23
Tumaini ra siku zedzazo
Mwenyezi Mlungu anaamba, “Shaka hiro mwi arisa muangamizao na kutsamula mangʼondzi gangu!” Kpwa hivyo kuhusu nyo arisa amanyirirao atu angu, ye Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa Iziraeli anaamba, “Kpwa kukala mkatsamula chaa changu na kuchizola wala tamchiroromere, ndakutiyani adabu kpwa uyi wenu, mimi Mwenyezi Mlungu nkaamba. Chisha mimi mwenye nindagakusanya gaserego kula tsi zosi ambazo gaphiya ambako nagazoresa, nami ndagauyiza kpwao chaani, nago gandavyalana na kuenjerezeka. Nindagaikira arisa ambao andagaroroma, nago tagandaogopha tsona, tagandaangalala wala takuna ndiroangamika, mimi Mwenyezi Mlungu nkaamba.
23:5 Jeremia 33:14–16“Lola, kpwa kpweli siku ziredza, Mwenyezi Mlungu anaamba, ndiphounula mutu wa haki kula chivyazi cha Daudi. Iye andakala mfalume, naye andahenda mahendo kpwa busara, kuhenda garigo haki na ga sawa kpwenye yo tsi. Wakati wa kutawalwakpwe, tsi ya Juda indativywa na Iziraeli indakala salama. Mfalume iye andaihwa, ‘Mwenyezi Mlungu ndiye haki yehu.’
“Lola, wakati undafika, Mwenyezi Mlungu anaamba, wakati ambao atu taandaamba tsona ‘Dza Mwenyezi Mlungu ariyetuluza Aiziraeli kula Misiri aishivyo.’ Ela andaamba, ‘Dza Mwenyezi Mlungu aishivyo ariyereha chivyazi cha Aiziraeli kula tsi ya vurini na kula tsi zosi ambako kala akaatsamiza kpwa lazima.’ Phapho ndiphokala anaishi kpwenye tsi yao enye.”
Kutiywa adabu kpwa manabii a handzo
Kuhusu nyo manabii,
Nikavundzika moyo,
mifupha yangu inakakama;
ni dza mlevi
dza mutu achiyelewa chapa,
kpwa sababu ya Mwenyezi Mlungu
na kpwa sababu ya nenore ni takatifu.
10 Mana atu a yo tsi si aaminifu
Maisha gao ni mai chisha anahumira uwezo wao vibaya.
Kpwa sababu ya yo lana tsi inasononeka
na go marisa ko weruni gauma.
 
11 “Manabii na alavyadzi-sadaka osi taamuogopha Mlungu,
nami nkaaona anahenda uyi mwangu nyumbani,
mimi Mwenyezi Mlungu nkaamba.
12 Kpwa hivyo njira zao
zindakala na jiza na kuhereza,
njira ambazo zindaahenda agbwe.
Mana nindaarehera utu uyi
nyo mwaka wa kutiywa kpwao adabu,
mimi Mwenyezi Mlungu nkaamba.
 
13 Kahi ya nyo manabii a Samariya
nkaona dzambo ra kutsukiza.
Aho atabiri kpwa dzina ra Baali
nao achiangamiza atu angu Aiziraeli.
14  23:14 Mwandzo 18:20; Ezekieli 16:49Ela kahi ya nyo manabii a Jerusalemu
nkaona utu wa kutsukiza
aho nkuzinga na kulunga njira za handzo;
nkuungana mikono na ahendao mai,
hata phasikale na mutu wa kurichana na kuhenda mai.
Kpwangu osi ni dza atu a Sodoma,
na atu a Jerusalemu ni ayi dza atu a Gomora.”
 
15 Kpwa hivyo kuhusu nyo manabii, Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi anaamba,
“Nindaahenda arye vyakurya vya utsungu na kunwa madzi ga sumu,
kpwa sababu kula kpwa manabii a Jerusalemu
kusamuogopha Mlungu kukagota kosi.”
16 Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi anaamba, “Musigagbwire go maneno ga unabii muambirwago ni nyo manabii, aho andakuhendani muinjirwe ni tamaa ya bure. Andagomba ruwiya achizoziaza enye, si ruwiya zilazo kpwa Mwenyezi Mlungu. 17 Aho andaenderera kuaambira hara aberao Mwenyezi Mlungu, ‘Indakala sawa kpwenu,’ na hara amendzao kuhenda dza amendzavyo andaambira, ‘Takuna iyi ndirokuphahani.’
18 Ela ni ani ariyekala kpwenye baraza ya Mwenyezi Mlungu
kuelewa na kusikira aambavyo?
Ni ani ariyephundza na kusikira nenore?
19 Tsukizi za Mwenyezi Mlungu
ni dza phuto.
Nazo zikazuka dza chikulukulu,
zinapiga dzulu ya vitswa vya atu ayi.
20 Zo tsukizi za Mwenyezi Mlungu tazindasira
hadi ndiphomarigiza garigo mwakpwe moyoni.
Gaga mundagaelewa vinono siku zedzazo.
 
