9
Naaza kala chitswa changu chingekala dza chisima cha madzi
na matso gangu gakakala chemichemi ya matsozi,
ningesinda na kuchesa kurira
kpwa sababu ya atu angu achioolagbwa!
Naaza kala nina phatu phangu pha kulazira ajeni
ko jangbwani,
Ningericha atu angu
na kuphiya kure nao!
Mana osi ni azindzi,
ni kundi ra atu a handzo.
Akaphinda malilimi gao dza uha,
kpwa kpweli handzo rikaodzaza yo tsi
mana anaenderera kuhenda uyi huno na hura,
nao taanimanya, mimi Mwenyezi Mlungu nkaamba.
 
Chila mutu naadzimanyirire na jiraniwe,
na usimuamini nduguyo yeyesi,
mana chila ndugu ana handzo,
na chila jirani ni msengenyadzi.
Chila mutu anachenga jiraniwe,
taphana agombaye kpweli,
akafundza malilimi gao kugomba handzo,
anahenda uyi chiasi cha kushindwa kutubu.
Kazi yao ni kuonera kpwa kuonera, na handzo kpwa handzo,
anarema kunimanya, Mwenyezi Mlungu anaamba.
 
Kpwa hivyo ye Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi anaamba hivi:
Lola, nindaatsatsamusa na kuajeza,
mana niahendere utu wani wanjina hano atu angu?
Malilimi gao ni dza mivi ya sumu,
ganagomba handzo wakati wosi,
chila mutu anagomba manono na jiraniwe,
ela mwakpwe moyoni anapanga kumvamia.
Dze, nisiatiye adabu kpwa sababu ya mambo higa?
Dze, nisiriphize chisasi taifa dza hiri?
Mimi Mwenyezi Mlungu nkaamba.
10 Nindatulukpwa ni matsozi kpwa kuririra yo myango,
na kusononekera nyasi za jangbwani,
mana zindabanangbwa na takuna ndiyetsapira,
na ngʼombe tazindasikirwa zichirira tsona
Nyama a mapha na nyama a tsakani
akachimbira na kuzirimika.
11 Nindahenda Jerusalemu ikale tsumbi ya dzala
na pango ra makala,
tsona ndahenda midzi ya Juda iangamizwe
hata kusisagale mutu.
 
12 Ni ani ariye na ikima kuweza kuelewa mambo higa? Ni ani ariyephundza malagizo ga Mwenyezi Mlungu ili aweze kugaeleza? Kpwa utu wani tsi ikabanangbwa na kuhendwa gandzo dza jangbwa hata mutu asiweze kuitsupira? 13 Naye Mwenyezi Mlungu anaamba, “Kpwa kukala akaricha shariya yangu niriyoapha, nao taaniphundzire wala kuilunga. 14 Badalaye akalunga mioyo yao mifu na kulunga vizuka vya Mabaali, dza arivyofundzwa ni ise zao.”
15 Kpwa hivyo ye Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi, Mlungu wa Iziraeli anaamba, “Lola, nindaarisa atu aha chakurya cha utsungu na nianwese madzi ga sumu. 16 Nindaahenda ahalwe mateka ni atu a mataifa ganjina ambago aho na akare ao taadzangbwegasikira, nami ndaazoresa na upanga hadi niamale.”
17 Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi anaamba,
“Ririkanani na muaihe arizi a kukodisha
ihani arizi hodari edze.
18 Naahende wangbwi edze ahusononekere
ili matso gehu gatuluze matsozi
na madzi gandatuluka kula mwehu matsoni.
19 Mana sauti ya chiriro inasikirika kula Sayuni,
‘Lolani huchivyoangamizwa!
Hukagbwizwa haya,
chisa hukatsama tsi yehu,
mana akabomola nyumba zehu.’ ”
20 Mwi achetu, phundzani neno ra Mwenyezi Mlungu,
na muhege masikiro musikire akaambadze.
Afundzeni ana enu achetu kurira,
na chila mutu afundze jiraniwe wira wa sonono.
21 Mana chifo chinatsungurira mwehu madirishani,
chikainjira madzumba ga mfalume wehu,
chikamala anache mo barabarani
na barobaro kula viwanja vya mudzi.
22 Gomba uambe, “Mwenyezi Mlungu anaamba,
‘Nyufu za atu zindagota chila phatu
dza ufumba wa ngʼombe urio mundani,
dza masuche garigorichwa ni avunadzi,
na takuna ndiye gatsembwesa.’ ”
 
23 Mwenyezi Mlungu anaamba, “Mutu ariye na ikima naasidzikarye kpwa ikimaye, na mwenye mkpwotse naasidzikarye kpwa mkpwotsewe na tajiri naye naasidzikarye kpwa utajiriwe. 24  9:24 1 Akorintho 1:31; 2 Akorintho 10:17Ela alondaye kudzikarya, naadzikarye kpwa kukala ananimanya na kuelewa kukala mimi, ndimi Mwenyezi Mlungu niriye na mendzwa isiyosika, niamulaye na haki na nkureha haki duniani, mana ndigo ganihamirago.” Vivyo ndivyo Mwenyezi Mlungu aambavyo.
25 Mwenyezi Mlungu anaamba, “Lola, wakati uredza ndiphoatiya adabu hara ariotiywa tsatsani chimwiri bahi, 26 yani atu a Misiri, a Juda, a Edomu, a Amoni, a Moabu na osi asagalao tsi za kure za jangbwani. Kpwa mana mataifa gaga tagadzangbwetiywa tsatsani na hata yo nyumba yosi ya Iziraeli taadzangbwetiya tsatsa mioyo yao.”

9:24 9:24 1 Akorintho 1:31; 2 Akorintho 10:17