14
Kazikazi kulu
Riri ndiro neno ambaro Mwenyezi Mlungu wamuambira Jeremia kuhusu kazikazi.
“Tsi ya Juda ina chiriro
na maryangoge gakarejera.
Atue anasononeka pho photsi,
na chiriro cha Jerusalemu chikafika dzulu.
Akulue anahuma atumishi akaheke madzi,
achifika ko mabirikani
anakosa madzi
anauya na nyungu zao tuphu;
akagbwirwa ni haya na kuangalala.
Tsi ikaahuka myanya-myanya,
kpwa kukala takuna mvula kahi ya yo tsi,
akurima anaona waibu,
anabwiningiza vitswa vyao.
Hata mbala ko weruni anaricha mwanawe mtsanga
kpwa sababu takuna nyasi.
Maforo gaimire kpwenye virere vya myango ko jangbwani,
ganasoha mairo-mairo dza makala,
matso gao tagaweza kuona
kpwa kukosa nyasi.”
 
Dzagbwe dambi zehu zinashuhudiya uyi,
huterye ee Mwenyezi Mlungu, kpwa ishima ya dzinaro.
Mana uyi wehu ukazidi
hukakuhendera dambi.
Uwe uriye kuluphiro ra Iziraeli,
utivyaye wakati wa shida;
kpwa utu wani ukale dza mjeni kpwenye yo tsi,
dza mcharo akalaye kpwa usiku mmwenga bahi?
Mbona unakala dza mutu usiyeterya,
dza mutu asiyeweza kuokola?
Uwe u kahi yehu, ee Mwenyezi Mlungu
na hunaihwa kpwa dzinaro
hunakuvoya usihuriche.
 
10 Mwenyezi Mlungu anaamba hivi, kuhusu atu ano,
“Ano anamendza sana kuangaika
taaweza kuzuwiya nyayo zao
kpwa hivyo Mwenyezi Mlungu akaarema
vivi andatambukira mai gao
nami ndaatiya adabu kpwa dambi zao.”
 
11 Chisha Mwenyezi Mlungu achiniamba, “Usiavoyere manono atu aha. 12 Dzagbwe nkufunga, sindasikira chiriro chao, na hata dzagbwe analavya sadaka za kuochwa na za mtsere, mino sindazikubali. Ela nindaangamiza kpwa upanga, ndzala na ukongo mui.”
13 Ndipho nami nchiamba, “Ee Mwenyezi Mlungu, lola nyo manabii anaambira, ‘Takundakala na viha wala ndzala, ela ndakuhendani mkale na amani phatu phapha.’ ” 14 Naye Mwenyezi Mlungu achiniamba, “Nyo manabii analavya unabii wa handzo kpwa dzina rangu; siyaahuma, siyaalagiza wala kugomba nao. Anakuphani unabii wa ruwiya ya handzo, mburuga zisizo na mana na maazo gao ga handzo. 15 Kpwa hivyo mimi Mwenyezi Mlungu nkaamba hivi, kuhusu nyo manabii alavyao unabii kpwa dzina rangu dzagbwe siahumire. Aho anagomba handzo kuamba, ‘Tsi taindakala na viha na ndzala.’ Manabii aho andaolagbwa na upanga na ndzala. 16 Na nyo atu alavirwao unabii andabwagbwa mo barabara za Jerusalemu kpwa sababu ya ndzala na viha. Chisha taphandakala na mutu wa kuazika: nyo enye, achetu ao, ana aho alume na ana aho achetu. Mana ndaahenda ariphe kpwa sababu ya uyi wao.
17 Aambire hivi,
‘Richa nimwagikpwe ni matsozi usiku na mutsi,
bila ya kusira,
mana mwanamwali, yani atu angu akalumizwa vibaya,
akapigbwa pigo risiropigbwa mutu.
18 Nchiphiya ko mindani,
naona nyo achioolagbwa na upanga!
Na nchiinjira mo mudzini,
naona ahirikao na ndzala!
Manabii na alavyadzi-sadaka anazunguluka kahi ya yo tsi,
nao taamanya ahendaro.’ ”
Jeremia anavoya Mlungu
19 Dze, Juda ukarema tsetsetse?
Dze, moyoo ukatsukizwa ni Sayuni?
Kpwa utu wani ukahupiga vino
hata tahuweza kuphola?
Hwatazamiya amani, ela tahuyionere,
hwatazamiya kuphola, badalaye hwaphaha vitisho.
20 Hunakubali uyi wehu, ee Mwenyezi Mlungu,
na makosa ga ano baba,
mana hwakuhendera dambi.
21 Kpwa ishima ya dzinaro, usihutsuphe,
usichibere chihicho cha utawala
utambukire na usivundze chilaganecho urichoika naswi.
22 Dze, kahi ya yo milungu ya mataifa ganjina kuna anayeweza kureha mvula?
Au ko mlunguni kunaweza kureha mvula kpwenye?
Uwe macheyo ndiwe uwezaye, ee Mwenyezi Mlungu, Mlungu wehu!
Uwe ndiwe kuluphiro rehu,
mana uwe ndiwe uhendaye gaga gosi.