21 Mimi siyahuma manabii aha,
ela auka mairo na ujumbe wao.
Siyaambira chitu,
ela nyo achilavya unabii.
22 Ela angekala kpwenye baraza rangu,
phahi angetangaza maneno gangu kpwa atu angu
na atu angu angericha njira zao mbii,
na mahendo gao mai.”
 
23 Mwenyezi Mlungu anaamba, “Mimi ndimi Mlungu nriye phephi, si Mlungu nriye kure. 24 Dze, mutu anaweza kudzifwitsa hata nsimuone? Dze, sigotere ko mlunguni na duniani? Mimi Mwenyezi Mlungu nkaamba. 25 Nikasikira nyo manabii alavyao unabii wa handzo kpwa dzina rangu vyo aambavyo. Anaamba, ‘Nkaloha! Nkaloha!’ 26 Mambo gano gandaenderera hadi rini? Go ga manabii afundzao handzo anaroaza mwao achilini. 27 Aho ahendao atu angu ayale dzina rangu kpwa sababu ya ndoso anazo semurira, dza akare aho arivyoyala dzina rangu kpwa sababu ya vizuka vya Baali. 28 Richa ye nabii ariye na ndoso aiseme, ela richa iye ariye na neno rangu arigombe kpwa uaminifu. Dze, wiswa una uhusiano wani na mtsere? Mimi Mwenyezi Mlungu nkaamba.” 29 Mwenyezi Mlungu anaamba, “Dze, neno rangu si dza moho, na dza nyundo iahulayo mwamba ukakala vipande-vipande? 30 Kpwa hivyo, mimi Mwenyezi Mlungu ni chinyume cha manabii, ambao nkusikira maneno ga manabii anjina nao akaamba ni maneno gangu. 31 Ye Mwenyezi Mlungu anaamba, ni chinyume na nyo manabii abobodzokpwao kuamba, ‘Mwenyezi Mlungu akaamba.’ 32 Lola, ni chinyume na aho alavyao unabii wa ndoso zao za handzo, atu aho anaambira na kuangamiza atu angu kpwa handzo rao wakati siahumire wala kuatsambula. Atu aho taana fwaida kpwa atu aha. Mimi Mwenyezi Mlungu nkaamba.”
33 “Mmwenga wa atu aha, au nabii au mlavyadzi-sadaka achikuuza, ‘Ukuphi mzigo anaohutsukuza Mwenyezi Mlungu?’ Mwimwi mundaamba, ‘Mwimwi ndimwi nyo mzigo, nami ndakurichani, Mwenyezi Mlungu anaamba.’ 34 Tsona nabii, mlavyadzi-sadaka au mutu yeyesi ndiyeamba, ‘Mzigo wa Mwenyezi Mlungu,’ nindamtiya adabu mutu iye na atue osi. 35 Chitu mlondwacho kuuzana mwi enye ni ‘Mwenyezi Mlungu akajibu utu wani?’ Au ‘Mwenyezi Mlungu akaambadze?’ 36 Ela msiuihe tsona ‘mzigo wa Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi,’ kpwa mana maneno ga chila mutu ganakala mzigowe mwenye, nago gandabananga neno ra Mwenyezi Mlungu ariye moyo, Mlungu wa majeshi, Mlungu wehu. 37 Mundaenderera kumuuza ye nabii, ‘Ye Mwenyezi Mlungu akakujibu utu wani?’ Au ‘Ye Mwenyezi Mlungu akaambadze?’ 38 Dzagbwe munadai, ‘mzigo uhu ni wa Mwenyezi Mlungu,’ Mwenyezi Mlungu anaamba, mwimwi munaamba ‘mzigo wa Mwenyezi Mlungu’ dzagbwe nákulagizani msiambe, ‘mzigo wa Mwenyezi Mlungu.’ 39 Kpwa hivyo, lola, ndakuusani phamwenga na nyo mudzi nriokuphani mwimwi na akare enu nikakutsupheni kure nami. 40 Nami ndakuhendani mgbwirwe ni haya hata kare na kare, waibu wa kpwenderera ambao atu taandauyala.”

23:5 23:5 Jeremia 33:14–16

23:14 23:14 Mwandzo 18:20; Ezekieli 16:49