13
Mkanda wa katani
Mwenyezi Mlungu achiniamba, “Phiya ukagule mkanda wa katani, udzifunge chibiruni ela usiugutize madzi.” Phahi nágula mkanda kulengana na Mwenyezi Mlungu arivyonilagiza na nchidzifunga chibiruni. Chisha Mwenyezi Mlungu wagomba kano ya phiri achiamba, “Hala nyo mkanda uchiogula na udzifunge chibiruni, uphiye vivii hadi muho Yufurati ukaufwitse kpwenye panga za mawe.” Phahi naphiya nchendaufwitsa kanda-kanda ya muho Yufurati dza Mwenyezi Mlungu arivyokala akalagiza. Bada ya siku nyinji ye Mwenyezi Mlungu achiniamba, “Uka uphiye muho Yufurati ukahale nyo mkanda nriokuambira ukaufwitse kuko.” Ndipho nchiuka nchiphiya ko muho Yufurati nchendauhala nyo mkanda nriokala nkaufwitsa, ela uchikala ukabanangika hata uchikala tauna mana tsona.
Chisha Mwenyezi Mlungu achiniamba, “Mwenyezi Mlungu wa Iziraeli anaamba hivi, ‘Hivi ndivyo ndivyobananga ngulu za atu a Juda na kudziunula sana kpwa atu a Jerusalemu. 10 Atu aha ayi, anaorema kuphundza neno rangu, alungao kuhenda vyo mioyo yao mifu ilondavyo na kulunga milungu yanjina, kuihumikira na kuiabudu, aho andakala dza nyo mkanda ambao tauna mana yoyosi. 11 Mana dza vira ambavyo mkanda nkukala chibiruni mwa mutu, ndivyo nrivyohenda nyumba yosi ya Iziraeli na nyumba yosi ya Juda aungane nami, ili akale atu angu, amanyikane kpwa dzina rangu, aphahe nguma na utukufu, ela taayaphundza, mimi Mwenyezi Mlungu nkaamba.’
12 “Kpwa hivyo aambire hivi, ‘Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa Iziraeli anaamba, “Chila chiburu chindaodzazwa uchi.” ’ Nao andakuamba, ‘Hukale tahumanya kukala chila chiburu chindaodzazwa uchi?’ 13 Ndipho undaambira, ‘Mwenyezi Mlungu anaamba hivi, “Lola, nindaalevya atu osi asagalao tsi ihi: afalume asagarirao chihi cha Daudi, alavyadzi-sadaka, manabii na atu osi a Jerusalemu. 14 Nami ndaafyakatsira enye kpwa enye, ano baba na ana ao. Mwenyezi Mlungu anaamba, Sindaaonera mbazi, sindaaricha wala kuaonera huruma chiasi cha kukala nisiaolage.” ’ ”
15 Hegani masikiro musikize, msihende ngulu
mana Mwenyezi Mlungu akagomba.
16 Mupheni nguma Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu
kabila takudzangbwekala jiza,
kabila kudzangbwekpwala
vidzango virivyo jizani.
Na wakati munaendza mwanga
iye andaugaluza ukale jiza-jiza
na ro jiza-jiza arihende rikale chilungulungu cha jiza.
17 Ela ichikala tamundaphundza,
roho yangu indarira chisiri-siri kpwa sababu ya ngulu zenu,
nindarira kpwa utsungu na kumwagikpwa ni matsozi,
mana mangʼondzi ga Mwenyezi Mlungu gakahalwa mateka.
18 Muambire ye mfalume na nine,
atserere kpwenye vihi vyao vya utawala,
mana tadzi zao nono
zikauswa mwao vitswani zikagbwa.
19 Midzi ya Negebu ikazangirwa,
na taphana mutu awezaye kuvugula maryangoge.
Atu osi a Juda akahalwa mateka,
osi tsetsetse akahalwa mateka.
20 Ngʼaza matsogo uwe Jerusalemu ulole
nyo edzao kula uphande wa vurini.
Go mangʼondzi urigohewa ga kuphi?
Go mangʼondzigo manono?
21 Kuna atu urioahenda asenao,
dze, undaahariradze achihendwa atawalao?
Dze, kundasikira utsungu?
Dza hura wa mchetu alondaye kudzivugula?
22 Na mo mwako moyoni uchiamba,
“Kpwadze nkafikpwa ni mambo higa?”
Mambo gaga gakahendeka kpwa sababu ya uyio
ndiyo mana nguwoyo ikasegbwa
na kuhendwa vibaya.
23 Dze, Mkushi anaweza kugaluza rangiye ya mwiri
ama tsui kuusa mabarage?
Nawe piya kuweza kugaluza kuhenda mai ukahenda manono.
24 Nindakutsamusani dza wiswa
uphepheruswavyo ni phuto kula jangbwani.
25 Uhu ndio mtaloo nriokupangira, mimi Mwenyezi Mlungu nkaamba
kpwa kukala ukaniyala
na kukuluphira milungu ya handzo.
26 Mimi mwenye ndimi ndiyekusega nguwoyo
na atu andaona waibuo.
27 Nikaona maigo ga kutsukiza:
kuzingako, kugayako kpwa mkpwatyo,
umalayao na mahendo mai ugahenderago myangoni na mindani.
Shaka hiro, uwe Jerusalemu!
Undakala mchafu hadi rini?