atu osi a tawala za vurini, Mwenyezi Mlungu anaamba, atawala aho andakpwedza avamie maryango ga Jerusalemu; abomole kutaze zosi na aangamize midzi yosi ya Juda. 16 Nindatangaza uamuli wangu dzulu ya atu angu kpwa sababu ya uyi wao wa kuniricha na kulavira sadaka za kuochwa milungu yanjina na kuabudu vizuka ambavyo avitengeza na mikono yao.
17 “Funga nguwo zidine Jeremia! Unuka uaambire mambo gosi nikulagizago. Usiaogophe, sedze nikakuhenda ukakame kpwa wuoga mbere zao. 18 Rero nkakuhenda ukale mudzi wenye ngome, mnara wa chuma na ukuta wa shaba. Undaweza kuima chinyume cha tsi ndzima, afalume a Juda, maofisaage, alavyadzi-sadaka na atu osi a tsi hiyo. 19 Andapigana nawe ela taandakuturya tse, mana ni phamwenga nawe ili nikuokole. Mimi Mwenyezi Mlungu nkaamba.”

1:2 1:2 2 Afalume 22:3—23:27; 2 Nyakati 34:8—35:19

1:3 1:3 2 Afalume 23:36—24:7; 24:18—25:21; 2 Nyakati 36:11–21