2
Aiziraeli anaricha Mlungu
Mwenyezi Mlungu achiniamba, “Phiya ukaatangazire chingʼangʼa atu a Jerusalemu asikire. Aambire Mwenyezi Mlungu anaamba hivi,
‘Nátambukira uaminifuo wa wanacheni,
urivyokala uchinimendza dza bibi harusi,
na urivyonilunga ko jangbwani,
kpwenye tsi isiyovyala chochosi.
Aiziraeli kala ni atakatifu kpwa Mwenyezi Mlungu,
malimbuko kahi ya mavunoge.
Osi ariojeza kuaolaga aharirwa kukala akosa,
na achiphahwa ni mashaka. Mimi Mwenyezi Mlungu nkaamba.’ ”
 
Phundzani neno ra Mwenyezi Mlungu
mwi atu a nyumba ya Jakobo,
mwimwi mosi a miryango ya mbari za Aiziraeli.
Mwenyezi Mlungu anaamba hivi,
“Akare enu aniphaha na kosa rani
hata achiniricha na kuphiya kure nami?
Aho alunga vizuka visivyo na mana
na nyo enye achikala taana mana.
Aho tauzire, ‘Akuphi ye Mwenyezi Mlungu
ariyehutuluza kula tsi ya Misiri
na kuhulongoza ko nyikani,
tsi ya jangbwa na madibwa,
tsi kavu yenye chilungulungu cha jiza,
tsi isiyotsupirwa ni mutu wala kusagalwa?’
Mimi nákurehani kahi za tsi nono
murye matundage na vituvye vinono-vinono,
ela mriphoyiinjira mwatiya tsi yangu najisi
na kuuhenda urisi wangu ukale utu wa kutsukiza.
Alavyadzi-sadaka tauzire,
‘Akuphi ye Mwenyezi Mlungu?’
Ario manyirira shariya taanimanyire tse,
na vilongozi aniasi.
Manabii alavya unabii kpwa dzina ra Baali
na kulunga vitu visivyo na mana.
 
Kpwa sababu hiyo, nindaenderera kulumbana namwi, mimi Mwenyezi Mlungu nkaamba.
Chisha nindalumbana na adzukulu enu.
10 Vukani hadi visuwa vya Kupuro mukalole
ama humani atu tsi ya Kedari akachunguze vinono,
mlole ichikala kpwakala na utu dza uhu.
11 Takuna taifa ririroricha kuabudu milunguye na kuabudu yanjina
dzagbwe si milungu tse.
Ela atu angu akakakaniza nguma yao
na vizuka visivyo na mana.
12 Ko mlunguni nakuangalale kpwa utu uhu,
nakukakame kpwa wuoga, mimi Mwenyezi Mlungu nkaamba.
13 Mana atu angu akahenda makosa mairi:
Akaniricha mimi
niriye pula za madzi ga uzima,
na kudzitsimbira visima vya madzi,
visima ambavyo taviika madzi.
 
14 Iziraeli siye mtumwa!
Tsona kavyarirwe mtumwa!
Kpwa utu wani phahi akahalwa mateka?
15 Simba akamngurumira,
mngurumo mkpwulu sana,
akaihenda tsiiye chitsapi;
midziye ni magandzo, taina atu.
16 Chisha atu a Memufisi na Tapanesi
akakuvundza chitswa.
17 Dze, tamuyadzirehera enye mambo gano
kpwa kumricha Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu
ariphokulongozani njira?
18 Vino munaphaha fwaida yani kpwa kuphiya Misiri
kpwendanwa madzi ga muho Naili?
Ama munaphaha fwaida yani kpwa kuphiya Ashuru
kpwendanwa madzi ga muho Yufurati?
19 Uyio mwenye undakutiya adabu,
na kuasiko kundakudemurira.
Vivi manya kukala, kumricha Mwenyezi Mlungu, Mlunguo
na kusamuogopha, ni utu uyi na wa kulumiza,
Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi anaamba.
 
