26
Atu analonda kumuolaga Jeremia
26:1 2 Afalume 23:36—24:6; 2 Nyakati 36:5–7Pho mwandzo-mwandzo wa utawala wa Jehoyakimu mwana wa mfalume Josiya wa Juda, Mwenyezi Mlungu waniamba, “Ima muhala wa nyumba ya Mwenyezi Mlungu, ugombe na atu osi a vidzidzi vya Juda edzao kuabudu ndani ya nyumba ya Mwenyezi Mlungu maneno gosi ambago nakulagiza uaambire na usiriche hata neno mwenga. Mimi Mwenyezi Mlungu nkaamba. Nkuhenda akasikira na kuricha njira zao mbii, ili mimi Mwenyezi Mlungu agaluze nia ya kuahendera mambo mai. Aambire kukala mimi Mwenyezi Mlungu naamba, ‘Ichikala tamundaphundza na kugbwira shariya yangu niriyokuphani, na kuphundza go maneno ga atumishi angu manabii ambao náahuma chila mara, dzagbwe tamuasikizire, 26:6 Joshuwa 18:1; Zaburi 78:60; Jeremia 7:12–14phahi ndahenda nyumba ihi dza Shilo na kuuhenda mudzi uhu uhendwe ndzimo ya kulanira ni mataifa ganjina gosi ga dunia ndzima.’ ”
Nyo alavyadzi-sadaka, manabii na atu osi amsikira Jeremia achigomba maneno gaga ndani ya nyumba ya Mwenyezi Mlungu. Bada ya Jeremia kumarigiza kugomba maneno gosi ambago Mwenyezi Mlungu kala akamlagiza aambire atu osi, alavyadzi-sadaka, manabii na atu osi amgbwira achimuamba, “Uwe ni lazima ufwe! Kpwa utu wani ukatabiri kpwa dzina ra Mwenyezi Mlungu kukala nyumba ihi indakala dza Shilo na mudzi uhu undakala wekee bila ya atu?” Phahi Jeremia wazangirwa ni atu ndani ya nyumba ya Mwenyezi Mlungu.
10 Nyo maofisaa a Juda ariphosikira mambo higa, akpwedza kula dzumba ra chifalume hadi nyumba ya Mwenyezi Mlungu na achikala na muonano kpwenye Ryango Dziphya ra yo nyumba. 11 Phahi alavyadzi-sadaka na manabii aambira nyo maofisaa na atu osi, “Mutu yuyu anafwaha kuhukumiwa chifo, kpwa kukala akatabiri kuhusu mudzi uhu dza mchivyosikira enye.”
12 Phahi Jeremia wagomba na nyo maofisaa na atu osi achiamba, “Mwenyezi Mlungu wanihuma nitabiri kuhusu nyumba ihi na mudzi uhu gosi mchigogasikira nagagomba. 13 Vivi phahi rekebishani myenendo yenu na mahendo genu na mumphundze Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu. Nkuhenda Mwenyezi Mlungu akagaluza nia akaricha kuhenda nyo utu uyi ariomuambira andauhenda. 14 Ela mino ni mwenu mikononi, nihendani vyo muonavyo sawa. 15 Ela mchiniolaga manyani kamare kukala mwimwi, nyo mudzi na nyo asagalao mumo munadzihika makosa ga kuolaga mutu asiye na makosa, mana kpwa kpweli náhumwa ni Mwenyezi Mlungu nkuambireni gaga gosi mchigosikira.”
16 Phahi nyo maofisaa na atu osi aambira alavyadzi-sadaka na manabii, “Mutu hiyu kafwaha kuhukumiwa chifo, mana akagomba naswi kpwa dzina ra Mwenyezi Mlungu, Mlungu wehu.” 17 Phahi atumia anjina a yo tsi aunuka achigomba na nyo mkpwutano achiamba, 18  26:18 Mika 3:12“Wakati wa utawala wa mfalume Hezekiya wa Juda, Mika kula Moreshethi watabiri achiamba, ‘Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi anaamba:
Mudzi wa Sayuni undarimwa dza munda,
Jerusalemu indakala gandzo,
na chidzango cha nyumba ya kuvoya Mlungu chindakala tsaka.
19 “ ‘Kpwani mfalume Hezekiya au atu a Juda amuolaga Mika? Avi Hezekiya wamuogopha Mwenyezi Mlungu na achimvoya Mlungu amuonere mbazi! Naye Mwenyezi Mlungu achiricha kuahenda mai gokala akaambira. Ela swino hunalonda kudzirehera mashaka enye.’ ”
20 Phakala na mutu wanjina yeihwa Uriya mwana wa Shemaya kula Kiriathi-Jearimu, ariyetabiri kpwa dzina ra Mwenyezi Mlungu kuhusu mudzi uhu na tsi ihi dza anavyotabiri Jeremia. 21 Naye mfalume Jehoyakimu, jeshire na maofisaage ariphosikira mambo gogombwa ni Uriya, ye mfalume achilonda kumuolaga. Uriya ariphosikira, wainjirwa ni wuoga achichimbira kuphiya Misiri. 22 Phahi mfalume Jehoyakimu wahuma Elinathani mwana wa Akibori phamwenga na atu anjina aphiye Misiri akamrehe Uriya. 23 Aho amuuyiza Uriya kula Misiri, achimphirika kpwa mfalume Jehoyakimu, yelagiza aolagbwe kpwa upanga na mwiriwe ukatsuphiwe phatu phazikpwapho atu a kawaida.
24 Ela Ahikamu mwana wa Shafani wamuunga mkpwono Jeremia, hata mfalume kalagizire atu amuolage.

26:1 26:1 2 Afalume 23:36—24:6; 2 Nyakati 36:5–7

26:6 26:6 Joshuwa 18:1; Zaburi 78:60; Jeremia 7:12–14

26:18 26:18 Mika 3:12