17
Dambi na uamuli wa Juda
Mwenyezi Mlungu achiamba, “Dambi ya atu a Juda yaandikpwa na kalamu ya chuma yenye lutsa ra alimasi, ichichorwa kpwenye mioyo yao na phenye pembe za phatu pha kulavira sadaka. Hata ana aho atambukira phatu pha kulavira sadaka vizuka vyao viihwavyo Ashera, kanda-kanda ya chila muhi muitsi na dzulu ya vidzango vire, na dzulu ya myango kpwenye tsi yogbwa. Utajiri wenu na akiba zenu ndazilavya zewe kama garama ya dambi zenu chila phatu kpwenye tsi yenu. Indabidi muiangamize yo tsi niriyokuphani dza urisi wenu. Nami ndakuhendani muahumikire maadui genu kpwenye tsi msiyoimanya, mana mkalamusa tsukizi zangu ambazo zindaaka dza moho hata kare na kare.”
 
Mwenyezi Mlungu anaamba hivi,
“Walaniwa amkuluphiraye mwanadamu
iye akuluphiraye nguvu za mwanadamu,
ambaye moyowe ukamricha Mwenyezi Mlungu.
Iye andakala dza chidzihi ko jangbwani,
iye kandaongokerwa bii.
Mutu iye andaishi phatu pha litsapi ko weruni,
kpwenye tsi ya munyu isiyosagala atu.
 
Waajaliwa mutu amkuluphiraye Mwenyezi Mlungu,
ambaye kuluphirore ni Mwenyezi Mlungu.
17:8 Zaburi 1:3Iye ni dza muhi uriophandwa kanda-kanda ya madzi,
ambao miziye inafika pho muhoni,
kandaogopha wakati wa kazikazi,
mana makodzage gandaenderera kukala maitsi.
Mwaka wa ukame taundaricha kuvyala matunda.
 
Moyo una handzo kuriko vyosi,
nao tauweza kulagulwa
na takuna awezaye kumanya uazacho.
10  17:10 Maono 2:23; Zaburi 62:12Mimi Mwenyezi Mlungu ndimi nchunguzaye achili za mwanadamu na kupima moyowe.
Na kumuhendera chila mutu kulengana na tabiyaze na mahendoge.”
 
11 Aphahaye utajiri usio wa halali
ni dza kpware riahiraro mayayi gasigokala gakpwe,
wakati madzana kpware ndiphokula gandauka
na mwishirowe andaonekana kukala mjinga.
12 Nyumba yenu ya kuvoya Mlungu ni dza chihi cha chifalume chenye utukufu,
chiimirecho dzulu ya mwango hangu pho mwandzo.
13 Ee Mwenyezi Mlungu uriye kuluphiro ra Iziraeli,
osi anaokurema andaphaha waibu.
Aho akurichao andaandikpwa mtsangani,
mana akakuricha uwe Mwenyezi Mlungu, uriye pula ya madzi ga uzima.
 
14 Niphoza, ee Mwenyezi Mlungu, nami nindaphola;
Nitivya, nami nindaokoka,
mana uwe ndiwe ninayekutogola.
15 Lola, atu a Juda ananiamba,
“Ri kuphi ro neno ra Mwenyezi Mlungu?
Richa rihendeke!”
16 Sidzangbwericha kukala mrisa
wala siaza siku ya chifo yedze.
Uwe mwenye unamanya nrigogomba na kanwa yangu,
nirigogomba ga wazi mberezo.
17 Usiniogofyere
mana uwe u chimbiriro rangu wakati wa shida.
18 Aifye hara anaonigayisa,
ela mino usiniifye.
Ahende agbwirwe ni wuoga
ela usinihende nikakala muoga
arehere siku mbii,
uaangamize kpwa maangamizi kano mbiri.
Kuishimu siku ya kuoya
19 Mwenyezi Mlungu achiniambira hivi, “Phiya ukaime ryango ra Benjamini, ryango ambaro rinahumirwa ni afalume a Juda kuinjirira na kutuluka, na maryango gosi ga Jerusalemu ambago atu osi nkugahumira kpwa kutsupira. 20 Ukaambire, ‘Phundzani neno ra Mwenyezi Mlungu aambavyo mwi afalume na atu a Juda na chila mutu asagalaye Jerusalemu atsupiraye na maryango gaga. 21  17:21 Nehemia 13:15–22Mwenyezi Mlungu anaamba, “Dzimanyirireni msitsukule mzigo Siku ya Kuoya au kuureha Jerusalemu kutsupira maryango gaga. 22  17:22 Kutsama 20:8–10; Kumbukumbu 5:12–14Chisha msituluke na mzigo kula mwenu nyumbani au kuhenda kazi Siku ya Kuoya, ela yiikeni takatifu dza nrivyoalagiza akare enu. 23 Ela phahi, taayaniphundza wala kuhega masikiro gao. Badalaye akala na likakado, taayalonda kuniogopha wala kudzifundza kula kpwangu.”
24 “ ‘Mwenyezi Mlungu anaamba, “Mchiniphundza na kusareha mizigo kutsupira maryango ga mudzi Siku ya Kuoya, ela kuihenda Siku ya Kuoya ikale takatifu na msihende kazi siku hiyo, 25 phahi afalume na ana a afalume anaomlunga mfalume Daudi katika utawala, phamwenga na atu a Juda na asagalao Jerusalemu, andainjira kutsupira maryango ga mudzi hinyu kuno akapanda farasi na magari ga kuvwehwa ni farasi. Nao mudzi uhu undasagala atu siku zosi. 26 Atu andakpwedza kula midzi ya Juda, malalo ga phephi na Jerusalemu, kula tsi ya Benjamini, kula Shefela, kula tsi za myango na kula Negebu, edze arehe sadaka za kuochwa, sadaka za kawaida, sadaka za unga, uvumba na sadaka za shukurani kpwenye nyumba ya Mwenyezi Mlungu. 27 Ela ichikala tamundaniphundza na kuihenda Siku ya Kuoya kukala takatifu kpwa kusatsukula mizigo muinjirapho maryango ga Jerusalemu, phahi ndaasa moho usiozimika ndioocha maryango ga Jerusalemu na madzumba ga mudzi wa chifalume.” ’ ”

17:8 17:8 Zaburi 1:3

17:10 17:10 Maono 2:23; Zaburi 62:12

17:21 17:21 Nehemia 13:15–22

17:22 17:22 Kutsama 20:8–10; Kumbukumbu 5:12–14