15
Atu a Juda andatiywa adabu
15:1 Kutsama 32:11–14; Isabu 14:13–19; 1 Samueli 7:5–9Chisha Mwenyezi Mlungu achiniamba, “Hata Musa na Samueli akaima mbere zangu kuavoyera, nisingehamirwa ni atu ano. Auseni mbere zangu na muariche auke! 15:2 Maono 13:10Na ndiphokuuzani kuamba, ‘Swino huphiyephi?’ mundaambira, Mwenyezi Mlungu anaamba hivi,
Aho achiopangirwa kufwa, andafwa,
na nyo ndioolagbwa na upanga, andaolagbwa na upanga.
Na ndioolagbwa ni ndzala, andaolagbwa ni ndzala,
na ndiohalwa mateka, andahalwa.
“Mimi Mwenyezi Mlungu naamba, ‘Nindaaphirikira aina ne za abanangi. Ndaaphirikira upanga wa kuaolaga, madiya ambago gandaamwamula, nyama a mapha na nyama a tsakani ndioarya na kuaangamiza. 15:4 2 Afalume 21:1–16; 2 Nyakati 33:1–9Nindahenda akale chitu cha kutisha matsoni pha falume zosi za dunia kpwa vyo Manase mwana wa Hezekiya mfalume wa Juda arivyohenda ko Jerusalemu.
Ni ani ndiye kuonera mbazi we Jerusalemu?
Au ni ani ndiyekusononekera?
Ni ani ndiyeima kuuza uzima wenu?
Mwimwi mwanirema, Mwenyezi Mlungu anaamba,
munaenderera kuuya nyuma,
kpwa vivyo nikakugoloserani mkpwono na kukuangamizani,
nikaremwa kuvumirira.
Nikakuphehani na lungo,
kpwenye maryango ga midzi ya yo tsi,
nindakureherani chiriro na kuangamiza atu angu
mana tamukaricha njira zenu mbii.
Nikahenda magungu gao gakale manji
kuriko mtsanga wa pwani.
Nkareha mʼbanangi mapema genye
akaolaga barobaro za ano mayo
gafula ndaahenda ano mayo asikire utsungu
na kuogofyerwa.
Iye ariyevyala ana sabaa andafwa purungire
na kukata roho.
Andatswererwa ni dzuwa wakati kuchere mutsi,
akagbwizwa haya na kuangalala.
Nyo ndiosala ndaaolaga na upanga
mbere za maadui gao, mimi Mwenyezi Mlungu nkaamba.’ ”
10 Ee maye mino! Baha kala sivyarirwe! Chila mmwenga tsi yosi ananipinga na kuheha nami. Sidzangbweaphaswa ni mutu wala kuaphasa mutu yeyesi ela osi ananilani. 11 Ye Mwenyezi Mlungu achiamba, “Hakika nindakuokola kpwa lengo nono. Kpwa kpweli ndagahenda maaduigo gakulalamire wakati wa mashaka na tabu. 12 Takuna yeyesi awezaye kuvundza shaba wala chuma, hasa chuma kula vurini.
13 “Utajiri wenu na akiba zenu ndazilavya zewe. Ndazilavya bure kpwa sababu ya dambi zenu chila phatu kahi ya tsi yenu. 14 Nindakuhendani muhumikire maadui genu kpwenye tsi msiyoimanya, mana tsukizi zangu zinaaka dza moho ndiokuochani hata kare na kare.”
 
15 Ee, Mwenyezi Mlungu, unamanya chila chitu,
nitambukira na wedze uniterye
na uniriphizire nyo maadui gangu.
Uwe unavumirira, usiniriche nikaangamika,
manya kukala ninalaphizwa kpwa ajiliyo.
16 Uriphogomba nami, nasikira manenogo,
nago gachihenda nikale na raha,
mana ninaihwa kpwa dzinaro,
Ee Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi.
17 Siyasagala phamwenga na anao kusherekeya,
wala kuhenda kuhamirwa phamwenga nao,
násagala machiyangu, mana mkpwonoo kala u phamwenga nami,
mana kala ukaniodzaza tsukizizo.
18 Kpwa utu wani kugaya kpwangu takusira
chironda changu ni cha mrema,
tachilonda kuphola.
Dze, undanivundza moyo dza chidzuho cha madzi chiumacho?
 
19 Kpwa hivyo Mwenyezi Mlungu anaamba hivi,
“Uchiniuyira, ndakuhenda ukale dza pho mwandzo
nawe undaima mbere zangu,
Ichikala undagomba maneno ga mana, si gasigoriwa ni tsango
undakala mtumishi wangu.
Aho naakusikize uwe,
ela uwe usiasikize.
20 Nami ndakuhenda ukale imara
dza ukuta wa shaba kpwa atu aha;
andapigana nawe,
ela taandakuturya
mana ni phamwenga nawe
nikuokole na kukukombola, mimi Mwenyezi Mlungu nkaamba.
21 Nindakukombola kula mikononi mwa atu ayi,
na kukukpwakpwatsula kula kombeni mwa asio na mbazi. Mimi Mwenyezi Mlungu nkaamba.”

15:1 15:1 Kutsama 32:11–14; Isabu 14:13–19; 1 Samueli 7:5–9

15:2 15:2 Maono 13:10

15:4 15:4 2 Afalume 21:1–16; 2 Nyakati 33:1–9