16
Siku ya mashaka
Chisha Mwenyezi Mlungu achiamba, “Kundalóla mchetu na kuphaha ana a chilume na a chichetu phatu hipha. Mana ye Mwenyezi Mlungu anaamba vivi kuhusu nyo ana alume na achetu ndiovyalwa hipha, na nyo ano mayo na ano baba ndioavyala. Aho andaolagbwa ni makongo mai. Taphana mutu ndiyeasononekera wala kuazika, aho andakala dza mavi pho dzulu ya tsi. Andaolagbwa na upanga na ndzala, na nyufu zao zindakala chakurya cha nyama a mapha na nyama a tsakani.
“Mana Mwenyezi Mlungu anaamba, ‘Usiinjire nyumba za mahanga, ama kpwendasononeka nao ama kuaonyesa mbazi, kpwa kukala nikausa amani yangu, mendzwa yangu isiyosika na mbazi kula kpwa atu aha. Avyere kpwa adide osi andafwa kpwenye tsi ihi, taandazikpwa na takuna ndiyeasononekera, ndiyedzikata ama kunyolwa chiphala kpwa ajili yao. Taphana mutu ndiyeapha chakurya afwererwa wala kuapha pore hata napho akafwererwa ni ise zao au nine zao.
“ ‘Chisha usiinjire nyumba yiuswayo sharee na kusagala kurya na kunwa phamwenga nao. 16:9 Jeremia 7:34; 25:10; Maono 18:23Mana mimi Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi, Mlungu wa Iziraeli anaamba hivi: Lola, nindakomesa sauti za kuhererwa phamwenga na njerejere anazopigirwa bwana arusi na bibi arusi phatu hipha wakati mcheremoyo. 10 Na wakati uchiambira maneno gaga atu aha andakuuza, kpwa utu wani ye Mwenyezi Mlungu akatangaza uyi huno mkpwulu chinyume chao. Piya andakuuza ana makosa gani na amuhendera Mwenyezi Mlungu, Mlungu wao dambi yani. 11 Ndipho undaamba, Mwenyezi Mlungu anaamba, “Ni kpwa sababu akare enu aniricha na kulunga milungu yanjina, achiihumikira na kuiabudu. Aho aniricha na achiricha kulunga shariya yangu. 12 Ela mwimwi mkahenda mai kushinda go ga akare enu, mana chila mmwenga wenu analunga vira moyowe mui umuambavyo badala ya kuniogopha. 13 Kpwa hivyo ndakuusani kula tsi ihi nkuphirikeni tsi ambayo mwimwi na akare enu tamuimanya. Kuko mundahumikira milungu yanjina usiku na mutsi, mana sindakuonerani mbazi.”
14 “ ‘Kpwa hivyo mimi Mwenyezi Mlungu naamba, siku ziredza, wakati atu ndiphoricha kuamba, “Dza ye Mwenyezi Mlungu ariyetuluza ana a Iziraeli kula Misiri, aishivyo.” 15 Na aambe, “Kpwa kpweli dza Mwenyezi Mlungu aishivyo, iye ariyeatuluza atu a Iziraeli kula tsi ya uphande wa vurini na kula chila tsi ambayo kala akaaphirika.” Mana nindaauyiza kpwenye tsi yao enye, tsi nriyoapha akare ao.
16 “ ‘Mwenyezi Mlungu anaamba, “Nindaphirika avuvi anji akagbwire atu aha. Chisha nindaphirika akala anji, aindze kula chila mwango na chidzango na kula mafwitso ga panga za mawe. 17 Mana mahendo gao gosi tagaweza kufwitsika mbere zangu. Dambi zao zi wazi mbere zangu. 18 Nami nindaariphiza kano mbiri ya uyi wao na dambi zao. Mana akainajisi tsi na vizuka vyao visivyo na uhai na kuodzaza tsi ya urisi wangu na vizuka vya kutsukiza.”
19 Ee Mwenyezi Mlungu uriye nguvu yangu na ngome yangu,
uriye kuluphiro rangu wakati wa tabu,
ko kpwako mataifa ganjina gandakulunga
kula pembe za dunia na kuamba,
“Sowe zenu taayakala na chitu isiphokala milungu ya handzo
ambayo taiyaafwaha chitu.
20 Dze, mutu anaweza kudzitengezera milungu?
Iyo si milungu bii!”
21 “ ‘Kpwa hivyo lola, kano ihi ndaafundza, amanye nguvu na uwezo wangu, chisha andamanya kukala dzina rangu ndimi Mwenyezi Mlungu.’ ”

16:9 16:9 Jeremia 7:34; 25:10; Maono 18:23