6
Jerusalemu inavamiywa
Chimbirirani usalama, mwi atu a Benjamini,
kula kahi-kahi ya Jerusalemu!
Pigani gunda hiko Tekoa,
onyesani dalili ko Bethi-Hakeremu,
mana utu uyi hinyo uredza kula vurini,
nyo ubanangi mkpwulu.
Aa Jerusalemu, uwe msichana mnono wa mwiri wa kunyinyiha
ndakubananga!
Maadui andakuzunguluka
dza arisa achitavyo kambi kuzunguluka mudzi.
Chila mmwenga andatsambula phatu pha kushambuliya.
 
Dziikenito mkapigane naye,
unukani hukapigane naye mutsi!
Ela mundamanya enye, mana kunatswa,
mana vivuri-vuri vya dziloni vikaandza kukala vire!
Unukani hukaavamie usiku,
hubanange ngomeze.
 
Mana Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi anaamba,
“Katani mihiye
mtengeze ngazi za kupandira Jerusalemu.
Uhu ndio mudzi ambao ni lazima utiwe adabu,
mana u tele kuonerana.
Dza chisima chiikavyo madzige swafi
ndivyo mudzi uhu uikavyo uyiwe,
fujo na kubananga kunasikirwa mo mwakpwe ndani,
makongoge na marondage ga mbere yangu chila wakati.
Nakukanya uriche uwe Jerusalemu,
au niriche kukuririkana
na kuihenda tsiiyo ikale gandzo,
phatu phasiphoishi atu.”
Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi anaamba,
“Amaleni tsetsetse nyo Aiziraeli achiosala
dza mutu atsembwesavyo
tsupiza mkpwonoo mo pandani
dza mutu adolaye zabibu.”
 
10 Nigombe na ani na kumkanya ani
hata asikire?
Lola, masikiro ni mazito,
taaweza kusikira;
lola, neno ra Mwenyezi Mlungu anaribera,
taafwahirwa ni ro neno.
11 Ndiyo mana ni tele tsukizi za Mwenyezi Mlungu,
nikaremwa kuzizuwiya.
Mwenyezi Mlungu achiamba, “Zimwagire nyo anache mo njirani,
na kpwa nyo mkusanyiko wa barobaro,
pharipho na mlume wa mutu na mkpwaza mutu, osi andahalwa,
atumia piya andahalwa.
12 Nyumba zao zindahewa atu anjina,
minda yao na achetu aho dza vivyo,
mana nindagolosa mkpwono wangu
kuapiga nyo asagalao tsi hiyo, mimi Mwenyezi Mlungu nkaamba.”
 
13 “Mana kula mvyere hadi mdide,
chila mmwenga akachifyula kuendza mali isiyo ya haki
kula nabii hadi mlavyadzi-sadaka,
chila mmwenga anahenda ga handzo.
14  6:14 Ezekieli 13:10Akafunga rejereje vironda vya atu angu na kuamba, ‘Amani, amani,’
wakati takuna amani.
15  6:15 Jeremia 8:10–12Dze aona waibu wakati ariphohenda mambo ga kutsukiza?
Hata taayaona waibu bii;
aho taayamanya tse.
Kpwa hivyo andagbwa kahi za nyo ariogbwa;
ndiphoatiya adabu undakala mwisho wao,
mimi Mwenyezi Mlungu nkaamba.”
16 Mwenyezi Mlungu anaamba,
“Imani maganikoni na mlole,
na muuze njira za kare,
uzirani kuriko njira nono, namwi muigbwire,
namwi mioyo yenu indaphaha amani.
Ela achiamba, ‘Swino tahundalunga bii.’
17 Mimi nakuikirani arindzi, nchiamba,
‘Phundzani yo sauti ya gunda!’
Ela nyo achiamba, ‘Swino tahundaphundza.’
18 Kpwa hivyo sikirani mwi anatsi,
na sikirani, mwi mashaidi ndigoaphaha.
19 Phundza, we dunia yosi; nindareha utu mui kpwa atu hinya,
garigo matunda ga uyi wao
kpwa sababu ya kusaphundza maneno gangu
na kurema shariya yangu.
20 Taina mana kunilavira ubani kula Sheba,
ama udi wa kungu nono kula tsi za kure?
Sindakubali sadaka zenu za kuochwa,
na hata sadaka zenu tazinihamira.
21 Kpwa hivyo Mwenyezi Mlungu anaamba,
‘Lola, ndaikira vizuizi akpwale agbwe.
Baba na ana aho a chilume andafwa
jirani na msenawe andafwa.’ ”
22 Mwenyezi Mlungu anaamba,
“Lola, jeshi riredza kula tsi ya vurini,
taifa kulu rinafyakatsirwa kula mwisho wa dunia.
23 Ana maha na mafumo,
ni jaili na taana mbazi,
ana mvumo dza maimbi ga bahari,
wakati akapanda farasi ao,
akadzipanga dza mutu ariye tayari na viha,
kupigana na uwe Jerusalemu!”
24 Hukasikira ripoti yao,
nayo mikono yehu ikarejera;
hukagbwirwa ni utsungu,
utsungu dza wa mchetu alondaye kudzivugula.
25 Musiphiye mindani,
wala kunyendeka barabarani
mana ye adui ana fumo
na chila phatu phanaogofya.
26 Mwi atu angu, vwalani magunia,
na mgalegale ivuni,
rirani dza mutu achiyefwererwa
ni mwanawe wa chilume wa macheye,
mana ye mʼbanangi
andakpwedza gafula.
 
27 Mwenyezi Mlungu anaamba, “Nikakuhenda ukale wa kupima ubora wa vyuma na kuvitsusa
atu angu ndio vyuma,
ni umanye na kujeza njira zao.
28 Osi ni atu a kuasi kutsupa chiasi na mioyo mifu,
aphiyao hiku na hiku kueneza handzo rao.
Aho ana mioyo mifu dza shaba na chuma,
osi nkuhenda mai.
29 Tanu inaaka moho mkali,
na vyuma vya risasi taviyayuka vikasira,
sawa na atu ayi taauswa.
30 Aho anaihwa feza chafu,
mana Mwenyezi Mlungu akaarema.”

6:14 6:14 Ezekieli 13:10

6:15 6:15 Jeremia 8:10–12