20
Jeremia anakosana na Pashihuri
Phahi mlavyadzi-sadaka, Pashihuri, mwana wa Imeri, ariyekala ofisaa mkpwulu kpwenye nyumba ya Mwenyezi Mlungu, wamsikira Jeremia analavya unabii uho. Phahi Pashihuri achimpiga nabii Jeremia chisha achimfunga magogolo phatu phokala ryango ra dzulu ra Benjamini kahi ya yo nyumba ya Mwenyezi Mlungu. Kuriphocha achimrichira kula chifungoni, naye Jeremia achimuamba, “Mwenyezi Mlungu kandakuiha tsona Pashihuri, ela Tisho ra pande zosi. Mana Mwenyezi Mlungu anaamba, ‘Lola, ndakuhenda udziogofyere we mwenye na uogofyere asenao osi. Asenao andaolagbwa na upanga ni maadui aho kuno unalola. Chisha ndatiya atu a Juda mikononi mwa mtawala wa Babeli. Iye andaahala mateka aaphirike Babeli ambako andaaolaga anjina kpwa upanga. Zaidi ya gago, ndalavya utajiri wa nyo mudzi, mapato gosi, vitu vyosi vya samani na akiba zosi za afalume a Juda kpwa maadui gao ndiovihala aphiye navyo Babeli. Nawe uwe Pashihuri na osi asagalao mwako nyumbani mundahalwa mateka mphirikpwe Babeli. Kuko undafwa na uzikpwe phamwenga na asenao uriolavya nao unabii wa handzo.’ ”
Jeremia analalama kpwa utsungu
Ee Mwenyezi Mlungu wanichenga,
nami nchichengeka;
uwe una nguvu kunishinda
nawe ukaniturya.
Atu anasinda dii kunitseka,
chila mutu ananibera.
Mana nigombapho, nkukala narira
na kululu kuamba, “Fujo na kuangamizwa!”
Mana kutangaza neno ra Mwenyezi Mlungu kukanihenda
niolohewe na kuberwa dii yosi.
Ela nchiamba, “Sindamuhadza ye Mwenyezi Mlungu,
wala kugomba tsona kpwa dzinare,”
nenoro nkukala avi ni moho unaoaka mwangu moyoni
moho uchiotiywa mwangu mifuphani.
Nami najeza kuuzuwiya,
ela nashindwa.
10 Násikira anji achigomba pokopoko kunihusu,
nao ananiogofyera chila uphande, aho anaamba
“Mshitakini, nahumshitaki!”
Asena angu a kurya na kuusa,
ananiazira mai.
Aho anaamba, “Mendzerepho andachengeka,
ndipho humturye na
hudziriphize.”
11 Ela uwe Mwenyezi Mlungu u phamwenga nami
dza sujaa wa viha.
Kpwa hivyo anigayisao andadzikpwala,
na taandaweza kuniturya.
Andaaibika sana,
mana taandafwaulu.
Takuna ndiye yala waibu wao.
12 Ee Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi, uchunguzaye enye haki,
unayeona ulachu wa mutu na mutu aazavyo,
nijaliya nione unavyoriphiza maadui gangu,
mana chisa changu nikachiika mwako mikononi.
13 Muimbireni Mwenyezi Mlungu!
Mtogoleni Mwenyezi Mlungu!
Mana akativya maisha ga anyonje
kula mikononi mwa atu ayi.
14  20:14 Ayubu 3:1–19Nailaniwe yo siku
nriyovyalwa!
Yo siku mayo ariyonivyala naisitambukirwe!
15 Naalaniwe ye mutu
ariyemrehera baba habari,
iye ariyemuhenda ahererwe kpwa kumuamba,
“Ukavyarirwa mwana mlume.”
16 Mutu iye naakale dza yo midzi
ambayo Mwenyezi Mlungu waipendula bila mbazi;
mutu iye naasikire chiriro cha sonono ligundzu
na mutsi gunda ra viha.
17 Mana kayaniolaga ndanini mwa mayo
ili mayo akale mbira yangu
naye ndaniye ingekala kulu siku zosi.
18 Kpwa utu wani natuluka kula mo ndanini mwa mayo?
Dze, natuluka ili niphahe tabu na sonono
na kuishi maisha ga waibu?

20:14 20:14 Ayubu 3:1–19