24
Tini nono na mbii
24:1 2 Afalume 24:12–16; 2 Nyakati 36:10Bada ya Jehoyakini, mwana wa mfalume Jehoyakimu wa Juda na nyo maofisaa, mafundi na enye vyanda kuhalwa mateka kula Jerusalemu kuphirikpwa Babeli ni mfalume Nebukadineza, Mwenyezi Mlungu wanipha ruwiya. Lola, phakala na vikaphu viiri vya tini mbere ya nyumba ya Mwenyezi Mlungu. Chikaphu chimwenga kala china tini nono dza ziratu zivyalazo chimbere. Chikaphu chanjina kala china tini mbii zisizorika. Chisha Mwenyezi Mlungu achiniamba, “Jeremia unaonani?” Nchimuamba, “Naona tini, zanjina ni nono sana, ela zo zanjina ni mbovu taziweza kurika.”
Phahi Mwenyezi Mlungu waniamba, “Mimi Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa Iziraeli naamba, dza vyo tini nono zirivyo, ndivyo ambavyo naaharira mateka a Juda, ambao náaphirika tsi ya Akalidayo kula hipha. Nindaamanyirira ili aongokerwe na niauyize tsi ihi. Nindaadzenga nami sindaabomola, nindaaphanda wala sindaangʼola. Nindaapha moyo wa kumanya kukala mimi, ndimi Mwenyezi Mlungu, nao andakala atu angu nami ndakala Mlungu wao, mana andaniuyira mioyo kutsuka.
“Ela Mwenyezi Mlungu anaamba, ‘Ndamuhenda Zedekiya mfalume wa Juda na nyo maofisaage, phamwenga na atu ariosala Jerusalemu na nyo asagalao Misiri, akale dza zo tini mbii zisizorika. Nindaahenda akale utu wa kutisha kahi za mataifa gosi duniani. Andakala atu a kulaumiwa na a kuberwa na lana kosi-kosi ambako nindaaphirika. 10 Chisha nindaahenda aolagbwe na upanga, ndzala na makongo mai hadi asire tse kpwenye tsi nriyoapha, aho na ise zao.’ ”

24:1 24:1 2 Afalume 24:12–16; 2 Nyakati 36:10