25
Miaka mirongo sabaa
ya kutsamizwa kpwa lazima
25:1 2 Afalume 24:1; 2 Nyakati 36:5–7; Danieli 1:1–2Katika mwaka wa ne wa kutawala mfalume Jehoyakimu mwana wa mfalume Josiya wa tsi ya Juda, (uho kala ni mwaka wa kpwandza wa Nebukadineza kukala mfalume wa Babeli). Mwaka uho, neno ramwedzera Jeremia. Phahi Jeremia wagomba na atu osi a Juda na asagalao Jerusalemu achiaambira, “Kpwa muda wa miaka mirongo miiri na mihahu kula mwaka wa kumi na tahu wa Josiya mwana wa mfalume Amoni wa Juda hadi rero, Mwenyezi Mlungu kala achiniambira maneno ambago kala nchikuambirani ela tamphundzire bii. Dzagbwe Mwenyezi Mlungu kala achikuhumirani atumishie manabii chila mara, ela tamuyaaphundza. Aho manabii aamba, ‘Chila mmwenga naariche njiraze na mahendoge mai. Muchihenda hivyo munaweza kusagala tsi ihi ambayo mwimwi na akare enu mwaihewa ni Mwenyezi Mlungu hata kare na kare. Msiihumikire na kuiabudu milungu yanjina, msinitsukize na vizuka mchivyodzitengezera. Muchihenda hivyo, sindakuhenderani rorosi iyi.’ Ela tamuyaniphundza, tsona mwanitsukiza kpwa vizuka murivyodzitengezera enye, namwi phahi mkadzirehera mashaka enye. Mimi Mwenyezi Mlungu nkaamba.”
“Kpwa hivyo ye Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi anaamba, ‘Kpwa kukala tamnisikizire, phahi, ndahuma makabila gosi ga tsi ya vurini na mtumishi wangu Nebukadineza mfalume wa Babeli. Nami nindahenda apige tsi ihi na osi akalao mumo na mataifa ganjina jirani. Mimi nindakuangamizani tse na kukuhendani mkale atu a kuzemererwa na a kuberwa hata kare na kare. Mimi Mwenyezi Mlungu nkaamba. 10  25:10 Jeremia 7:34; 16:9; Maono 18:22–23Ndausa zo sauti za furaha na kuhererwa, yani njerejere zipigirwazo bwana arusi na bibi arusi, na niuse sauti za lala, piya ndausa mwanga wa taa. 11  25:11 2 Nyakati 36:21; Jeremia 29:10; Danieli 9:2Tsi ihi yosi indabanangbwa na ikale wekee bila ya atu na mataifa gaga gandahumikira mfalume wa Babeli kpwa muda wa miaka mirongo sabaa. 12 Ela bada ya nyo muda wa miaka mirongo sabaa kusira, mimi nindamtiya adabu ye mfalume wa Babeli na tsiiye, yani tsi ya Akalidayo kpwa sababu ya makosa gao, nami yo tsi ndaihenda ikale tuphu hata kare na kare. Mimi Mwenyezi Mlungu nkaamba. 13 Nindairehera tsi iyo mambo gosi nrigogomba chinyumeche, gosi garigoandikpwa kpwenye chitabu chichi ambago Jeremia wagatabiri chinyume na mataifa gosi. 14 Nyo atu a Babeli andahendwa atumwa ni mataifa ganjina manji na afalume a mkpwotse, nindaaripha kulengana na mahendo na kazi za mikono yao.’ ”
Chikombe cha tsukizi
za Mwenyezi Mlungu
15 Phahi higa ndigo Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa Iziraeli arigoniambira, “Hala chichi chikombe cha uchi wa tsukizi, ukaaphe nyo atu a mataifa ganjina gosi ambago nkakuhuma uphiye, ukaaphe anwe. 16 Ndiphonwa, andadedeleka na kuinjirwa ni koma kpwa sababu ya nyo upanga ndioapigira.”
17 Phahi náphokera cho chikombe nrichohewa ni Mwenyezi Mlungu na nchianwesa nyo atu a mataifa ganjina nrigohumwa. 18 Náahenda atu osi a Jerusalemu, vidzidzi vya Juda, phamwenga na afalume na vilongozi, anwe kuhumira cho chikombe, ili kuahenda akale chitu cha kuogofya, kuberwa na kulaniwa dza irivyo hadi rero. 19 Ano piya náahenda anwe: Farao mfalume wa Misiri, atumishie, maofisaage na atue osi, 20 phamwenga na ajeni osi asagalao phamwenga nao; afalume osi a tsi ya Usi na afalume osi a tsi ya Afilisti (afalume a Ashikeloni, Gaza, Ekironi na atu a Ashidodi ariosala); 21 Edomu, Moabu na Amoni; 22 afalume osi a Tiro na Sidoni; afalume a seemu za pwani ya Bahari Kulu; 23 Dedani, Tema, Buzi na osi adirao nyere zao; 24 afalume osi a Warabuni na ajeni osi akalao ko jangbwani; 25 afalume osi a Zimuri, Elamu na Medi; 26 afalume osi a tsi za vurini, a phephi na a kure, mmwenga bada ya wanjina, na falume zosi za dunia ndzima. Bada ya aha kunwa, mfalume wa Babeli* 25:26 Babeli maandiko ga Chieburania ganaamba Sheshaki. naye andanwa.
27 Chisha Mwenyezi Mlungu achiniamba, “Aambire, Mimi Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi, Mlungu wa Iziraeli naamba, ‘Nwani mlewe hata muhaphike, mugbwe na msiweze kuima tsona, kpwa sababu ya nyo upanga ndioureha kahi yenu.’ 28 Ela achirema kuchihala cho chikombe kula mwako mikononi, phahi undaambira, ‘Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi anaamba ni munwe hangu mnalonda hata kale tamlonda! 29 Mana lola, ninaandza kuuhenda mai mudzi uihwao kpwa dzina rangu, dze, ikale mudzi huno undaepuka kutiywa adabu? Taandaepuka bii, mana atu osi aishio duniani naatayarishira upanga, Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi.’
30 “Phahi tabiri maneno gaga gosi na uambire:
Mwenyezi Mlungu andanguruma kula dzulu,
andaruruma kula phatuphe phatakatifu,
andangurumira atue kpwa nguvu,
andakota kululu dza atu aminyao zabibu,
andangurumira atu osi a duniani.
31 Mbiru indasikirwa hadi mwisho wa dunia,
mana Mwenyezi Mlungu andashitaki go mataifa,
andaamula anadamu osi,
na ayi andaolagbwa na upanga,” Mwenyezi Mlungu anaamba.
 