20 Hangu kare wavundza gogolo nrirokufunga
chisha uchikata kowa nrizokufungira
uchiamba, ‘Sindakuhumikira.’
Nawe uchidzizamisa kuvoya milungu yanjina
kpwenye chila chidzango chire na tsini ya chila muhi mkpwulu.
21 Tsona mimi nakuphanda dza mzabibu mnono,
mzabibu wa kupwipwita na wa mbeyu nono.
Vino ukagalukadze kukala muhi usiofwaha,
mzabibu wa tsakani?
22 Dzagbwe unaoga na magadi
na kuhumira sabuni nyinji,
mabakpwa ga makosago nchere gaona, mimi Mwenyezi Mlungu nkaamba.
23 Unawezadze kuamba, ‘Mino si najisi,
silungire Mabaali?’
Lola urivyohenda mo deteni,
tambukira urigohenda.
Uwe u dza ngamia mchetu
anyendekaye hiku na hiku,
24 dza foro ye bara weruni
anaye nusa-nusa kpwa tamaa.
Ni ani awezaye kumzuwiya wakati ana mkpwatyo?
Chila punda mlume amlondaye kaphaha shida
wakati wa mkpwatyo andamphaha.
25 Manyirira magulugo sedze ukagaremweza
na umiroo ukakala na chiru kpwa kuzola hiku na hiku.
Ela uwe uchiamba, ‘Taina mana kunikahaza
mana namendza milungu ya chijeni,
nami ndailunga.’
 
26 Dza muivi agbwirwavyo ni waibu anaphogbwirwa
ndivyo atu a Iziraeli ndivyogbwirwa ni haya:
Aho, afalume aho na maofisaa gao,
alavyadzi-sadaka aho na manabii ao.
27 Aho nkuambira muhi, ‘Uwe u baba,’
na Kuambira dziwe, ‘Uwe wanivyala.’
Hinyo akanilozera kogo
na taanilola tse.
Ela wakati ana shida nkuamba,
‘Ndzo uhutivye!’
28 Kpwani yo milungu yenu
mriyoitengeza enye i kuphi?
Iricheni iunuke napho inaweza kukutivyani
wakati wa shida!
Mana dza vyo midzi yenu irivyo minji
ndivyo milungu yenu, mwimwi atu a Juda.
 
29 Kpwa utu wani munaninungʼunikira?
Mwimwi mosi mkaniasi, mimi Mwenyezi Mlungu nkaamba.
30 Anao naatiya adabu bure,
taalondere kurekebishwa.
Mwimwi mwaolaga manabii genu enye kpwa upanga
dza simba avwamukiravyo nyama wanjina.
31 Phahi mwimwi a chivyazi chichi, rigbwireni neno ra Mwenyezi Mlungu.
Dze, mino nkakala weru kpwa Iziraeli?
Ama tsi ya chilungulungu cha jiza?
Kpwa utu wani atu angu anaamba,
‘Swiswi u huru;
swiswi tahundauya kpwako tsona?’
32 Dze, mwanamwali anaweza kuyala mapamboge?
Ama bibi arusi kuyala mavwazige?
Ela atu angu akaniyala
kpwa siku nyinji zisizoolangika!
 
33 Uwe u stadi wa kuendza azembe!
Hata nyo achetu ayi anaweza kudzifundza njirazo.
34 Mwako nguwoni muna milatso
ya achiya asio na makosa
waaolaga dzagbwe kuagbwirire achivundza nyumbayo!
Chisha mbali na vivi vyosi,
35 unaamba, ‘Sina makosa,
kpwa kpweli Mwenyezi Mlungu kanitsukirirwa tsona.’
Ela mino ndakuamula
kpwa ko kuamba, ‘Sina makosa.’
36 Mbona unadengereka sana
na kugaluza njirazo?
Undatiywa waibu ni atu a Misiri
dza urivyohendwa ni atu a Ashuru.
37 Piya undauka phatu hipho
kuno ukadzihika mikono ya chitswa,
mana ye Mwenyezi Mlungu akaarema nyo uchioakuluphira,
na kuongokerwa kutsupira aho.”