5
Dambi ya Jerusalemu
Zolani mairo kpwenye barabara za Jerusalemu,
lolani na mdzionere enye!
Chunguzani mo mwakpwe mihalani
ichikala mundaona angaa mutu mmwenga,
ahendaye haki
na aendzaye kpweli
ili niswamehe mudzi uhu.
Dzagbwe nkuapa akaamba, “Kpwa kpweli dza Mwenyezi Mlungu aishivyo,”
ela nkukala taana ukpweli.
Ee Mwenyezi Mlungu, uwe ukuendza uaminifu
Uwe ukaapiga,
ela taasikirire utsungu,
waasaga, ela arema kugaluka.
Ahenda nyuso zao kukala nyifu kuriko dziwe
na kurema kutubu.
 
Ndipho nriphoririkana nchiamba, “Ni kpweli kukala atu aha ni achiya,
ni azuzu
mana taamanya njira za Mwenyezi Mlungu,
taaelewa shariya za Mlungu wao.
Ndaphiya kpwa vilongozi,
nami ndagomba nao,
mana anamanya njira ya Mwenyezi Mlungu,
taaelewa shariya ya Mlungu wao.”
Ela osi jumula akavundza gogolo,
na kukata zo silisili.
 
Kpwa hivyo simba kula tsakani andaavamia,
bawa kula jangbwani andaamwamula.
Tsui andapiga chamba phephi na midzi yao,
yeyesi ndiyetuluka andamwamulwa-mwamulwa;
kpwa sababu makosa gao ni manji
na auya nyuma kano nyinji.
Kpwa utu wani nikuswameheni?
Ana enu akaniricha,
na kuapa kpwa milungu ya handzo.
Nriphoarisa na kumvuna,
azinga
na kukusanyana madzumbani mwa malaya.
Akala dza farasi achioriswa vinono enye mkpwatyo,
chila mmwenga achiaza kulala na mchetu wa myawe.
Dze, nisiatiye adabu kpwa mambo higa? Mimi Mwenyezi Mlungu nkaamba.
Kpwa utu wani nisiriphize taifa dza rino?
 
10 “Tsupirani kpwenye minda ya mizabibu na muibanange,
ela msiibanange tsetsetse,
katani pandaze,
mana zizo si za Mwenyezi Mlungu.
11 Mana atu a Iziraeli na a Juda
taakakala aaminifu kpwangu, mimi Mwenyezi Mlungu nkaamba.
12 Akagomba handzo kuhusu Mwenyezi Mlungu,
na kuamba, ‘Kandahuhenda rorosi,
takuna rorosi iyi ndirohuphaha,
taundaolagbwa na upanga wala ndzala.
13 Manabii ni dza phuto,
na neno tarindani yao.
Go agombago gandaaphaha nyo enye.’ ”
 
14 Kpwa hivyo Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi anaamba,
“Kpwa sababu atu aho agomba maneno higa,
lola, ndahenda neno rangu mwako kanwani rikale moho,
na atu aha ndaahenda kuni na nyo moho undaaocha.
15 Lola, ndareha
taifa kula kure chinyume chenu, mwi atu a Iziraeli, mimi Mwenyezi Mlungu nkaamba.
Ni taifa ambaro tarishindika,
ni taifa ra kare
taifa ambaro lugaye tamuimanya,
wala kuelewa agombago.
16 Anajeshi ahumirao mivi ni hatari kpwa kuolaga
osi ni masujaa a viha.
17 Aho andarya mavuno genu na chakurya chenu,
andarya ana enu a chilume na a chichetu,
andarya vyaa vyenu vya mangʼondzi, vya mbuzi na vya ngʼombe,
andarya mizabibu yenu na mitini yenu.
Ngome mchizozikuluphira
zindabomolwa kpwa upanga.”
 
18 Mwenyezi Mlungu anaamba, “Hata siku zizo, sindakumalani tsetsetse.” 19 Chisha mwimwi mundauza muambe, “Kpwa utu wani Mwenyezi Mlungu akahuhendera hivi?” Undaambira, “Vivyo ambavyo mwaniricha na kuhumikira milungu ya chijeni kpwenye tsi yenu, mundaahumikira ajeni kpwenye tsi ambayo si yenu.”
 
20 Dzambo riri ritangazire atu a nyumba ya Jakobo,
na uriseme ko Juda:
21  5:21 Isaya 6:9–10; Ezekieli 12:2; Mariko 8:18 Vivi phundzani mwi azuzu na akuphupha,
murio na matso ela tamuona,
murio na masikiro ela tamphundza.
22  5:22 Ayubu 38:8–11Kpwa utu wani tamuniogopha? Mimi Mwenyezi Mlungu nkaamba.
Tamukakama mbere zangu?
Mimi naika mtsanga ukale mphaka wa bahari,
chizuwizi ambacho bahari taiweza kutsupa;
dzagbwe maimbi nkpwedza kpwa nguvu ela tagatsapa
hata gakavuma sana ela tagaweza kutsupa.
23 Ela atu aha ana mioyo migumu na ya kurema,
akanirema na kuniricha.
24 Mwao mioyoni taamba,
“Nahumuogopheni Mwenyezi Mlungu, Mlungu wehu,
ahuphaye mvula kpwa wakatiwe,
mvula za vuri na za mwaka
na siku za kuvuna.”
25 Mahendo genu mai gakahenda gosi higa gauke
dambi zenu zikahenda manono gaga gakale kure namwi.
26 Mana atu ayi anaishi kahi ya atu angu
ambao nkugodzera dza atu ahegao nyama a mapha
Nkuhega mihego yao ili agbwire atu.
27 Dza bweko ririro tele nyama a mapha,
nyumba zao zi tele handzo,
kpwa vivyo akakala akulu na matajiri,
28 aha akanona kpwa kurya vinono.
Atu aha taaogofyerwa ni kuhenda mai;
taahenda anachiya akaphaha haki yao
na taahehera haki za achiya.
29 Dze, nsiatiye adabu kpwa mambo higa? Mimi Mwenyezi Mlungu nkaamba,
na nsiriphize
kpwa taifa dza rino?
 
30 Utu wa kuangalaza na wa kuogofya
ukahendeka kpwenye tsi ihi:
31 manabii anatabiri handzo,
na alavyadzi-sadaka analongoza kpwa mamlaka gao enye.
Na atu angu anamendza ikale vivyo,
ela mundahendadze siku ya mwisho ichifika?

5:21 5:21 Isaya 6:9–10; Ezekieli 12:2; Mariko 8:18

5:22 5:22 Ayubu 38:8–11