7
Jeremia anatangaza hukumu
ya Mlungu
Riri ndiro neno ra Mwenyezi Mlungu ririromuedzera Jeremia kuamba, “Ima pho ryango ra nyumba ya Mwenyezi Mlungu, na utangaze neno hiri, uambe, ‘Sikirani neno ra Mwenyezi Mlungu, mwi mosi a Juda muinjirao maryango gaga kuabudu Mwenyezi Mlungu. Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi, Mlungu wa Iziraeli, anaamba, “Rekebishani myenendo yenu nami ndakurichani muishi phapha. Msikuluphire maneno higa ga handzo kukala: Ihi ni nyumba ya Mwenyezi Mlungu, ni nyumba ya Mwenyezi Mlungu, ni nyumba ya Mwenyezi Mlungu. Mana mchirekebisha njira zenu na mahendo genu na chila mmwenga kumuhendera haki myawe, ichikala tamundaonera ajeni, anachiya, magungu au kumwaga mlatso wa atu asio na makosa phatu hipha, na ichikala tamundalunga milungu ya handzo inayo kutiyani hasara, ndipho nindakurichani msagale kpwenye tsi ambayo náapha akare enu ta kare na kare.
“ ‘ “Ela mwi munakuluphira maneno ga handzo gasigo mana yoyosi. Munaiya, munaolaga, munazinga, munaapa kpwa handzo, kuocha mavumba kpwa Baali na milungu yanjina ambayo kala tamuimanya 10 na badaye mkpwedza mkaima mbere zangu kpwenye nyumba ihi, yiihwayo na dzina rangu, na kudziamba kukala mu salama! Ela mchereenderera kuhenda mambo ga kutsukiza. 11  7:11 Mathayo 21:13; Mariko 11:17; Luka 19:46Dze, nyumba hino inayoihwa kpwa dzina rangu, ikakala pango ra anyangʼanyi phenu matsoni? Lolani, mimi mwenye nkagaona, mimi Mwenyezi Mlungu nkaamba. 12  7:12 Joshuwa 18:1; Zaburi 78:60; Jeremia 26:6Vi sambi phiyani Shilo, phatu nriphoabudiwa kpwandza, mukalole nrivyophahenda kpwa sababu ya uyi wa atu angu Iziraeli. 13 Sambi, kpwa sababu mwahenda mambo higa, nágomba namwi kano kpwa kano tamuniphundzire na nriphokuihani tamuyaihika, mimi Mwenyezi Mlungu nkaamba. 14 Kpwa hivyo go nrigogahenda ko Shilo vivi ndagahendera yo nyumba ninamoabudiwa, nyumba ambayo munaikuluphira, phatu nriphokuphani mwimwi na akare enu. 15 Nami nindakuzolani mniukire phangu matsoni dza nrivyozola ndugu zenu atu a Efuraimu.” ’ ”
16 Mwenyezi Mlungu anaamba, “Jeremia, atu aha usiavoyere, kuaririra wala usinirai niaterye mana sindakusikira bii. 17 Kpwani kuona go ahendago kpwenye yo midzi ya Juda na mo njira za Jerusalemu? 18  7:18 Jeremia 44:17–19Anache anaendza kuni, ano baba anakuta moho na achetu anakanda unga kumtengezera keki mlungu wao mchetu aihwaye Malikiya wa mlunguni. Aho nkulavya sadaka za vinwadzi kpwa milungu yanjina ili anitsukize. 19 Akale ananitsukiza mimi! Si anadzihendera uyi enye, kpwa waibu wao. Mimi Mwenyezi Mlungu nkaamba.
20 “Kpwa hivyo Mwenyezi Mlungu anaamba, ‘Kureya kpwangu na tsukizi zangu zindamwagbwa phatu phapha, dzulu ya atu na nyama, dzulu ya mihi ya mindani na matunda ga weruni. Gandaaka na moho nao taundazimwa tse.’ ”
21 Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi, Mlungu wa Iziraeli anaamba, “Zo sadaka zenu za kuochwa zienjerezeni na sadaka zanjina na zo nyama mzirye enye. 22 Mana nriphoatuluza akare enu kula tsi ya Misiri siyaapha malagizo kuhusu sadaka za kuochwa na sadaka zanjina bahi, 23 ela naapha na lagizo hiri: Niphundzani nami ndakala Mlungu wenu, namwi mundakala atu angu. Lungani malagizo gosi ninagokuphani, ili muongokerwe.
24 “Ela nyo taagalungire tse go ga kuniphundza au kuhega masikiro gao badalaye alunga ushauri wao enye na mioyo yao mii, achiuya chinyume-nyume badala ya kuphiya mbere. 25 Hangu nriphotuluza akare enu kula Misiri hadi rero, nkakala wa kukuhumirani atumishi angu manabii mara kpwa mara. 26 Ela tamuyaniphundza wala kuhega masikiro genu, ela mwazidi kuhenda mai kushinda akare enu.
27 “Jeremia, hata ukagombadze nao, aho taandakuphundza, Undaaiha ela taandaihika. 28 Nawe undaambira, ‘Riri ni taifa ambaro tarimphundzire Mwenyezi Mlungu wala kukubali kurekebishwa, kpweli yaangamika nayo taimo tsona mwao kanwani.
29 Atu a Jerusalemu, nyolani nyere zenu mzitsuphe,
kuonyesa kukala muna sonono rirani dzulu za myango
mana mimi Mwenyezi Mlungu nkakuremani mwimwi
murio chivyazi chiricho sababisha tsukizi zangu.’
30 “Mana atu a Juda akahenda mai matsoni phangu, mimi Mwenyezi Mlungu nkaamba. Aho akaika miyo ya kutsukiza ndani ya nyumba yiihwayo na dzina rangu, na kuihenda najisi. 31  7:31 2 Afalume 23:10; Jeremia 32:35; Alawi 18:21Chisha akadzenga phatu pha kulavira sadaka za Tofethi kpwenye Dete ra mwana wa Hinomu* 7:31 Mwana wa Hinomu manaye ni mwana wa Beni-Hinomu. na achilavya sadaka za kuochwa za ana aho a chilume na a chichetu kuko, dzambo ambaro siyarilagiza wala kuriaza. 32 Kpwa hivyo, kala uchimanya kukala wakati uredza Mwenyezi Mlungu anaamba ambao taphandaihwa tsona Tofethi wala Dete ra mwana wa Hinomu, ela phandaihwa dete ra chitsindziro. Phandaihwa hivyo kpwa sababu atu andazika nyufu ko Tofethi mana ko kpwanjina kundakala kukaodzala takuna nafwasi. 33 Zo nyufu za atu aha zindakala chakurya cha nyama a mapha na nyama a tsakani, napho taphandakala na mutu wa kuashinga. 34  7:34 Jeremia 16:9; 25:10; Maono 18:23Nindasisa sauti za kuhererwa na njerejere zipigirwazo bibi arusi na bwana arusi kpwenye midzi ya Juda na mo njira za Jerusalemu, mana yo tsi indakala wekee.”

7:11 7:11 Mathayo 21:13; Mariko 11:17; Luka 19:46

7:12 7:12 Joshuwa 18:1; Zaburi 78:60; Jeremia 26:6

7:18 7:18 Jeremia 44:17–19

7:31 7:31 2 Afalume 23:10; Jeremia 32:35; Alawi 18:21

*7:31 7:31 Mwana wa Hinomu manaye ni mwana wa Beni-Hinomu.

7:34 7:34 Jeremia 16:9; 25:10; Maono 18:23