3
“Mutu achiricha mchewe
achiuka
na achendalólwa ni mlume wanjina,
mutu iye kandaweza kuuyirana na mchewe tsona.
Mana gago gandanajisi yo tsi.
Ela uwe Iziraeli ukakala na alume anji dza malaya.
Unawezadze kuniuyira?
Mimi Mwenyezi Mlungu nkaamba.
Unula usoo ulole mizuka ko myangoni!
Kuna phatu ambapho kudzangbwedzinajisi kpwa kuabudu vizuka?
Wasagala kanda-kanda za njira kugodzera azembeo
dza Mwarabu atangaye-tangaye ko jangbwani.
Tsi ukaitiya najisi
kpwa umalayao na mahendogo mai.
Ndiyo mana mawasa ga mvula gazuwiywa,
na mvula za vuri tazidzangbwenya
ela una matso mafu dza ga malaya
kuona waibu tse.
Dze, vino kuniambire,
‘Baba, na msena wangu hangu wanache wangu,
dze, undakala na tsukizi za kpwenderera,
dze, undaenderera kutsukirwa hata kare na kare?’
Vivi ndivyo ugombavyo
ela wahenda mambo mai urigoweza.”
Iziraeli inalondwa itubu
3:6 2 Afalume 22:1—23:30; 2 Nyakati 34:1—35:27Wakati wa mfalume Josiya, Mwenyezi Mlungu waniamba, “Dze ukaona go arigohenda ye Iziraeli asiye muaminifu? Iye wazinga kpwenye chila chidzango chire na tsini ya chila muhi mkpwulu? Mino náona kukala bada ya kuhenda mambo gaga andaniuyira, ela kayaniuyira bii, na Juda, mwanao mchetu mwenye handzo achiviona. Mimi námupha Iziraeli, mchetu asiye muaminifu, talaka ya kuonyesa kukala hukarichana kpwa sababu ya kusakala muaminifu. Ela Juda, mwanáo mchetu mwenye handzo kayaogofyerwa, iye naye watuluka achendahenda udiya. Kpwa kukala uzembe kpwakpwe kala ni dzambo ra kawaida, waihenda tsi ikale najisi kpwa kuvoya vizuka vya mawe na mihi. 10 Bada ya gaga gosi, Juda, nduguye mchetu mwenye handzo kayaniuyira moyo kutsuka, ela wahenda dzihenda tu, mimi Mwenyezi Mlungu nkaamba.”
11 Chisha Mwenyezi Mlungu achiniamba, “Ye Iziraeli asiye muaminifu chisha ana baha kuriko Juda, mwenye handzo. 12 Phiya uphande wa vurini ukatangaze uambe,
‘Uya we Iziraeli usiye muaminifu,
sindakutsukirirwa tsona
mana mimi ni mwenye mbazi, mimi Mwenyezi Mlungu nkaamba.
Sindatsukirwa ta kare na kare.
13 Uwe kubali tu kukala u mkosa,
kukala waniasi mimi Mwenyezi Mlungu, Mlunguo
na uchimendza milungu ya chijeni na kuiabudu tsini ya mihi mikulu
na kukala kuyaphundza sauti yangu, mimi Mwenyezi Mlungu nkaamba.
14 Uyani mwi anache msio aaminifu, mimi Mwenyezi Mlungu nkaamba,
mana mimi ni Bwana wenu.
Nindakuhalani, mmwenga kula kahi mudzi mmwenga na airi kula kahi ya mryango mmwenga
nikureheni mudzi wa Sayuni.
15 “ ‘Nami ndakuphani arisa anifwahirao mwangu moyoni, ambao andakufundzani marifwa na kumanya. 16 Na wakati ndiphokala mkavyalana na kuenjerezeka kpwenye yo tsi, atu taandahadza tsona Sanduku ra chilagane ra Mwenyezi Mlungu. Taandaritambukira tsona, taandariaza wala kutengeza ranjina, mimi Mwenyezi Mlungu nkaamba. 17 Wakati uho Jerusalemu indaihwa chihi cha endzi cha Mwenyezi Mlungu, na atu osi a mataifa andakusanyika mumo Jerusalemu ili kuishimu dzina ra Mwenyezi Mlungu, nao taandailunga tsona mioyo yao mii na mifu. 18 Wakati uho atu a Juda andagbwirana na atu a Iziraeli, nao andakpwedza phamwenga kula tsi za uphande wa vurini, edze kpwenye tsi nriyoapha akare enu arisi.
 
19 Mimi náririkana nchiamba,
Náaza kala ningekuharirani dza anangu
na kukuphani tsi nono,
urisi urio mnono kuriko mataifa gosi.
Nami náona mundaniiha Baba,
na tamundaricha kunilunga.
20 Kpwa kpweli dza mchetu asiyekala muaminifu kpwa mlumewe,
vivyo ndivyo mchivyokosa uaminifu kpwangu, mwi atu a Iziraeli,
mimi Mwenyezi Mlungu nkaamba.’ ”
21 Kululu zinasikirika dzulu ya myango,
Aiziraeli anarira na kuvoya Mlungu
kpwa sababu njira zao zikakala mbii,
akamyala Mwenyezi Mlungu, Mlungu wao.
22 “Uyani mwi ana msioaminika,
mino ndakuphozani kusaamini kpwenu.”
 
“Mwimwi munaamba, ‘Lola, hundakuuyira
mana uwe ndiwe Mwenyezi Mlungu, Mlungu wehu.
23 Kpwa kpweli hukachengeka sana
kuabudu hiko myangoni.
Kpwa kpweli wokofu wa Iziraeli
ula kpwa Mwenyezi Mlungu, Mlungu wehu.’
24 “Ela hangu hu adide hendo hiri ra waibu rikaangamiza ana ehu alume na achetu phamwenga na chila chitu ambacho chaphahikana kpwa jasho ra akare ehu: vyaa vya mangʼondzi, mbuzi na ngʼombe. 25 Nahulale photsi kpwa waibu hurio nao na waibu wehu ukale wazi, mana hukamuhendera dambi Mwenyezi Mlungu, Mlungu wehu, swiswi na baba zehu hangu hu adide hadi rero. Tahuyaishimu sauti ya Mwenyezi Mlungu, Mlungu wehu.”

3:6 3:6 2 Afalume 22:1—23:30; 2 Nyakati 34:1—35:27