21
Mlungu anarema mavoyo ga Jeremia
Mwenyezi Mlungu wagomba na Jeremia wakati mfalume Zedekiya ariphomuhumira Pashihuri mwana wa Malikija na mlavyadzi-sadaka Zefania mwana wa Maaseya kpwedzamuuza, 21:2 2 Afalume 25:1–11; 2 Nyakati 36:17–21“Huuzire ushauri kpwa Mwenyezi Mlungu, mana Nebukadineza, mfalume wa Babeli analonda ahuvamie. Nkuhenda Mlungu akahuhendera vilinje dza arivyohuhendera pho kare na kumuhenda ye Nebukadineza ahuriche.”
Phahi Jeremia achiaambira, “Muambireni Zedekiya, Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa Iziraeli anaamba, ‘Lola, nindausa silaha za viha zirizo mwenu mikononi ambazo mngehumira kupigira viha mfalume wa Babeli na jeshi ra Akalidayo ambao akauzangira nyo mudzi wenu. Chisha nindaareha ro jeshi ra maadui hadi kahi-kahi ya nyo mudzi wenu. Mi mwenye ndapigana namwi kpwa nguvu zangu zosi na tsukizi nyinji kpwa sababu mkanireyeza. Nindaapiga osi asagalao mumu mudzini ikale ni mwanadamu ama ni nyama, andaolagbwa ni ukongo mui. Mimi Mwenyezi Mlungu naamba, nindamlavya Zedekiya mfalume wa Juda, atumishie na atu a nyo mudzi ambao andatiya ukongo mui, upanga au ndzala niatiye mikononi mwa Nebukadineza, mfalume wa Babeli, na mikononi mwa maadui genu alondao kukuangamizani. Iye andakuolagani kpwa upanga, kandakujalini, kandakusazani wala kukuswameheni.’ Zaidi ya gago, aambire nyo atu kukala Mwenyezi Mlungu anaamba, ‘Nakuphani njira mbiri mtsambule, njira ya uzima na njira ya chifo. Mutu yeyesi ndiyesala mumu mudzini andaolagbwa na upanga, ndzala au ukongo mui. Ela ndiyetuluka kondze na kudzisalimisha kpwa Akalidayo ndiokala akakuzungulukani andatiya. Na uhai wao undakala ndiyo zewe achiyophaha vihani.’ 10 Mana nkakata shauri kuuhendera mudzi uhu mai wala si manono, undatiywa mikononi mwa mfalume wa Babeli naye andautiya moho uphye, mimi Mwenyezi Mlungu nkaamba.”
11 “Chisha nyo atu a nyumbani mwa mfalume wa Juda aambire, ‘Phundzani vyo Mwenyezi Mlungu aambavyo, 12 mwi atu a nyumba ya Daudi! Mwenyezi Mlungu anaamba hivi:
Lavyani uamuli wa haki ligundzu,
okolani iye achiyefutwa kpwa nguvu,
kula mikononi mwa iye amuoneraye.
Bila ya hivyo tsukizi zangu zindatuluka dza moho
ambao tauweza kuzimwa,
kpwa sababu ya mahendo genu mai.’
 
13 Lola, mimi ni chinyume chenu, mwimwi msagalao deteni,
dzulu ya tsi ya kugbwa ya tsangalawe, mimi Mwenyezi Mlungu nkaamba.
Mwimwi muuzao, ni ani ndiyetserera kupigana namwi,
au ni ani ndiyeinjira mwehu husagalamo?
14 Mwenyezi Mlungu anaamba,
Nindakutiyani adabu kulengana na mahendo genu,
ndatiya moho ko tsakani
nao undaocha chila chitu chiricho kanda-kandaye.”

21:2 21:2 2 Afalume 25:1–11; 2 Nyakati 36:17–21