4
Mwenyezi Mlungu anaamba, “Kala nkuuya mwi Iziraeli,
niuyirani
Mchiusa milungu yenu ya kutsukiza mbere zangu,
na kuyeya.
Na mchiapa kpwa kuamba, ‘Dza Mwenyezi Mlungu aishivyo,’
katika kpweli, haki na utakatifu
ndipho mataifa ganjina gandanivoya nigabariki
nago gandanipha nguma.”
4:3 Hosea 10:12Mana ye Mwenyezi Mlungu anaamba vivi kpwa atu a Juda na a Jerusalemu:
“Rimani minda yenu ambayo tamdzangbweirima,
na msiphande miyani.
Dzitiyeni tsatsani kpwa ajili ya Mwenyezi Mlungu,
usani masunyu ga mioyo yenu,
Mwi atu a Juda na mwi msagalao Jerusalemu,
sedze tsukizi zangu zikatuluka dza moho,
zikaocha bila ya mutu kuuzimya,
kpwa sababu ya uyi wa mahendo genu.”
Uvamizi kula vurini
Tangazani ko Juda na mkote kululu ko Jerusalemu muambe,
“Pigani magunda tsi yosi
kotani kululu muambe,
‘Nahukusanyikeni phamwenga na huphiyeni hukainjire midzi yenye ngome!’
Unulani bendera ya kuelekeza atu kuphiya Sayuni,
zorerani usalama, msisale,
mana nareha mashaka kula vurini,
na kubananga kukulu.
Simba akatuluka kula phakpwe tsakani,
mʼbanangi wa mataifa ganjina akatuluka,
akatuluka phatuphe
aihende tsi yenu ikale bila chitu
midzi yenu indakala magandzo
gasigosagala atu.
Kpwa hivyo vwalani magunia,
sononekani na mrire,
mana tsukizi siru za Mwenyezi Mlungu
tazidzangbwehuukira.”
 
Siku iyo Mwenyezi Mlungu achiamba, “Mfalume na maofisaa andavundzika moyo, alavyadzi-sadaka andakala aoga na manabii andaangalala.” 10 Ndipho nchiamba, “Aa Mwenyezi Mlungu, kpwa kpweli ukachenga atu aha na atu a Jerusalemu, kpwa kuamba, ‘Mambo gandakala manono kpwenu,’ kuno upanga ukafika mironi.” 11 Wakati uho atu aha na a Jerusalemu andaambwa, “Phuto ra kuocha kula dzulu ya myango ko jangbwani rindapiga atu angu. Riro si phuto ra kupheha au kutakasa, 12 phuto kali sana kula kpwangu. Mimi Mwenyezi Mlungu ndimi ndiyelavya uamuli.”
 
13 Lola, adui aredza dza maingu,
magarige ga kuvwehwa ni farasi ni dza chikulukulu,
farasie ni epesi kuriko makozi.
Shauri yehu, mana hukabanangbwa-banangbwa!
14 Mwi atu a Jerusalemu dzisafisheni, muuse mai mwenu moyoni
ili mphahe kutivywa.
Hadi rini maazo mai gandakala na nafwasi mwenu moyoni?
15 Mana sauti inagomba kula Dani
nayo inatangaza mafwa kula myango ya Efuraimu.
16 Gamanyiseni go mataifa mambo higa,
aambireni atu a Jerusalemu,
“Avamizi andakpwedza kula tsi za kure,
andakotera kululu midzi ya Juda.
17 Dza viratu arindzi azungulukavyo munda,
ndivyo ndivyozangirwa mana mkanirema,
mimi Mwenyezi Mlungu nkaamba.
18 Njira zenu na mahendo genu
gakahureherani mai gaga.
Higa ndigo mafwa ambago gakakuphahani tsona ga utsungu,
sonono ikakuinjirani hadi mwenu mioyoni.”
 
19 Naawiwa, naawiwa, nagalagala kpwa sonono.
Ee nina utsungu wa moyo!
Moyo wangu unagungunda sana,
siweza kunyamala,
mana nasikira sauti ya gunda,
dalili ya viha.
20 Mafwa bada ya mafwa,
tsi yosi ikakala wekee.
Mara mwenga mahema gangu gakabanangbwa,
vyandaruwa vyangu vikauswa.
21 Nindaenderera kuona bendera ya viha,
na kusikira sauti ya gunda hata rini?
 
22 “Mwenyezi Mlungu achiamba, atu angu ni azuzu,
taanimanya tse;
Aho ni anache azuzu,
asiomanya rorosi.
Atu aho ni anamanya kuhenda mai,
ela kuhenda manono taamanya.”
 
23 Nálola ko duniani,
nayo tsi ichikala taina umbo na bila chitu,
nako dzulu mlunguni kala takuna mwanga.
24 Nálola ko myangoni, yo myango kala inasumba,
na vyo vidzango vinanema hiku na hiku.
25 Nálola nami siyaona hata mutu,
na nyo nyama a mapha kala akachimbira.
26 Nálola na nchiona yo tsi ya kuivwisa vitu kala ikakala jangbwa,
na midziye yosi kala ikarichwa magandzo
kpwa sababu ya tsukizi kali za Mwenyezi Mlungu.
27 Mana Mwenyezi Mlungu anaamba, “Tsi yosi indabanangbwa-banangbwa, dzagbwe sindaibananga kabisa.
28 Kpwa sababu ihi dunia indakala na chiriro,
na ko dzulu mlunguni kundakala na jiza,
mana nkagomba na sindagaluza nia yangu,
nikakata shauri na sindagaluza.”
 
29 Ndiphosikira misindo ya anajeshi akuhumira farasi na atu a maha
atu a chila mudzi andachimbira.
Anjina andachimbirira tsakani, anjina akapande myambani.
Midzi yosi indarichwa wekee,
taphana mutu ndiyesagala mumo.
30 Nawe, uwe ambaye undabanangbwa,
kpwa utu wani unadzivwika nguwo za kundu,
na kudzipamba na mapambo ga zahabu,
na kuhenda matsogo gakale makulu kpwa kudzipaka wanda?
Unadzipamba bure
azembeo anakubera
anaindza uhaio.
31 Mana nasikira kululu za mchetu ariye na utsungu,
kululu za mchetu avyalaye mwanawe wa kpwandza,
chiriro cha msichana wa Sayuni asohaye kpwa tabu,
agolosaye mikonoye kuno anaamba,
“Shaka rangu mimi! Nafwa purungire mbere za aolagadzi.”

4:3 4:3 Hosea 10:12