11
Chilagane chinavundzwa
Mwenyezi Mlungu wagomba na Jeremia achimuamba, “Phundza mapatano ga chilagane hichi na uaambire atu a Juda na aho asagalao Jerusalemu. Aambire kukala Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa Iziraeli anaamba hivi, ‘Naalaniwe mutu yeyesi ambaye kandagagbwira go mapatano ga chilagane chichi. Mapatano nrigoalagiza akare enu agagbwire niriphoatuluza kula tsi ya Misiri, kula kpwa moho mkali wa kuyayusa vyuma.’ Nchiambira, ‘Niphundzani na muhende chila chitu ninachokulagizani. Muchihenda hivyo mundakala atu angu nami ndakala Mlungu wenu. Ili nitimize chirapho choaapira akare enu kukala nindaapha tsi, tsi yenye rutuba ambayo munasagala hadi rero.’ ”
Ndipho nami nchijibu nchiamba, “Navikale vivyo Mwenyezi Mlungu.” Chisha Mwenyezi Mlungu achiniamba, “Katangaze maneno gaga midzi yosi ya Juda na kpwenye barabara zosi za Jerusalemu. Aambire, ‘Phundzani go maneno ga chilagane hichi na mgalunge. Mana náenderera kuakanya akare enu hangu nriphoatuluza kula Misiri hadi rero, nchiaambira, asikize maneno gangu. Ela taayaniogopha wala kuniphundza, ela chila mmwenga wahenda kama moyowe mui urivyomlagiza. Kpwa vira taayalunga malagizo ga chilagane nrichoapha, phahi náarehera lana zosi za kusalunga cho chilagane.’ ”
Chisha ye Mwenyezi Mlungu achiniamba, “Atu a Juda na nyo asagalao Jerusalemu anapanga njama ya kuniasi. 10 Akauyira dambi za akare ao, ariorema kuphundza maneno gangu. Akalunga milungu yanjina na kuihumikira. Atu a Iziraeli na atu a Juda akavundza chilagane nrichoika na akare ao. 11 Kpwa hivyo Mwenyezi Mlungu anaamba hivi, ‘Nindaarehera mashaka ambago taandaweza kugaepuka. Dzagbwe andaniririra, mino sindaaphundza. 12 Chisha nyo atu a midzi ya Juda na Jerusalemu andaphiya akairirire yo milungu aifukizirayo uvumba, ela taindaativya ndiphophahwa ni go mashaka. 13 Mana muna milungu minji dza midzi yenu irivyo minji mwi atu a Juda. Na dza barabara zirivyo nyinji Jerusalemu ndivyo murivyo munji mwatu mwa kufukizira uvumba Baali, mlungu wenu wa waibu.’
14 “Kpwa hivyo Jeremia usiavoyere atu aha, usiniririre kpwa sababu yao, mana sindaaphundza tsetsetse wakati a kpwenye mashaka. 15 Atu niamendzao taana haki ya kuinjira tsona mwangu nyumbani. Anji aho ni ayi hali ya kukala uyi wao tawuuswa ni sadaka za nyama. Ela nchiatiya adabu, taahamirwa. 16 Wakati fulani Mwenyezi Mlungu wakuiha mzaituni mnono wenye matunda manono, ela kpwa kuvuma kpwa phepho kali andautiya moho na pandaze ziphye tsetsetse. 17 Iye Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi ariyekuphanda, ndiye achiyekupangira mai gaga, kpwa uyi wa kufukizira Baali uvumba uriohendwa ni atu a Iziraeli na a Juda.”
 
18 Mwenyezi Mlungu wanifwenurira nami nchimanya,
wanionyesa mai arigokala ananipangira.
19 Nami nchikala dza mwana ngʼondzi mpole
anayephirikpwa chitsindzironi.
Simanyire kukala kala akapanga njama
chinyume changu achiamba,
“Nahuolage nyo muhi na matundage,
nahumuuse kpwenye tsi ya ario moyo,
ili dzinare risitambukirwe tsona.”
20 Ela uwe Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi, uamulaye kpwa haki
uwe ujezaye moyo na achili ya mutu,
navoya uariphize chisasi
mana nikakurehera chisa changu.
21 Kpwa hivyo Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi anagomba kuhusu atu a Anathothi anaoindza uhaio, aambao, “Usitabiri kpwa dzina ra Mwenyezi Mlungu, au hundakuolaga.”
22 Kpwa hivyo Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi anaamba, “Lola, nindaatiya adabu. Avulana aho ndaangamiza kpwa upanga; ana aho alume na achetu andafwa na ndzala. 23 Tsona taphana mutu ndiyetiya, mana nindareha mashaka kpwa atu a Anathothi mwaka wao wa kutiywa adabu ndiphofika.”