10
Kuabudu vizuka takuna mana
Phundzani neno ambaro Mwenyezi Mlungu anakuambirani mwi Aiziraeli!
Mwenyezi Mlungu anaamba hivi,
“Msidzifundze njira za go mataifa ganjina
wala msiangalazwe ni ishara zisizo za kawaida ko mlunguni
dzagbwe nkuangalaza mataifa ganjina.
Mana mila za atu aha ni za handzo.
Muhi nkukatwa kula tsakani, fundi akautsonga na patasi.
Atu akaupamba na feza na zahabu
nkuhumira nyundo na misumari ili udine.
Vizuka vyao ni dza dzogofyo kpwenye munda wa madzungu,
vinyemere zii, chisha vihenda tsukulwa,
mana taviweza kunyendeka.
Msiviogophe
mana taviweza kukuhenderani mambo mai
wala kuhenda utu wowosi mnono.”
 
Taphana wanjina dza uwe Mwenyezi Mlungu,
uwe u mkpwulu na dzinaro rina uwezo usiowezekana.
10:7 Maono 15:4Ni ani asiyekuogopha, ee Mfalume wa mataifa ganjina?
Ihi ni hakiyo,
mana kahi ya atu a ikima a mataifa
na kpwenye utawala wao
takuna dza uwe.
Takuna rorosi ra kudzifundza kula kpwa milungu yao,
mana milungu iyo ni mihi tu,
inayopambwa na feza kula mudzi wa Tarishishi,
na zahabu kula mudzi wa Ufazi.
Vivyo vizuka ni kazi za mafundi na za afuli a zahabu,
chisha nkuvwikpwa nguwo za kundu na za zambarau,
zosi ni kazi za mafundi hodari.
10 Ela ye Mwenyezi Mlungu ndiye Mlungu wa kpweli,
Iye ndiye Mlungu ariye moyo na ndiye mtawala wa kare na kare.
Achitsukirwa, tsi nkusumba
na mataifa ganjina tagaweza kuvumirira tsukizize.
 
11 Mwimwi mundaambira, “Yo milungu ambayo taiyaumba ko mlunguni na duniani indaangamika duniani na tsini ya mlunguni.”
12 Ela Mlungu ndiye ariyeumba tsi kpwa uwezowe,
achiimarisha dunia kpwa ikimaye
na kpwa kuelewakpwe achitandaza mlunguni.
13 Atuluzapho sauti, madzi nkuvuma ko mlunguni,
nkuhenda guro rikapanda kula pembe za tsi.
Nkuhenda limeme wakati wa mvula,
na kureha phuto kula kpwenye nyumbaze za kuikira akiba.
14 Chila mutu ni mzuzu na kana amanyaro,
chila mfuli wa zahabu nkutiywa waibu ni vizukavye,
mana vizukavye ni vya handzo,
navyo tavisoha.
15 Tavina mana yoyosi, ni vitu vya kuberwa,
wakati wa kutiywa adabu vindaangamika.
16 Iye ariye mtalo wa Jakobo si dza vyo vizuka,
mana ndiye ariyeumba vitu vyosi,
chisha mbari za Iziraeli ni urisiwe
Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa Majeshi ndiro dzinare.
Ubanangi wedzao
17 Unula bahasharo kula pho photsi,
uwe uishiye phatu chiphozangirwa!
18 Mana Mwenyezi Mlungu anaamba,
“Lola, atu a tsi naatiya teroni niatsuphe dza dziwe wakati uhu,
ndaarehera mateso
ambago gandaaguta.”
19 Nshaka rangu mimi Jerusalemu,
mana nikatiywa chironda.
Chironda changu ni chibaya!
Ela nchiamba, “Kpweli enye gaga ni mateso,
na ni lazima nigavumirire.”
20 Hema rangu rikabomolwa,
na mikowaye ikakatwa-katwa.
Anangu akaniricha na taapho tsona
taphana achiyesala kunichitira hema
na kufunga paziya zangu.
21 Mana arisa ni apumbavu,
taalonda kuuza kula kpwa Mwenyezi Mlungu
kpwa hivyo taadzangbweongokerwa
na mangʼondzi gao gosi gakatsamukana.
22 Phundzani ndziyendziye ziredza!
Misindo ya farasi iredza kula tsi ya vurini,
kuhenda midzi ya Juda ikale magandzo,
panga za makala.
23 Ninamanya, ee Mwenyezi Mlungu kukala mwanadamu kana uwezowe,
Mwanadamu kaweza kudzilongoza.
24 Nirekebisha, ee Mwenyezi Mlungu, henda vivyo kpwa haki,
usihende na tsukizi sedze ukaniangamiza.
25 Tsukizizo zimwagire atu a mataifa ganjina asiokumanya,
na umwagire atu asiohadza dzinaro.
Mana akammiza Jakobo,
akamuangamiza tse
na makaloge akagahenda gandzo.

10:7 10:7 Maono 15:4