12
Jeremia anamlalamikira Mlungu
Ee Mwenyezi Mlungu, uwe u wa haki,
wakati nkulalamikirapho,
ela nalonda nikuuze kuhusu hakiyo:
Kpwa utu wani atu ayi nkuongokerwa?
Kpwa utu wani atu ayi nkuishi vinono?
Uwe waaphanda, nao achimera,
anakula na kuvyala matunda.
Aho anakuhadza kano kpwa kano
ela kumo mwao mioyoni.
Ela uwe Mwenyezi Mlungu unanimanya
unaniona na ukujeza moyo wangu vyo ukumendzavyo.
Agurute dza mangʼondzi gaphirikpwago chitsindzironi,
na kupangirwa siku ya kutsindzwa.
Yo tsi indaenderera kusononeka hadi rini?
Na zo nyasi kunyala mindani?
Kpwa sababu ya uyi wa nyo asagalao mumo
nyama na nyama a mapha akamalwa tse
mana aamba, “Mlungu kandagaona go huhendago.”
Mwenyezi Mlungu achiamba, “Ichikala ukashindana mairo na atu nao akakuremweza,
unawezadze kushindana na farasi?
Na ichikala unadzikpwala na kugbwa kpwenye tsi ya usalama,
ko tsaka ra Joridani, undahendadze?
Mana hata nyo nduguzo na atu a nyumba ya sowe,
nao piya aho nao akakuhendera mai,
akakukotera kululu ra ndiro.
Usiakuluphire tsetsetse,
dzagbwe anakuambira maneno manono.”
Mwenyezi Mlungu anaamba, “Nikairicha nyumba yangu
iriyo urisi wangu,
Nindaatiya atu angu niamendzao
mikononi mwa maadui gao.
Atu angu mwenye akanigalukira
ananingurumira dza simba ko tsakani;
kpwa hivyo naamena.
Atu angu akakala dza chinyama cha mapha,
chichozungulukpwa na kutsotwa ni makozi pande zosi.
Phiya ukakusanye nyama osi a tsakani,
arehe edze arye nyama za atu angu.
10 Arisa anji akabananga minda yangu ya mizabibu
akavyoga-vyoga munda wangu,
akahenda munda wangu mnono
ukakala litsapi usiomera chochosi.
11 Akauhenda litsapi
nao unaniririra.
Tsi yosi ikahendwa litsapi
ela taphana mutu atambukiraye.
12 Dzulu ya myango ko jangbwani
aolagadzi andakpwedza
mana upanga wa Mwenyezi Mlungu undaangamiza atu
kula mwandzo hadi mwisho wa tsi.
Taphana ndiyekala salama.
13 Andaphanda mtsere ela andavuna miya
andadziremweza bila kuphaha chochosi.
Andaona haya kpwa cho ndichovuna
kpwa sababu ya tsukizi za Mwenyezi Mlungu.”
14 Mwenyezi Mlungu anaamba hivi kuhusu majiranige ayi arioapha urisi atue Iziraeli, “Lola, nindaausa kula tsi yao, nami nindaausa atu a Juda kula kahi yao. 15 Na hata bada ya kuausa, nindaaonera mbazi tsona, na kuareha kpwenye tsi yao chila mmwenga kpwenye seemuye. 16 Nao achidzifundza njira za atu angu na kuapa kpwa kuhadza dzina rangu, na kuamba, ‘Kpwa kpweli dza Mwenyezi Mlungu aishivyo,’ dza arivyodzifundza kuapa kpwa dzina ra Baali, vivyo ndivyoahenda imara kahi ya atu angu. 17 Ela ichikala taifa rorosi tarindaphundza, phahi ndariusa na kuriangamiza tsetsetse.” Vivyo ndivyo Mwenyezi Mlungu aambavyo.