19
Simikiro inavundzwa
Mwenyezi Mlungu wamuambira Jeremia hivi, “Phiya kpwa mfinyangi wa miyo ya ulongo ukagule tupa ya kutiira madzi. Hala seemu ya nyo vilongozi a atu na seemu ya nyo akulu a alavyadzi-sadaka. 19:2 2 Afalume 23:10; Jeremia 7:30–32; 32:34–35Chisha tuluka uphiye Dete ra mwana wa Hinomu phephi na phatu pha kuinjirira kutsupira ryango ra madzaya, kuko ukatangaze ndigokuambira. Undaamba, ‘Mwi afalume a Juda na mwi msagalao Jerusalemu phundzani vyo ye Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi, Mlungu wa Iziraeli aambavyo: Lolani, nareha uyi phatu hipha hata atu ndiosikira akakamwe ni miri. Mana nyo atu akaniricha na kunajisi phatu hipha kpwa kufukizira uvumba milungu yanjina ambayo nyo enye, akare aho wala afalume a Juda taimanya. Piya akaphaodzaza phatu hipha na mlatso wa atu asio na makosa. 19:5 Alawi 18:21Nao akadzenga mwahali mwa dzulu mwa kulavira sadaka vizuka vya Baali, ili alavye ana aho a chilume na a chichetu dza sadaka za kuochwa, utu ambao siyaalagiza wala kuaamuru, sigaazire tse. Kpwa hivyo mimi Mwenyezi Mlungu nkaamba: Lola, siku ziredza ambapho atu taandaiha tsona phatu phapha Tofethi, ama Dete ra mwana wa Hinomu ela phandaihwa dete ra kuolagira atu. Chisha ndabananga mipango ya atu a Juda na a Jerusalemu nami ndahenda atu aho aolagbwe na upanga ni maadui gao. Nindaatiya mikononi mwa nyo aendzao uhai wao, na nyufu zao zindakala chakurya cha nyama a mapha na nyama a tsakani. Nami ndauhenda mudzi uhu mkpwulu ukale wa kuangalaza na wa kuberwa. Yeyesi ndiyetsupa phephi na phapho andaangalala na kuuzemerera kpwa sababu ya mapigoge. Nindaahenda arye ana aho alume na achetu, chisha arye majirani gao wakati wa tabu ndiyosababishwa ni maadui gao arioazangira, alondao kuaangamiza.’
10 “Chisha undavundza yo simikiro mbere za nyo atu uphiyao nao. 11 Nawe undaambira hivi ambavyo mimi Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi naamba: Hivi ndivyo ndivyovundza mudzi uhu na nyo asagalao mumo dza mutu avundzavyo nyungu hata isiweze kufinyangbwa luphya, na atu andazikana Tofethi mana taphandakala na nafwasi phatu phanjina. 12 Vivi ndivyo ndivyohendera mudzi uhu na atue. Mimi ndauhenda mudzi uhu ukale dza Tofethi mimi Mwenyezi Mlungu nkaamba. 13 Nyumba za Jerusalemu na madzumba ga afalume a Juda, yani nyumba zosi ambazo dzuluye atu afukizira uvumba vitu vyosi virivyo dzulu mlunguni na kumwaga sadaka za uchi milungu yanjina, vyosi vindakala najisi dza Tofethi.”
14 Phahi Jeremia wauka Tofethi ambako kala akahumwa ni Mwenyezi Mlungu kpwendalavya unabii. Achendaima muhala wa nyumba ya kuvoya Mlungu, achiambira atu, 15 “Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi, Mlungu wa Iziraeli anaamba hivi, ‘Lolani nindaahendera atu a mudzi uhu mkpwulu na vidzidzivye chila aina ya mashaka nrigopanga chinyume chao, kpwa kukala ni atu visoto asiomendza kuniphundza.’ ”

19:2 19:2 2 Afalume 23:10; Jeremia 7:30–32; 32:34–35

19:5 19:5 Alawi 18:21