22
Mwenyezi Mlungu anaonya afalume
a Juda
Mwenyezi Mlungu waniambira, “Tserera hadi nyumbani kpwa mfalume wa Juda, ukaambire atu maneno higa, ‘Phundzani vyo Mwenyezi Mlungu aambavyo, uwe mfalume wa Juda usagariraye chihi cha chifalume cha Daudi phamwenga na atumishio na atuo ainjirao maryango gaga. Mwenyezi Mlungu anaamba kukala muhende ga haki na garigo sawa. Mteryeni achiyetiywa mikononi mwa atu ayi achiomuiyira malize. Musiahendere mai ajeni, anachiya na magungu wala msimwage mlatso wa mutu asiye na makosa kahi ya tsi ihi. Mana ichikala mundasikira gaga ninagokuambirani, ndipho phahi afalume ndiosagarira chihi cha chifalume cha Daudi ndiphophiya vihani na kuuya salama, na ainjire maryango ga nyumba ihi ya chifalume, kuno akapanda magari ga kuvwehwa ni farasi na dzulu ya farasi phamwenga na atumishi aho na atu ao. 22:5 Mathayo 23:28; Luka 13:35Ela msiphosikira maneno gaga, mimi Mwenyezi Mlungu naapa kpwa dzina rangu kukala nyumba ihi indakala gandzo.’ Mana Mwenyezi Mlungu anaamba hivi kuhusu dzumba ra mfalume wa Juda:
Uwe u dza tsi nono ya Giliadi kpwangu,
dza myango ya Lebanoni,
ela kpwa kpweli ndakuhenda ukale jangbwa,
mudzi usio na atu a kuusagala.
Nindakuikira atu ndio kuangamiza,
chila mmwenga andakala na silahaye,
nao andatema nguzo za miereziyo minono-minono,
na azitsuphe mohoni.
“Phahi atu andatsegatsega na mudzi uho nao andauzana, ‘Kpwa utu wani Mwenyezi Mlungu wauhenda hivi mudzi huno mkpwulu?’ Nao andajibu aambe, ‘Kpwa sababu aricha kulunga chilagane cha Mwenyezi Mlungu, Mlungu wao, achiabudu milungu yanjina na kuihumikira.’ ”
 
10 Msiririre mutu achiyefwa,
wala msimsononekere
ela mririreni iye aphiyaye tsi ya kure
kpwa kukala kandaiona tsona tsi arikovyalwa.
11  22:11 2 Afalume 23:31–34; 2 Nyakati 36:1–4Phahi kuhusu Shalumu* 22:11 Dzina ranjina ra mfalume Shalumu ni mfalume Jehoahazi. mwana wa mfalume Josiya wa Juda ariyetawala badala ya ise ela achitsamizwa kpwa lazima, Mwenyezi Mlungu anaamba, “Kandauya ngʼo. 12 Mutu iye andafwerera ko arikotsamizwa kpwa lazima na tsi ihi kandaiona tsona.”
 
13 Mwenyezi Mlungu anaamba, “Shaka hiro kpwa yeyesi adzengaye nyumbaye isiyo uaminifu,
na vyumba vya dzulu bila haki;
ahendaye jiraniwe amuhumikire bila maripho,
amuhende myawe ahende kazi bila mshahara.
14 Iye aambaye, ‘Ndadzenga dzumba kulu ra gorofa
ririro na vyumba vikulu vyenye nafwasi,
nivitiye madirisha
na nifwinike kutaze na mbao za muerezi
chisha niipake rangi ya kundu.’
15 Dze, unadziona u mfalume
kpwa kushindana kudzenga na mierezi?
Sowe warya kumvuna na kunwa
na achiamula sawa-sawa na haki.
Naye mamboge gachimphihira vinono.
16 Waamula achiya na ariotsowa kpwa haki
na mamboge gachimphihira vinono.
Gano si gahendeka kpwa kunimanya mimi Mwenyezi Mlungu?
17 Ela matsogo na moyoo
unaphalahira mapato gasigo ga halali,
kpwa kuolaga asio makosa,
kuonera atu na kuahendera ujeuri.”
18  22:18 2 Afalume 23:36—24:6; 2 Nyakati 36:5–7Kpwa hivyo kuhusu Jehoyakimu mwana wa mfalume Josiya wa Juda Mwenyezi Mlungu anaamba,
“Atu taandamririra, kuamba,
‘Aa mwenehu mlume!’ au ‘Aa mwenehu mchetu!’
Aho taandamririra kuamba,
‘Aa Mwenyezi Mlungu!’ au ‘Aa ngumaye!’
19 Mutu iye andazikpwa dza punda,
andagurutwa na kutsuphiwa kure na maryango ga Jerusalemu.”
 
20 “Ambukani mphiye Lebanoni mkarire,
atu a Jerusalemu kotani kululu ko Bashani,
chisha mphiye Abarimu mkarire,
mana asena enu akaolagbwa.
21 Nágomba nawe wakati mambogo ganakuphihirato,
ela we uchiamba, ‘Sindagasikira tse.’
Ndivyo urivyo, hangu ubarobaroo kuniphundza,
yani kuogopha sauti yangu.
22 Arisa enu andakukuswa ni phuto
na asena enu andahalwa mateka;
phahi undagbwirwa ni haya na kuberwa
kpwa sababu ya uyio.
23 Mwi atu a Lebanoni,
msagalao nyumba za mierezi,
mundauladze wakati ndiphogbwirwa ni utsungu,
utsungu dza wa mchetu alondaye kudzivugula!”
 
24  22:24 2 Afalume 24:8–15; 2 Nyakati 36:9–10“Mwenyezi Mlungu anaamba, kpweli dza niishivyo, mfalume Konia, mwana wa Jehoyakimu, mfalume wa Juda, hata kala u pehe nivwalayo dza muhuri wa mfalume, ningekutuluza kula mwangu chalani. 25 Nkakutiya mikononi mwa nyo alondao kukutuluza uhai, mikononi mwa atu akuogofyerao. Nindakutiya mikononi mwa mfalume Nebukadineza wa Babeli na mikononi mwa Akalidayo. 26 Nindakuzolani, uwe na mayoo ariyekuvyala mphiye tsi ambayo tamyavyalwa, mkafwerere kuko. 27 Namwi tamundauya tsetsetse tsi ambayo mundakala munaiaza.”
 
28 Dze, yuno Konia, akakala dza dzaya,
chombo ambacho nkuberwa?
Kpwa utu wani iye na anae
andatsuphiwa kpwenye tsi asiyoimanya?
29 Ee tsi, ee tsi, ee tsi,
phundza vyo Mwenyezi Mlungu aambavyo!
30 Mwenyezi Mlungu anaamba,
“Mutu yuyu muandike kukala kana mwana,
mutu ambaye kandafwaulu maishage gosi;
mana katika chivyaziche takuna ndiyefwaulu
kusagarira chihi cha utawala cha Daudi,
na kutawala tsona ko Juda.”

22:5 22:5 Mathayo 23:28; Luka 13:35

22:11 22:11 2 Afalume 23:31–34; 2 Nyakati 36:1–4

*22:11 22:11 Dzina ranjina ra mfalume Shalumu ni mfalume Jehoahazi.

22:18 22:18 2 Afalume 23:36—24:6; 2 Nyakati 36:5–7

22:24 22:24 2 Afalume 24:8–15; 2 Nyakati 36:9–10