8
“Wakati uho Mwenyezi Mlungu naamba mifupha ya afalume na maofisaa ga Juda, mifupha ya alavyadzi-sadaka na manabii na mifupha ya atu a Jerusalemu indatuluzwa kula mbirani irimo. Nayo indatsamulwa ipigbwe ni dzuwa na mwezi na viumbe vyosi vya mlunguni, ambavyo avimendza na kuvihumikira, ambavyo avilunga na kuviabudu, nayo taindakusanywa na kuzikpwa ela indakala dza mavi pho photsi. Kokosi ndikotsamula atu ndiosala a taifa riri dzii, andaaza kufwa kuriko kuishi, mimi Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi anaamba.
Dambi na kutiywa adabu
Aambire, ‘Mwenyezi Mlungu naamba hivi:
Mutu achigbwa kaunuka tsona?
Dze, mutu achikosera njira kaweza kuuya?
Ni kpwa utu wani atu ano anagaluka?
Kpwa utu wani atu a Jerusalemu ananigaluka mara kpwa mara?
Akagbwiririra handzo ngi
taamendze kuuya bii.
Nikaaphundza na kuaphundza vinono,
ela taagomba garigo sawa
takuna mutu atubuye uyiwe,
na kuamba, “Aya nkahendadze mino?”
Chila mutu analunga njiraze,
dza farasi ainjiraye vihani mairo.
Hata manjera anamanya wakati wa kutsama;
na njiya, mberya na mariro,
nkulunga majira gao ga kuuya;
ela atu angu taamanya zo amuri zangu
mimi Mwenyezi Mlungu.
 
Mnawezadze kuamba, “Huna marifwa
na shariya za Mwenyezi Mlungu hunazo”?
Ela lolani, aandishi akazigaluza akazihenda kukala za handzo.
Atu a ikima andagbwa kpwenye mihego ya upumbavu wao,
mana arema neno ra Mwenyezi Mlungu.
Gaphaphi marifwa gao?
10 Kpwa hivyo nindalavya achetu ao kpwa atu anjina
na minda yao ndaipha ajeni.
Kpwa sababu kula mdide hata mvyere
chila mmwenga ni mtoni kpwa kuphaha gasigo ga haki;
kula nabii hadi mlavyadzi-sadaka
osi taahenda ga ukpweli.
11  8:11 Ezekieli 13:10Anaphoza vironda vya atu angu dzulu-dzulu tu
na kuamba kukala, kuna amani,
wakati takuna amani.
12  8:12 Jeremia 6:12–15Dze ariphohenda utu wa kutsukiza agbwirwa ni waibu?
Taayaona waibu tsetsetse
vyo vya mutu kuona waibu aho taavimanya.
Kpwa hivyo andagbwa kahi za atu ariogbwa;
ndiphoatiya adabu, andaangamia,
mimi Mwenyezi Mlungu nkaamba.
13 Nindagausa mavuno gao, mimi Mwenyezi Mlungu nkaamba,
yo mizabibu na mitini taindakala na chitu na makodzage gandanyala.
Kpwa hivyo, nikaruhusu atu kula kondze kuhala yo tsi.’ ”
 
14 Ndipho atu achiamba,
“Kpwa utu wani hunasagala phano huhurire?
Nahukusanyikeni,
huchimbirire midzi iriyo na ngome
hukafwerere kuko;
mana Mwenyezi Mlungu, Mlungu wehu akahupangira hukafwe
akahupha madzi ga sumu hunwe
mana hukahenda dambi mbere za Mwenyezi Mlungu.
15 Hwaendza amani, ela tahuyaiphaha,
wakati wa kuphozwa, ela chokalapho ni kuogofyerwa.
16 Sauti za farasi aho zinasikirika kula mudzi wa Dani.
Miriro ya farasi a viha, inasumbisa tsi na vyosi virivyo mumo.
Aredza abanange tsi na vyosi virivyo mumo,
nyo mudzi na osi asagalao mumo.”
 
17 Mwenyezi Mlungu anaamba, “Lolani, nakuhumirani nyoka kahi yenu,
tsakapala mwenye sumu isiyolagulika,
nao andakuondzani.”
 
18 Sonono yangu takuna awezaye kuyiusa
nikafwa moyo.
19 Phundzani chiriro cha atu angu,
ariravyo ko tsi ya kure.
Dze, ye Mwenyezi Mlungu kako ko Sayuni?
Dze, ye mfalume kapho tsona pho?
 
Mwenyezi Mlungu achijibu, “Kpwa utu wani akanitsukiza na vizuka vyao vya kutsonga,
na milungu yao ya chijeni?”
 
20 Atu anasononeka anaamba, “Wakati wa mavuno ukasira,
nayo kazikazi ikasira
naswi tahudzangbwetivywa.”
21 Nasononeka kpwa kukala atu angu akalumizwa,
Moyo wangu unaluma.
22 Dze, takuna dawa za mavune ko Giliadi?
Dze, takuna mgbwanga ko?
Kpwa utu wani atu angu taadzangbwephola?

8:11 8:11 Ezekieli 13:10

8:12 8:12 Jeremia 6:12–15