32 Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi anaamba:
“Lola, mafwa garedza na kuphaha
chila taifa mwenga hadi ranjina,
na phuto kali rinazuka
kula seemu za kure duniani!”
33 Ndioolagbwa ni Mwenyezi Mlungu wakati uho andaenea chila phatu duniani. Takuna ndiye asononekera, ndiyekusanya nyufu zao wala kuazika, andakala dza mavi chigogota chila phatu.
34 Rirani na mmwagikpwe ni matsozi mwi arisa,
lalani ivuni mwi vilongozi a cho chaa.
Mana nyo wakati wa kutsindzwa ukafika
mundagbwa na mvundzike-vundzike dza nyungu nono.
35 Nyo arisa taandakala na phatu pha kudzifwitsa
wala vilongozi a chaa taandaweza kuchimbira.
36 Sikiza vyo arisa ariravyo,
na chiriro cha nyo vilongozi a vyaa!
Mana Mwenyezi Mlungu anabananga marisa gao,
37 Mjina mnono ukabanangbwa
kpwa sababu ya tsukizi za Mwenyezi Mlungu.
38 Mwenyezi Mlungu andauka dza simba chiyeuka alalapho,
na tsi yao indakala taina chitu
kpwa sababu ya viha vya atu ayi
na tsukizi za Mwenyezi Mlungu.

25:1 25:1 2 Afalume 24:1; 2 Nyakati 36:5–7; Danieli 1:1–2

25:10 25:10 Jeremia 7:34; 16:9; Maono 18:22–23

25:11 25:11 2 Nyakati 36:21; Jeremia 29:10; Danieli 9:2

*25:26 25:26 Babeli maandiko ga Chieburania ganaamba Sheshaki.