18
Mfinyangi wa nyungu
Riri ndiro neno ambaro Mwenyezi Mlungu wamuambira Jeremia, “Unuka utserere hadi nyumbani kpwa mfinyangi wa miyo ya ulongo, kuko ndakupha ujumbe wangu.” Phahi nátserera, nchendamuona ye mfinyangi phakpwe muhamboni anaumba. Nyo mwiyo ariokala anaumba, kala ukabanangika mo mwakpwe mikononi. Naye ye mfinyangi achifinyanga mwiyo wanjina na ulongo uho kama arivyomendza mwenye.
Ndipho Mwenyezi Mlungu achiniambira, “Mwi atu a Iziraeli, dze, mino siweza kukuhendani vyo mfinyangi wa nyungu achivyohenda? Mwenyezi Mlungu anaamba, ‘Lola, dza ulongo urivyo mikononi mwa mfinyangi, ndivyo murivyo mwimwi atu a Iziraeli mwangu mikononi. Wakati wowosi nimendzapho naweza kungʼola, kuvundza na kuangamiza taifa ama ufalume. Alafu taifa hiro richigaluka na kuricha uyiwe, phahi nindaricha kurihendera mai nrigopanga kurihendera. Vivyo hivyo wakati wowosi nchigomba kukala nindadzenga na kuimarisha taifa ama ufalume, 10 chisha taifa hiro ririche kunitii na rihende mai, phahi nami ndaricha kurihendera manono nrigopanga kurihendera. 11 Chisha aambire atu a Juda na nyo asagalao Jerusalemu kukala Mwenyezi Mlungu anaamba hivi, “Lola, ninaapangira uyi. Chila mmwenga naariche njiraze mbii, agaluze mahendoge na masagazige.” 12 Ela aho andajibu aambe, “Higo ni bure! Swino hundaenderera na mipango yehu, chisha chila mutu andahenda kulengana na moyowe mui ndivyomlongoza.”
13 Phahi mimi Mwenyezi Mlungu naamba hivi,
“Uzani kula nyo atu a mataifa,
ni ani achiyesikira mambo higa?
Ye mwanamwali Iziraeli
akahenda utu uyi sana.
14 Dze, yo barafu ya Lebanoni
nkusira ko myambani?
Dze, yo myuho ya madzi ga kuzizima
ijerayo kula dzulu nkuuma?
15 Ela atu angu akaniyala,
anafukizira uvumba milungu ya handzo.
Akakpwala katika njira zao,
kpwenye njira za kare zisizohumirwa.
Anatsupira vijirajira
badala ya kugbwira barabara kulu.
16 Andaihenda tsi yao itishe,
ikale chitu cha kuberwa ta kare na kare.
Atu ndiotsupa na phapho andaangalala
na kusukasuka vitswa.
17 Nindaatsamula mbere za maadui gao
dza phuto kula mlairo wa dzuwa.
Siku iyo ndaalozera kogo,
taandaona uso wangu siku iyo ya mashaka.” ’ ”
18 Chisha nyo atu achiamba, “Ndzoni humpangire njama Jeremia, mana go mafundzo ga shariya kula kpwa alavyadzi-sadaka tagandaangamika, wala ushauri wa atu a ikima, wala neno ra Mlungu kutsupira manabii. Ndzoni hugombe vii kumuhusu na husigatiye manani gosi agombago.”
 
19 Niphundza ee Mwenyezi Mlungu,
phundza nyo ashitaki angu agombavyo!
20 Dze, manono nkuriphiwa na mai?
Nao akanitsimbira dibwa,
Tambukira nrivyoima mberezo
kuavoyera manono
ili uuse tsukizizo kpwao.
21 Kpwa hivyo ariche ana aho ahirike na ndzala,
ariche afwe vihani kpwa upanga.
Achetu aho naakale bila ana na magungu
Alume aho afwe kpwa makongo mai-mai,
na ana aho barobaro atsindzwe na upanga vihani.
22 Chiriro nachisikirwe mwao madzumbani
undiphoarehera avamizi gafula,
mana akatsimba dibwa ili nigbwe
nao akahega mihego ili nigbwirwe.
23 Uwe Mwenyezi Mlungu unamanya
mipango yao ya kulonda kuniangamiza.
Usiaswamehe uyi wao,
wala kufuta dambi zao.
Naagbwe photsi mberezo,
shuulika nao wakati ukatsukirwa.